.

København - Slangerup Banen. 

.

Farum - Slangerup.

 

 

Farum  -  km 20,5.

Nedenstående -med blåt skrevne- er citat fra en af Slangerupbanens repræsentantskab ca. 1910 udgiven "piece", der i sit udseende minder stærkt om de tilsvarende -af De danske Statsbaner udgivne- "Hvad man ser fra Toget".

 

. . . Fra Farum Station er der rig Lejlighed til herlige Fodture, til venstre ned omkring Farum Sø, til højre ad Stierne langs Furesøen tilbage til Hareskovstationen eller Bagsværd St.  Det lønner sig fuldt ud at gjøre Farum til Målet for en Sommerdags Udflugt. Den lille By  og dens idylliske Beliggenhed er ofte bleven besungen af vore Digtere. ("Kirkeklokken i Farum");gennem "Farumgaards" smukke Skov naar man til "Præstebakken", hvor der findes et velbevaret Gravkammer fra Oldtiden. I Farum kan man leje bådetil sejlads og Fiskeri på Søen.

På den anden side af Farum Station ses til højre Bregnerød og Ravnsholte Skove og til venstre dukker atter Farum By et Øjeblik frem med Ryet Skov i Baggrunden . . .

 

Delstrækningen Farum - Slangerup var åbnet sammen med den øvrige del af Slangerupbanen, København L - Farum, og blev også overtaget af DSB i 1948.

Imidlertid så man ikke nogen fremtid i den yderste del af strkningen, og denne del af Slangerupbanen blev derfor nedlagt allerede seks år efter overtagelsen, d. 22. maj 1954.  Medvirkende til nedlæggelsen var måske også den niveau-skæring, der var med Farum Hovedgade umiddelbart efter stationen.

Farum Hovedgade.   Billedet er optaget af Farum-fotografen Niels Vang Larsen i 1941 (A.Kr.).

Bebyggelsen Sportsvænget, som blev bygget på arealet til venstre for ishuset, stod færdigt i 1946.

Billedet er forøvrigt taget fra taget af Williams Hotel (ejer William Jensen).

 

 

 

Lørdag d. 22. maj 1954 var sidste dag med jernbanedrift nord for Farum. 

KSB/DSB M 1 og styrevognen DSB FG 4992 i Farum sent lørdag eftermiddag. 

I mange af DSB-årene trafikeredes denne yderstrækning af et af KSB/DSB´s små motorlokomotiver tilkoblet een eller to styrevogne. Der var derfor ikke -normalt- brug for hverken omløb eller drejeskive, og strækningen havde derfor sit eget lille sporstykke nord for hovedbygningen. 

Her måtte passagererne -i DSB-tiden- skifte tog til de noget større tog, der kun kørte på strækningen Farum-København L (Svanemøllen 1976/77).

 

Banens sidste driftsdag -lørdag d. 22. maj 1954- afholdt Dansk Modeljernbane Klub en lille medlemsudflugt med et ordinært eftermiddagstog. Nogle af billederne på "siden" er fra denne udflugt, medens stations-billederne blev optaget på en cykeltur langs banen dagen efter, søndag d. 23. maj, hvor vi var tre medlemmer af klubben, der pumpede cyklerne og kørte en tur langs den nedlagte bane.

 

 

 

 

Billet fra sidste dag, --ikke til sidste tog, men dog sidste dag.

 

 

DSB FG 4992, også fotograferet på sidstedagen, hvor Dansk Modeljernbaneklub havde arrangeret medlemstur.

Foto: P.E. Clausen, DMJK.

 

Farum station.  Yderstrækningen er nedlagt for 5 år siden, og det lille sporstykke, hvor man "vendte" er væk.

Rutebil til Slangerup afventer i baggrunden.

Juni.1959. Foto: (nm).

 

. . . Gennem Farum Lillevang naaer vi den næste Station: Vassingerød.

Herfra er der Lejlighed til en smuk Spadserertur, der gennem Farum Lillevang, Terkel Skov - hvor man ser Statens gamle Kalkbrud, der i sin Tid har leveret Kalken til Frederiksborg Slots og Kronborgs opførelse, nu er et stort, moderne Etablissement med Danmarks største Sten- og Grusharperier og et stort Teglværk - Ganløse Ore og Ryet Skov naar tilbage til Værløse St.

Tæt ved Vassingerød St. ligger Farum Klakbrud, der ved et sidespor er sat i Forbindelse med Slangerupbanen . . .

 


Nordvest f. Farum.


