Foran de enkelte stationer er ved denne "side" benyttet tegninger udfærdiget af tidsskriftet "Signalposten"s medarbejder, Hans Gram Alkjær. På de enkelte tegninger er anført en kilometerangivelse, der er 200 meter mindre end de i overskrifterne benyttede. Årsagen er, at overskrifternes kilometerangivelser har udgangspunkt på Varde DSB-station ( samme afstandsangivelser benyttes også i køreplaner m.v samt på stationernes stationsskilte), medens sporplanernes afstandsangivelser udgår fra VaGJ´s remise- og værkstedsområde.I sporplanerne benyttes følgende forkortelser og/eller tegn:

H = Hovedbygning.
U = Udhus.
V = Varehus.
F = Fold / svinefold.
Va = Varde.
Gi = Grindsted.
< = før år ...
> = efter år ...Varde - Grindsted Jernbane (VaGJ, senere VGJ).Varde (DSB) - 0,0 km.

Varde DSB-station, set mod hhv. N-NV (mod Nørre Nebel) og SV.Varde station set fra broen nord for stationen.

Ved perronerne holder fra venstre: En VaGJ-skinnebus mod Grindsted og to DSB-Mo-tog mod hhv. Esbjerg og Struer. Yderst mod højre ses to VNJ-spor, hhv. perronsporet og et opstillingsspor med en VNJ skinnebus-personvogn (VNJ SP x).

Ganske vist er det et DSB-tog, "vi følger" ud gennem stationen, men det viser samtidig både VNJ´s og VaGJ/VGJ´s forløb ud af stationen. VNJ-sporet følger således DSB-sporet med Mo-toget, men hvor Mo-toget kører over den lille gitterbro, kører VNJ på en anden lille, næsten usynlig, bro til venstre for DSB-broen.

Yderst til højre "snor" VaGJ´s strækningsspor sig udenom remise- og værkstedsområdet på sin vej til Grindsted

Fotos (her som de efterfølgende): 18. marts 1972.Togviserskilte på Varde DSB-station.
18. marts 1972.Toget består på denne tur --d. 18 marts 1972-- af den solo-kørende motorvogn VaGJ M 3:Tv: Udsigt bagud fra M3.
Th: M 3 klar til afgang.


Ca. 200 m fra Varde DSB-station passeres banens remise- og værkstedsområde til venstre for toget:DSB-tegning, 1949, men vist uden større ændringer frem til nedlæggelsestidspunktet.VaGJ M 3 rangerer på sporarealet foran VaGJ´s remiseområde.Indkørselen til remise- og værkstedsområdet.Begynder vi gennemgangen fra vest, ses først de sidste rester af VaGJ C 23, en ældre DSB FA-vogn, 4701 /´1941: 12001, på et spor langs remisevæggen og op mod hhv. DSB og VNJ-sporene.Det "indre" remiseområde med drejeskive til de tre gamle remisespor ...... samt den direkte sporforbindelse til remisens tilbygning med det fjerde spor (delvis dækket af rutebilen).Seneste tilbygning til remisen, en træ-remise ved det 5. remisespor.
Tilkørselsvejen til remiseområdet, sporet til træremisen, samt -til højre- strækningssporet og udkørselssignalet for tog mod Grindsted.


DSB-broen over Varde Aa, set mod nord.   --   18. marts 1972.

Lige bag VaGJ-remisen krydser DSB-sporet denne bro over Varde Aa.

Gellerup trb. - ca. 3,0 km.Sporplanskitse: Hans Gr. Alkjær.VaGJ M 3 ved Gellerup trinbræt, på vej mod Grindsted.

Trinbrættet blev først oprettet ca. 1960, egentlig som erstatning for det efterfølgende Skonager trb, der officielt blev nedlagt samtidig.Skonager trb. - ca. 5,2 km.Sporplanskitse: Hans Gr. Alkjær.M 3 er nået til Skonager trinbræt.

Officielt blev nedlagt ca. 1960, samtidig med at man etablerede det tidligere nævnte Gellerup trinbræt. Alligevel standsede togene stadig ved Skonager trb, hvis der stod ventende passagerer på perronen.Trinbrætbygningen set mod hhv. NØ (Grindsted) og mod NV (Varde).M 3 ved Skonager trb. på vej tilbage mod Varde.

