.

København - Slangerup Banen.

 .

  

 

København L.  -  km. 0,0

 

Nedenstående -med blåt skrevne- er citat fra en af Slangerupbanens repræsentantskab ca. 1910 udgiven "piece", der i sit udseende minder stærkt om de tilsvarende -af De danske Statsbaner udgivne- "Hvad man ser fra Toget".

 

.... . . . . . .  .    . . . . . . . . . .http://www.mjk-h0.dk/evp_DSB-Div/232-Koebenhavn%20L-sporplan.jpg

 

 

"SLANGERUPBANEN 

har bygget sin kjøbenhavnske Station paa et Terræn, der endnu for et par aar siden levende mindede om ”de gode gamle Dage, da Nørrebro var en lille og fjærn Forstad til Kjøbenhavn. Tæt ved Stationspladsen laa den gamle ”Lygten Kro” med sine gulmalede Bindingsværks-Længer, sin Gæstestue, Kælderstue og Rejsestald og sin store frodige Have med ”Keglebane og Beværtning”. Den tid var længst forbi, da Bønder fra Hovedstadens Omegn satte Køretøjet ind i Rejsestalden og lod Hestene ”bede” ved Krybben, medens de selv ved en Kaffepunsch i Gæstestuen styrkede sig til Hjemturen ad Landevejene, men den gamle Kro blev staaende alligevel; i dens lavloftede Stuer afløstes de vejfarende Bønder af Murer- og Tømrersvendene og Arbejdsmændene fra de mange Byggepladser i det omliggende Kvarter. En skjøn Dag blev den gamle Kro med Gårdsplads og Have selv moden for Byggespekulationen, og så måtte den forsvinde."

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

"Den gamle Lygtekro er ikke mere. Den er som så meget andet i vor brutale, nivellerende Tidsalder bukket under for den stadig voksende Storstads Krav om Plads og let tilgængelige Kommunikationer."

Således begynder magasinet "Illustreret Tidende", i 1905 en lille reportage om Slangerupbanen, . . .

"Lygten", eller Lygtekroen, Anno 1905.

 

 . . . og der fortsættes:   "Således begynder magasinet "Illustreret Tidende", i 1905 en lille reportage om Slangerupbanen, og der fortsættes:

"Det er ikke saa mange Aar siden, at det i Københavnernes Bevisthed var noget af en Rejse, naar man talte om at spasere ud til Lygtekroen for i den gamle Stue eller ude mellem de krogede Træer at indtage sin Forfriskning efter Strabadserne. Men saa kom Sporvognen, Distancen svandt ind, store Huse løftede sig rundt om den stråtækte Længe – Lygtekroen blev lillebitte, trykkedes af Omgivelserne og af Konkurrencen, dens Tid maatte snart være omme.

Et par Gange gjorde Flammerne forsøg på at gøre det af med Bøndernes gamle Bedested, men Brandvæsenet mødte for hurtigt og de skæve Mure hællede endnu en rum Tid paa det kendte Terræn, før Dødsdommen endelig blev eksekveret."

 

 

 

Klokken er faldet i slag: . . .

. . . Her og de efterfølgende fotos:  Sidste driftsdag:  24. april 1976 . . .

 

. . .

. . .

. . .

 ..

. . .

Interieur.

 

Næsten andægtigt som i en kirke, --men hvad bestiller en A-transportbeholder dog dér ???

 

"Rejsegodsekspedition" står der over døren midt i billedet med billetsalget til højre herfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .

 

Stationens bagside / skyggeside . . . 

(Bemærk i øvrigt de asfalt-dækkede sporvognsskinner for linie 19 x, der jo havde endestation her i nogle år.)

 

. . . 24. april 1976. - Sidste driftsdag.

 

"Var ”Lygten Kro” et minde om Nørrebros gamle Dage, saa var det Terræn hvorover Slangerupbanens kjøbenhavnske Station breder sine Perroner og Spor, det ikke mindre.  Alle Kjøbenhavnere kender ”Lersøen”, dette Eldorado for den store Bys allerfattigste Existenser, som fra tidlig paa Foraaret til sent paa Efteraaret havde deres Tilflugtssteder Dag og Nat herinde i Pilekrattets Vildnis. Naar Politiet nu og da ansaa det fornødent at foretage en Razzia ind over den berygtede Mose, fandt men her og der, paa de bedst skjulte Steder, de løse Existensers ”Sommerboliger”, dannede af Pilekviste og Sivmaatter og ofte udstyrede med alt til en jævn Husholdning hørende Husgeraad.