Der kom en mail:

 

"Hej Erik 
Jeg sender dette billede fordi jeg vil tro det kunne have din interesse.
Billedet er taget fra haven ved Nygårdsvej 16 i Farum, mod øst, mens toget kører på banedæmningen ca. 3-400 m nord for Farum Station, mod Slangerup.
 
Nygårdsvej var i øvrigt kendt for, at mange af banens ansatte boede der.

Først i halvtresserne var der 7-8 'banefolk', der havde adresse på denne vej. De fleste af husene blev bygget i perioden 1906-1920.
 
I øvrigt hedder stedet, hvor banen til Slangerup krydsede Hovedgaden i Farum, nu Williams Plads efter hhv. hotellet og en af ejerne af "Williams Hotel".
 
God vind med siden.
 
Mvh.
Anders Kristensen." 

KSB M 1 med de to gamle styrevogne, FG 4991 og 92,  3-400 m nordvest f. Farum.   --  1950-54.   
Arkiv:  Anders Kristensen.

 

 

Tak til Anders Kristensen.

 

  

 

 

Vassingerød  -  km. 25,2.

 

 

"Sporudfletningen" nordvest for stationen var oprindelig det gamle -normalsporede- grusgravsspor fra Nymølle til Lillerød (nu Allerød) station. Dette spor var datidens sporforbindelse til landets jernbanenet, som efter Slangerupbanens åbning nu blev omlagt til Vassingerød station. Sporet synes dog at have ligget der i mange år derefter.

Endvidere ses længst mod nordvest et spor til KSB´egen grusgrav.

I den lille grønne "trekant" i øverste venstre hjørne, er antydet beliggenheden af et lille banevogterhus, hvis opgave det var -i de første år- at bevogte skæringen mellem Slangerupbanen og grusbanen. Også dette lille hus kan stadig (2011) genfindes på stedet, hvor det stadig ligger midt i den lille "trekant", tilsyneladende helt omgivet af træer.

 

Vassingerød station.  -  1954.

Foto: P.Thomassen. arkiv: (nm).

 

 

Vassingerød  -  Juli 1954. 

 

(Ovenstående foto af Vassingerød st. og de efterfølgende EVP-fotos af stationsbygningerne i Lynge og Lindholm samt Uggeløse Skov trinbræt er optaget med EVP´s daværende box-kamera til 6x9-film, og som kun havde een indstillings-mulighed - lukket eller åben.  Lukkerhastighed var noget man bestemte ved at trykke hurtigt eller langsomt ned på "aftrækkeren" og afstandsindstilling var "en by i Rusland".  Utrolig let, --til gengæld blev resyultaterne også derefter.)

 

     

Banemærker stemplet i Vassingerød i hhv. 1925 og 1924.

Selv om Vassingerød station var en af banens mindste stationer, er det pudsigt nok den station, der optræder med flest fint stemplede banemærker når jeg ser på lille samling mærker.

 

 

 

Lynge  -  km 27,8.

 

. . . Fra Lynge St., som dernæst passeres, er der til venstre Udsigt over Badstrup By og Sø. Ved Søen ligger Ruinerne af en gammel Borg, kaldet "Badstrup Stenhus", som blev udgravet paa Foranledning af Kong Christian d. 8. Den er nu fredet Minde. Til venstre ses Krogenlund Skov 1 Fjerdingvej borte; bag denne ligger Bure Sø og Slagslunde Skov, hvori findes to meget gamle Bøgetræer med hængende kuppelformet Krone, der naar Jorden og danner et helt "Telt", som yde Læ og Plads til mange Personer- - . . . 

  

Sporplan over Lynge station.

 

Lynge  -  23. maj 1954. 

 

 

. . . I Udkanten af Uggeløse Skov ved "Lang-Sø" findes Spor af en gammel Bygning, kaldet "Bure Slot". Det var bygget af Tufsten, førte fra Rhinen ad Søveien til Bure. - - . . .

 

 

Uggeløse Skov trb.  -  km 29,9.

 

Trinbrættet var på "moderne vis" todelt, således at togene altid kørte over vejen inden de standsede for afsætning eller optagelse af passagerer.  Dette skete/sker fordi:    Når toget kører over vejen inden standsning, slukkes blinklysene for vejen efter toget, og bilerne kan igen køre uhindret over jernbanen. 

Standsede togene inden vejoverskæringen,  ville man af sikkerheds-grunde være nødt til at lade blinklysene være tændt både inden toget ankom og standsede (hvis toget skulle køre forl angt). Billisterne ville helt sikkert lave vrøvl over, at skulle holde og vente på at passagererne steg af eller på et holdende tog, og herefter afvente, at der fløjtedes afgang og toget kørte, inden de selv måtte krydse jernbanelinien.  Det er prøvet og vil aldrig gå godt, hvilket vist ingen kan være uenige i.