Bemærk -på dette og mange af de følgende fotos- de mange læhegn af grantræer, der ses på tværs af sporets køreretning. For en bybo og sjællænder(amagerkaner), er(var) det et noget uvant syn, men ganske almindeligt på de kanter. Som jeg husker det fra min barndom, hørte man dengang ofte omtalt i radioen, at der på kolde forårsnætter -når kommende sommers afgrøder var begyndt at spire og der pludselig var nattefrost i vente- at der så blev afbrændt bål for enden af markerne, således at den varme røg/luft kunne drive hen over marken og måske holde den værste kulde "fra døren".Næsbjerg - 7,7 km.Sporplanskitse: Hans Gr. Alkjær.
Næsbjerg station set mod hhv. NV (Varde) og NØ (Grindsted).Stationsterrain set mod hhv. vest (Varde) og Øst (Grindsted).... Og så er M 3 klar til at køre videre mod Grindsted.
M 3 ved / passerer Skonager Lilleå (det er dog ikke "banegrøften", der ses på billedet).
Biltoft trb. - 9,7 km.


Sporplanskitse: Hans Gr. Alkjær.Biltoft trb. set fra toget, i retning mod NØ (Grindsted).

Banelinien set i NØ-retning med Øse kirke i baggrunden.
Øse trb. - 12,6 km.Sporplanskitse: Hans Gr. Alkjær.Trinbrættet set fra toget, set mod NØ (Grindsted).
Øse trb. set mod hhv. V og NV (med Øse kirke i baggrunden på det sidste foto).Trinbrætbygningen set mod S-SV.M3 SV for trinbrættet med Øse kirke i baggrunden.
Nordenskov - 14,8 km.Sporplanskitse: Hans Gr. Alkjær.
Nordenskov station set mod NØ ...... og mod NV.Stationsbygningen og 3 set mod SV (Varde).Varehuset."Stationsarealet" set mod SV (Varde) ...... og mod NØ (Grindsted) med svinefolden i baggrunden.Kort før næste standsningssted, Bolhede trb, nås vejoverføringen for vejen Nordenskov-Bolhede:Lige til modeljernbanen ! ! !
Bolhede trb. - ca. 16,8 km.Trinbrættet set fra toget, i NØ.retning (Mod Grindsted).
Bolhede trb. og M3 set mod hhv. V-SV og V. Det skarpe kontrastrige forårssollys har desværre ikke ligefrem gjort billederne til "konkurrence-fotos". På den anden side havde sne eller regn nok været værre, så det må være godt, som det er.

M 3 passerer Holme Å.

Et par typiske jernbaneentusiast-fotos. 

Gravlunde - ca. 19,3 km.


Tegning. Hans Gr. Alkjær.
Gravlunde station set mod hhv. øst og syd ...... og -tillige med M3- mod sydøst.Gavl- og vejfacaden set mod nord.Svinefolden.Stationsarealet set mod hhv. SV (Varde) og mod NØ (Grindsted).Det yderste af stationsarealet mod / og indgangssporskiftet fra Grindsted.

 

 

 

Mod Ansager.

VaGJ. Ansager Plantage set fra M3 med Ansager kirke i horisonten . . .

 . . . og på noget kortere afstand.   --   18. marts 1972.

 

Ansager Kirke.

Bygningshistorisk er Ansager kirke et godt eksem-pel på befolknings-udviklingen i et hedesogn, hvor folke-tallet alene i indeværende århundrede er mere end fordoblet.

Tidligere bestod den beskedne kirke kun af et romansk kor og skib med et sengotisk tårn i vest, men i 1889-90 fik kirken en betydelig udvidelse i form af et tværskib, samtidig med, at man rev et våbenhus på sydsiden ned og flyttede indgangen til tårnrummet. Der er derfor nu kun få oprindelige enkeltheder i behold. I det indre har såvel den gamle del af kirken, som den nye, bjælkelofter. Alterbordet er bygget af munkesten, ahl og kamp. Altertavle i form af et maleri fra 1839, rigt udskåret prædikestol fra 1609, og romansk granit døbefont.

 

 

Broen over Ansager Å, syd for Ansager by, umiddelbart inden byen og stationen nås.

VaGJ M3 på broen over Ansager å lige syd for Ansager by.   --   18. marts 1972.   ^---vv

Ansager Å går gennem Ansager, hvilket har haft historisk betydning for byen, idet der allerede omkring år 1600 blev bygget en vandmølle til at kværne korn med. Ansager Mølle fungerede som kornmølle frem til midten af 1800-tallet, og siden betjente den i over 100 år meget forskellige erhverv i Ansager.

Åen er i vore dage meget kendt for sit fortrindelige bækørredefiskeri og med rette. De første kilometer er åen smal, dyb og meget klarvandet, hvorefter den fra broen ved hovedvejen fra Grindsted bliver større og mere grumset. På de mest kendte stykker omkring Ansager by er åen mellem 6 - 8 meter bred, rimelig strøm og lidt varierende vanddybde.

I Ansager er der kanoudlejning og man kan f.eks. påbegynde turen selve byen, hvor man også skal huske kaffekurven eller madpakken med og herefter stille glider afsted i den skønne natur. Ved Karlsgårde sø er der en primitiv overnatnings plads.

