Aarhus-Odder.

 

21. juli 2018.

Testkørselerne til Odder -på Aarhus Letbane- er begyndt.

Letbanestrækningen mellem Aarhus og Odder er godkendt – driften indledes lørdag den 25. august. Samtidig åbner strækningen mellem Universitetshospitalet i Skejby og Lisbjergskolen.

Foto:  Aarhus Letbane.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Alle nedenstående fotos:  Helge Erlandsen.

 

Generelt.

For Aarhus Letbane, Odderbanen og Grenaabanen gælder, at perronerne på den gamle nærbane fra Odder til Grenaa får en længde på 80 m, hvilket giver mulighed for kørsel med 2 sammenkoblede Tango-tog (2 x 39,2 m), ”multipelkørsel hedder det vist, medens de øvrige perroner, dvs fra og med Nørreport til og med Lisbjergskolen/Nye kun får en længde på 50 m, hvilket kun tillader solokørende Variobahn-tog (32,4 m) eller Tango-tog (39,2 m).

 

 

 

 

Aarhus H.

 

(Der var engang.)

 

Aarhus 1. banegårdsbygning var fra 1862.

Aarhus 2. banegårdsbygning blev indviet i 1884, og forsvandt atter i 1923. Den var tegnet af statsbanearkitekten Thomas Arboe.

Aarhus Banegaard.   --   1900.   Arkiv:  Helge Erlandsen.

 

Aarhus Banegård.  --   1906.   Arkiv:  Helge Erlandsen.

 

Næste ombygning af Aarhus H skete på basis af anlægslove fra 1916-1919, hvorfor nedenstående foto af opfyldningen må være taget omkring 1920.

Aarhus Banegaard ca. 1920.


Aarhus,  Banegårdspladsen.  Udateret postkort, men efter 1927.
(Opført i 1927 - 1929)


 

Den nuværende, 3. banegård, blev ibrugtaget i 1929, efter at hele forpladsen var hævet. Banegårdsbygningen 
var tegnet af statsbanernes overarkitekt Knud Seest.

Bygning fra 1929 har samme placering, men dog således, at banegårdspladsen i forbindelse med opførelsen 
af den 3., nuværende banegårdsbygning er hævet op på ”første sal”.


DSB litra R og Mo på Aarhus H.   --   1946.   Foto:  Hesselink.1958.

AaS motorvogn nr. 2.  Banegårdspladsen.  Aarhus. -- Februar 1958.

 

 

 

 

Aarhus H.   Stationsnavneskilt.   --   10. maj 2019.

 

"Til Odder - 7 minutter".  Aarhus H.  --   10. maj. 2019.
 

 

Aarhus H den 10. maj 2019. Et Tangotog holder i vendesporet vest for perronen klar til afgang mod Grenaa 10:51.

 

 

 

 

 

Viby J (Vi)   --    Km. 4,6 fra Aarhus.


Der var engang: 

Et lille glimt fra privatbanetiden  --  1963:Viby station set mod øst ... 


... og vejfacaden mod nord.2018.

Stationsnavneskilt.   --   26. august 2018. (1r)

 


Viby J set mod nord mod Aarhus H fra perronadgangsbroen, der giver adgang til både letbaneperronen
i forgrunden og sideperronerne ved hovedstrækningen Fredericia-Aarhus H tv. Th DSBs frasolgte og
ombyggede stationsbygning.   --   26. august 2018.

Viby J station set mod nord md Aarhus H. Tv sideperronerne ved hovedstrækningen Fredericia-Aarhus H.
Th letbanen med ø-perron. I baggrunden ses perronadgangsbroen med elevatorer til perronerne.

26. august 2018.

 

 

 

Tranbjerg (Trg)

Tranbjerg. Tidligere stationsbygning og posthus set fra sporsiden. Frasolgt efter at postvæsenet forlod
bygningerne i 2000.

20. juli 2018.

 

Tranbjerg. Tidligere stationsbygning og posthus set fra Tranbjerg Stationsvej. En fysioterapeut har etableret
sig i stationen.

20. juli 2018.

 

Tranbjerg set i retning mod Aarhus H. Passagerudvekslingen vil fremover komme til at ske fra ø-perronen
mellem hovedsporet tv og krydsningssporet th.