De to perroner var dog her forskellige, idet perronen for tog mod Slangerup var en grusperron, medens perronen for tog mod København L. var en plankebeklædt perron.

 

Uggeløse Skov trb.   -  23. maj 1954.  

 

Uggeløse Skov trb. set fra KSB/DSB M 1 på vej mod Farum d.  22. maj 1954.  

 

Uggeløse Skov set fra KSB/DSB M 1 på vej mod Farum d.  22. maj 1954.  

 

 

. . .  Vi kører ud gennem Uggeløse Skov - til højre ses Kirken (med en vid og interessant Udsigt) i Landsbyen af samme Navn - og idet Toget, kommen gennem Skoven, kører frem mod Lindholm St. ses til højre Frederiksborg Slot med sine knejsende Taarne ude i Horisonten. --  . . .

 

Lindholm  -  km 31,5.

På billedet af stationsbygningen nedenfor ses resterne af en hævet betonrampe, hvorfra de smalsporede tipvogne kunne tømme deres last ned i de henstillede normalsporsvogne.

Ca. 500 meter før Lindholm station nåedes (fra København), udgik ved banens anlæg et nordgående normalspor til grusgraven Langebjerg, men dette sper blev dog taget op i 1911. 

 

"LINDHOLM"   -   23. maj 1954. 

 

KSB-styrevognstog.  -  1954.

Foto: Sv. Jørgensen. arkiv: (nm).

 

Lindholm station.  -  1954.

Foto: P.Thomassen. arkiv: (nm).

 

Lindholm   -   23. maj 1954. 

 

 

 

. . . Toget har nu passeret den sidste Station mellem København og Slangerup, og straks efter Udkørselen fra Stationen ser men til venstre først Hjørlunde Kirke og umiddelbart derefter Slangerup Kirke.

I et Landskab, der aabner sig vidt ud til alle Sider ligger Rejsens Endemaal:

Slangerup

med den gamle minderige Kirke knejsende og smukt over Landsbyens Gaarde og Huse.

Slangerup Bys Historie rækker over 900 Aar tilbage i Tiden.  Kong Erik Ejegods Fødsel her Aar 1055 er den tidligste historiske Begivenhed, hvortil Byens Navn knytter sig, men ogsaa den , som har bevaret Slangerup fra Forglemmelse. (...)

 

Slangerup  -  km 34,2.

 

Indkørselen til Slangerup.

Slangerupbanens spor ses til højre, medens det er Midtsjællandsbanens aldrig færdiggjorte tracé, der ses midt i billedet. 

12. februar 1939.  -  Foto: J. Steffensen.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slangerup station:  Var alt gået som det skulle, ville Midtsjællandsbanen være kørt ind på stationen fra øverste højre hjørne og ud i nederste venstre hjørne.

Stfst.have = stationsforstanderens have.

Sporplanen er tegnet efter hhv. banens egen sporplanskitse pr. 1942 samt en DSB-tegning pr. 1947.

 

Sporplan over Slangerup station.

Det er sjældent, at man "falder" over en officiel DSB-sporplan-tegning, der kan bringes i fuld størrelse og så kan man alligevel se lidt af det, det drejer sig om. Det er vist tilfældet her, og derfor syntes jeg, at den skulle med på "siden".

Ved sammenligning med min egen sporplan ovenfor, skal man være opmærksom på, at min sporplan er tegnet retvendt med nord opad, medens DSB-tegningen er tegnet med de retliniede hovedspor som "vandrettet" linier og -uvidst af hvilken årsag- med nord nedad.

 

Slangerup station i årene kort efter åbningen af banen.  -  Udaterede postkort. - - - -  ^---v

 

 

Slangerup station.  - 1954.  

Foto: P.Thomassen - arkiv: (nm)

 

KSB/DSB M 1 på Slangerup station med de to styrevogne FG 4992 (tv) og 4991 (th).

 

Slangerup station  -  22. maj 1954.  - - - - - - - - -  ^---v

Foto. P.E. Clausen, DMJK.   

 

Social-Demokraten.  24. maj 1954.

 

Slangerup stationsbygning efter nedlæggelsen --- Nu som postekspedition.  ^---v   Form. i 1960´erne.

Arkiv: evp. 

 

Tak til:

Anders Kristensen og Niels Munch (nm) for såvel tekst- som fotobidrag.

 

Vedr. enkelte overdragne billeder, føler vi os sikre på, at giverne ville have været ganske inforståede med således at komme til at bidrage til denne fælles hjemmeside.

 

- o 0 o -