 

 - - -

 - - -

 

 

 

Ansager - ca. 23,5 km.
Ansager station set mod NØ ...

Ansager
... og med Sm 5, set mod nord (Grindsted).Vejfacaden, set mod hhv. NV og SV.


Ventesalen.Varehuset, hhv. banefacaden og Vejfacaden.Krydsning mellem to skinnebusser:VGJ Sm 5 ...... og Sm 6.Stationsarealet.Stationsarealet set mod syd (Varde) ...


... og mod nord (Grindsted):

For enden af perronerne med svineslagteriet til venstre og JAF foderstoffer til højre.Krydsning mellem ordinær skinnebus og DJK-særtoget.Mellem svineslagteriet og "foderstoffen".Næsten ude af stationen ...


... og atter ude på strækningen
mod Grindsted.


*****************************************************************************************************************************************


Fra en af sidens læsere, Poul Andersen, har jeg modtaget denne lille nydelige fotoserie nutidige fotos fra området omkring Ansager, men her vises de sammen med de tilsvarende gamle fotos.


1972.


Ansager station set mod NØ (køreretning mod Grindsted)...   ^---v     18. marts 1972

Ansager
 . . . . . . . . . og med Sm 5, set mod nord.

 


2013.

VGJ.  Ansager fhv. station.   --   7. oktober  2013.  Foto. Poul Andersen.   ^---vv

"Stationsbygningen fungerede fra nedlæggelsen i 1973 til 2012 som byens "Posthus", derfor den ikke særlig kønne
tilbygning.  Herefter stod den tom i længere tid med fare for nedrivning, men fungerer nu som lokalhistorisk arkiv." 

 

Ansager "station"

VGJ. Ansager fhv. station, vejfacaden, (tæt på at blive nedrevet, men er nu overgået til lokalhistorisk arkiv).
7. oktober  2013.      Foto.Poul Andersen.    ^---v

 - - - 

 


 

 

Jerndragerbroen over Grindsted Å.

1972.


 . . . . . . M 3 på broen over Grindsted å, set mod ca. vest.   --   18. marts 1972.
   
Tv: M 3 set nedefra på vej mod Grindsted og (th) udsigten fra M 3, set mod øst over Grindsted å.

 

2013.

VGJ.  Jerndragerbroen over Grindsted Å ved Mølby Kro trb.   --   Her er broen set den i modsatte retning, mod øst.
7. oktober 2013.   Foto. Poul Andersen.   ^---v  

 - - -

Desværre - et lidt trist syn.

 


VaGJ / VGJ.  Ansager Plantage set fra M 3 med Ansager kirke i horisonten . . .    ^---v

 . . . og på noget kortere afstand.   --   18. marts 1972.

 

2013.

"Samme sted som EVP-foto med Ansager Plantage, hvor man er tættere på Ansager.  På billedet herover ses gavlen på et gult hus i venstre side. Samme hus kan ses noget tydelige på det gamle billede, men ellers er træerne groet godt op, så kirken ikke længere kan ses".

7. oktober 2013.  Foto. Poul Andersen.   ^---v

 

Broen over Ansager Aa ved / i Ansager.

VGJ.Betonbroen over Ansager Aa i Ansager by.   --   7. oktober 2013.   Foto:   Poul Andersen.   ^---v

 


 

Tak til Poul Andersen.

 

-  -

 

 *********************************************************************************************************************************Broen over Grindsted Å / Varde Å umiddelbart før Mølby Kro trb.


Et blik på landkortet vil vise, at det er samme å, der er tale om, og at åen benævnes Grindsted Å på den østre side af VaGJ, og Varde Å på den vestre side. Om det nu lige er VaGJ, der er skillepunktet, tør jeg ikke sige (formentlig et andet nærliggende sted fastsat længe før jernbanen kom til, ---eller ???) Dette må en lokal entusiast evt. klarlægge.M 3 på broen over Grindsted å, set mod ca. vest.Tv: M 3 set nedefra på vej mod Grindsted og (th) udsigten fra M 3, set mod øst over Grindsted å.Strækningen set i retning mod Mølby Kro trb. (Grindsted).
Mølby Kro trb. - 26.5 km.

Leder man efter dette navn på et moderne kort over egnen, ser man forgæves. Ganske vist kan man finde bynavnet Mølby på et danmarkskort, men denne by ligger i Sønderjylland. Her i nærheden af VaGJ er der ingen Mølby at se, i det mindste ikke på mine kort ca. 100 år tilbage. Her er bynavnet for den aktuelle by: Skovlund, et navn man ikke har kunnet anvende, for at undgå forvekslinger med DSB-ekspeditionsstedet (billetsalget) Skovlunde på Frederikssundsbanen.Sporplanskitse: Hans Gr. Alkjær.