20. juli 2018.

 

Tranbjerg. I forgrunden ø-perronen og i baggrunden tv ses en læskærm af ældre type og th for den, den nye teknikbygning med bl a strømforsyning til letbanen.

20. juli 2018.   


Tranbjerg set i retning mod Aarhus H fra overkørslen for Tranbjerg Hovedgade. I forgrunden indgangs-
sporskiftet til krydsningssporet th.

20. juli 2018.

 

Tranbjerg. Testkørslen er i gang. Tangotog under indkørsel fra Odder set fra overkørslen for Tranbjerg Hovedgade.

20. juli 2018.

 

Tranbjerg. Tangotog fra Odder er stoppet i hovedsporet. Testtoget er skiltet med destination ”Viby Jylland”.

Et af de første prøvetog i Tranbjerg.  Set mod Aarhus.     Den  frasolgte stationsbygning anes tv. og som i 
Odder, skal passagerudvekslingen fra begge spor ske til Ø-peronen.

20. juli 2018.

 

 

 


Mårslet (Mst)


Stationsnavneskilt. 26. august 2018.(3r)

 

Mårslet station set mod sydvest mod Odder. Perronadgang sker via stiovergangen i forlængelse af Banevej.
I baggrunden den frasolgte stationsbygning, der rummer en frisørforretning og en BBQ-cafe.

26. august 2018. (4r)

 


Mårslet station set mod nordøst mod Aarhus H.   --   26. august 2018. (2r)

 


Mårslet station. Den frasolgte stationsbygning set fra Banevej.   --   26. august 2018. (1r)

 

 

 

 

Beder (Bed)

Beder. Tidligere stationsbygning og posthus set fra Stationsvej. Frasolgt efter at postvæsenet forlod bygningerne med udgangen af 1992.

20. juli 2018.

 

Beder set i retning mod Aarhus H. Den nyindrettede perron placeret nord for stationsbygningen.

20. juli 2018.

 

 

Beder. Strækningen mod Aarhus H set fra nordenden
af den nye perron.

20. juli 2018.

 

 

Beder. Tangotog fra Odder er stoppet ved perronen. Testtoget er skiltet med destination ”Viby Jylland”.
Th en lille P-plads og cykelparkering.

20. juli 2018.

 

 

 

Malling (Mal)

Malling. Tidligere stationsbygning og posthus set fra sporsiden. Frasolgt efter at postvæsenet forlod bygningen med udgangen af 1996.

20. juli 2018.

 

Malling. Tidligere stationsbygning og posthus set fra Starupvej.    --   20. juli 2018.

 

Malling set i retning mod Aarhus H. Passagerudvekslingen for tog i krydsningssporet tv vil fremover ske fra mellemperronen medens passagerudviklingen for tog i hovedporet th vil ske fra perronen ved den tidligere stationsbygning. Den opretstående palle mellem sporene er forsynet med et skilt, der fortæller letbaneførerne i hovedsporet, at de ikke må åbne dørene mod mellemperronen.

20. juli 2018.

 

 

Malling set i retning mod Aarhus H. Tv udkørselssignal fra krydsningssporet, medens udkørselssignalet fra hovedsporet synes at mangle på dets stander. I midten nordenden af mellemperronen.

Bemærk at mellemperronens tidligere 55 cm høje forkant mod hovedsporet er bevaret.

20. juli 2018.

 

 

Malling. I forgrunden mellemperronen og i baggrunden ses den nye teknikbygning med bl a strømforsyning til letbanen.

20. juli 2018.

 

Malling set i retning mod Aarhus H. Brandtrapperne på den tidligere stationsbygning er ikke nogen gevinst for udseendet af den i øvrigt velholdte bygning. På perronen ses bagsiden af udkørselssignalet mod Odder.

20. juli 2018.

 

Malling set i retning mod Aarhus H fra overkørslen for Gammel Østergårdsvej. I forgrunden indgangssporskiftet til krydsningssporet tv.

20. juli 2018.

 

Malling set i retning mod Odder fra overkørslen for Bredgade.   --   20. juli 2018.

 

Malling set i retning mod Odder fra overkørslen for Bredgade. Th BOStrab-tavle: ”Strækning med højere hastighedsbegrænsning end tidligere hastighedsbegrænsning begynder”.

20. juli 2018.


Malling. Overkørslen for Bredgade set mod SV.    --   20. juli 2018.

 

 

 

Nedlagt trinbræt Parkvej (Pv)

Nedlagt trinbræt Parkvej i det nordlige Odder. Overkørsel for Parkvej. I baggrunden det signalregulerede kryds Parkvej/Rådhusgade. Overkørslen er forberedt for integrering i signalreguleringen af krydset, men som det ses
er signalerne ved overkørslen endnu tildækkede.

20. juli 2018.

 

Nedlagt trinbræt Parkvej. Trinbrættet var oprettet så sent som 1959. Tidligere perron syd for Parkvej for
tog mod Odder.

20. juli 2018.

 

Nedlagt trinbræt Parkvej. Tidligere perron nord for Parkvej for tog mod Aarhus H.    --   20. juli 2018.

 

 

 

Odder (Odd)

 

                                            Mod Aarhus  ----^
Mod Hou  ---->Mod Horsens  ---v    (Horsens-Odder Jernbane - HOJ)                

Geodætisk Institut-kort   --   1933.        

 


Der var engang:

Odder station i anlæggelsesåret 1884,

 

Odder station, 1901 og i 1963:  ---v

Odder station set mod N-NV.   --   1963.

 

Samme fotovinkel 37 år senere.   ---v 

 

Odder station, forpladsen . . . 

Ustemplet postkort.


 

Aarhus Letbane   --   2018:

Aarhus Letbane.  Et af de første prøvetog i Odder.   --   20. juli 2018.   Foto: Helge Erlandsen.   ^---vv

 

 

Odder. Banegårdsbygningen set fra sporsiden. Al passagerudveksling vil fremover ske fra ø-perronen.
I forgrunden adgangsvejen til ø-perronen, der giver let adgang til bus-terminalen. Langs hovedbygningen
er bevaret den oprindelige 55 cm høje perron. 

20. juli 2018.

 

Odder. Banegårdsbygningen set fra Banegårdsgade. HHJs vingehjul sidder stadig på facaden.

20. juli 2018.

 

Odder set i retning mod Aarhus H. Th ses udkørselssignalerne og bag dem overkørslen for Tornøegade.
Overkørslen er forberedt for integrering i signalreguleringen i det signalregulerede kryds Tornøegade/
Rådhusgade, men som det ses er signalerne ved overkørslen endnu tildækkede. I midten ses ø-perronen,
hvorfra al passagerudveksling fremover vil ske.

Tv ses stationens cykelparkering og bag den det tidligere posthus, som postvæsenet fraflyttede i 1973?

20. juli 2018.

 

Odder set i sydlig retning. I baggrunden det tidligere pakhus, der i 1999 blev solgt til kommunen og siden
er anvendt til kulturhus. Foran pakhuset en opklodset en tidligere Y-togs-motorvogn fra HHJ.

I forgrunden to BOStrab-tavler på samme stander: Øverst ”Ubetinget stop” og nederst ”Kørsel på strækning
med signaler ophører”. Den øverste tavle må være af midlertidig karakter?


20. juli 2018.

 

Odder. Den nye teknikbygning med bl a strømforsyning til letbanen. Bygningen er placeret på østsiden af
stationen. I baggrunden anes pakhuset og en bus på busterminalen.

20. juli 2018.

 

Odder. ”End of the line”. Sporadgangen til værkstedområdet syd for er i dag afbrudt.
Værkstedsområdet anvendes af Midttrafiks busser.

20. juli 2018.

 

Odder. Den sydligste køreledningsmast. I baggrunden Midttrafik-bus på busterminalen.

20. juli 2018.

 

Odder. Testkørslen er i gang. Tangotog er ankommet. Bemærk at togdørene er åbnet mod ø-perronen.

Bemærk også de to BOStrab-tavler: ”Kørsel på strækning med signaler begynder”.

20. juli 2018.

 

Odder. Tango-tog klar til afgang på testtur. Toget er skiltet med destination ”Viby Jylland”.

20. juli 2018.

 

 

Tak til Helge Erlandsen.