Mølby Kro søndre trinbræt set mod (ca.) nord (Grindsted)......og begge læskure, set langs sporet mod Grindsted.Nordre læskur set mod (ca.) øst...... og mod nord (Grindsted).Sluttelig set langs sporet mod Grindsted.
Mølby - 28,0 kmSporplanskitse: Hans Gr. Alkjær.Mølby station med M 3 på vej mod Grindsted, set mod NV ...... og igen mod NV, men her er M 3 på vej tilbage til Varde.


Stationsbygningen set mod SV.Stationsarealet set mod syd (Varde) og transportarrangementet for korn til oplagsbygningen ved siden af sporet (se nedenfor).Samme transportanlæg set i modsat retning (mod Grindsted).Stationsarealet set mod Grindsted.
Adelvej trb. - 29,7 km.Sporplanskitse: Hans Gr. Alkjær.Adelvej trb. og M 3, set mod SV ......og mod NV (Grindsted).Trinbrætbygningen set mod NØ og trinbrætsignalet: "Tryk på knappen når toget skal standse".
Tyndkær trb. - 31,2 km.Sporplanskitse: Hans Gr. Alkjær.


Tyndkær trinbræt og M 3 set mod hhv. V (Varde) og NØ (Grindsted).Trinbrætbygningen set mod hhv. NV ...... og mod NØ.Mellem Jerrig trb. og Eg station. - ca. km 31.9.Endnu en gang det --efter min opfattelse-- meget karakteristiske landskab, flade sandede jorder med læbeplantninger. Et vestjysk område, hvor jeg har ladet mig fortælle, at landmændene --efter en kraftig storm-- er meget spændte på at se, om deres marker stadig "er hjemme", eller om de er blæst over til naboen.Eg - 35,4 km.Sporplanskitse: Hans Gr. Alkjær.


Desværre har jeg ingen egne fotos fra Eg station. Af en eller anden grund standsede vort særtog ikke her, hverken på turen mod eller fra Grindsted. Af tidsmæssige årsager ??? Andre steder standsede vi --som det kan ses af billederne-- både på turen ud og hjem ! ? ! ? ! ?

Hvem ved, ---måske kan jeg håbe på, at en eller anden jernbaneentusiast, der har være her, vil "donere" en scanning til "siden".

Indtil da, "kun" et par scanninger Ulf Holtrup-fotos fra vor gamle artikel i "Signalposten", 21. årg. nr. 4, 1985.Eg station set mod hhv. SV (Varde) og (vejfacaden) set mod NV.Stationsarealet set mod Ø-NØ, Grindsted.
Fotos: Ulf Holtrup, august 1964.
Jerrig trb. - 38.0 km.Sporplanskitse: Hans Gr. Alkjær.


Jerrig trb. og M 3 set mod NØ. M 3 er her på vej tilbage mod Varde.Trinbrætsignalet har været stillet til betydningen "Rejsende at optage fra trinbrættet", til ære for alle fotograferne, .......men vi "rydder pænt op" efter os.
Loft trb. 40,2 km.Sporplanskitse: Hans Gr. Alkjær.Loft trb. og M 3, set mod V-NV (Varde) og mod N...... og mod NØ.Trinbrætbygningen set mod SØ ...... og mod V-SV(Varde).
Bygvænget trb. - ca. 43,2 km.Bygvænget trb, Grindsted by. I baggrunden anes en stor grå-hvid bygning ved Oceka-sidesporet.Tættere på Grindsted by. Afgreningen til Oceka-sidesporet ses til venstre.
På vejen mod Grindsted station møder vi et par hundrede meter forinden VaGJ´s remisebygning med en henstående Scandia-skinnebus.
Grindsted - 44,3 km.


VaGJ M 3 ankommet til Grindsted station ...... og vendes på drejeskiven.

(Således er verdens goder så ulige fordelt. Een mand har "fornøjelsen" at skubbe drejeskiven rundt, medens 30 mand ser på og/eller fotograferer.-------------
DSB-stationen i Grindsted, gadefacaden.Tog "mod Varde" ........ M 3 er klar til turen tilbage til Varde, men inden afgang nåede jeg lige ...... et par enkelte fotos af VaGJ´s spor på stationsarealet.Og mon ikke denne sporspærrer -formentlig mellem VaGJ- og DSB-sporene kunne være en passende afslutning på dette afsnit.

Som andetsteds nævnt: Alle EVP-fotos er fra d. 18. marts 1972.

----------

Tak til Karen og Mette Alkjær for tilladelsen til at anvende Hans Gr. Alkjærs tegninger m.v.

----------

Litteratur / kilder.


(følger)

- o 0 o -