 

Fremtidens Ferdinand Eriksen´er og Karen Spidsmus´er maa nu bygge deres ”Smuthuller” i andre Egne. ”Lersøen”s Saga er ude. Pilekrattet ligger ikke længere som en fredelig idyl paa et Sted, hvortil den arbejdende By endnu ikke var naaet ud. Nu har Slangerupbanen skaaren et stort Stykke bort af dens tidligere vidtstrakte Terræn, som Togene skærer midt igennem. Snart rejser Nørrebros nye Godsstation sig paa den anden del af Terrænet, og allerede nu omsluttes ”Lersøen”s sidste Rester paa alle Sider af Kolonihaver og Fabrikker og nye, stærkt befærdede Veje."

 

Hvis man gik højre om stationsbygningen og ind på den bagvedliggende "halvø"-perron, så der således ud . . .

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_DSB-Div/209-Noerrebro.1974.-C-Per_B.Pedersen.jpg

. . . og hvis man gik venstre om bygningen, så der således ud.  Man aner (også her) linie 19x´ forhenværende, eget sporareal til venstre for fortovet.  -  1974.

Foto: Per B. Pedersen.

 

 . . .

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_DSB-Div/210-Noerrebro.1975.-C-Per_B.Pederse..jpg

På "1. sal" til venstre passerer er 1. generations S-tog på vej mod Vanløse/Frederiksberg. Ved KSB-perronen Mo-tog.

Foto.  Per B. Pedersen.

Mo-tog på perronen: - - - - - ^---v

Mo 1866 til venstre og 1817 til højre og atter på den sidste dag, hvor tingene kørte fra København L:  24. april 1976.

 

Mo 1815 . . .  

Mo1817 . . .

 

"Vort Tog ruller, strax efter at have forladt Stationen paa Nørrebro, hen under en af disse: Tagensvej. Indtil for et par år siden standsede Tagensvej ved ”Lersøens” Grænser. En Sti førte over Mosen op mod Bispebjærg, men det var kun ved højlys Dag, man vovede at bruge denne Genvej. Saa anlagde Kommunen den brede Chaussé, der nu forbinder den gamle Tagensvej med dens mange Fabrikker med den nye Kirkegaard oppe paa Bispebjærg. Samtidig med Slangerupbanens Anlæg byggedes saa den store Viadukt, som Toget passerer under, og inden længe vil rimeligvis den elektriske Sporvej løbe henover Broen for ved Bispebjærg at forenes med ”Alladin”-linien, der kommer hertil fra det fjærne Christianshavn."

 

 

Det ene tog afgår  ---^ - - - - -  og et andet ankommer ---^

 

Som skrevet tidligere:

Sidste dag med tog til København L.

Kommende nat, natten mellem d. 24. og 25. april vil Baneafdelingen afbryde det nu gennemgående spor, flytte og forbinde det med sporet ovenfor til venstre. Dette spor vil herefter, i fremtiden, blive strækningens venstre spor (set i retningen mod Ryparken / Svane-møllen).

Til højre i billedet ses et stykke af det fremtidige højre-spor, og hvis man ser godt efter, kan man ane det tilsvarende sporstykke lige til venstre for den lille kurve ind mod København L. 

Dette spor bliver samtidig klar til omlægning, således, at der om morgenen d. 25. april er dobbeltspor på strækningen.

 

 

 

 

 

 

Tilbage til stationsarealet:

 

 

De sidste rester af det gamle linie 19x-spor. Sporvognen fortsatte ca. 100 meter længere frem, hvor den vendte. . . 

. . . i en til formålet anlagt sløjfe bag den "åbne" portåbning.  Sporet , der stadig ses -"rimelig intakt"- og som går ind på banearealet under den lukkede port, er forbindelsessporet mellem Københavns Sporveje´s net og DSB.  Via dette spor overførtes alle de tilbageværende 99 københavnske "Düsseldorfer"-ledvogne til Frihavnen, for videretransport til Alexandria / Egypten, de sidste efter nedlæggelsen i 1972.

 

KS Lygten efterår 1966 (fotograf: Ukendt. Arkiv: nm).

To rå DÜWAG-vognkasser er under sporsætning på overleveringssporet DSB - KS på Lygten Station.

Disse ”ledvognsskeletter” er formentlig fra serien 883-890, som blev leveret således i 1966.  Af de ialt 100 stk ”Düsseldorfere”, som Københavns Sporveje købte, blev numrene 851, 852, 858-862 og 877-900 leveret som "byggesæt", til færdiggørelse på sporvejenes egne værksteder, og netop 883-890 ankom i 1966.

Vognene blev herfra bugseret til KS' Hovedværksted, hvor de blev malet, færdigmonteret og apteret.

 

Tre år efter var det modsat:  Nu blev vognene kørt den mosdsatte vej, --til Frihavnen for afskibning til Egypten:

KS 820 i række med andre vogne i Frihavnen.  -  23. oktober 1969.

 

Går man ind af den åbne port , kommer man -lidt længere fremme- til stationens gamle, nu nedlagte godsekspedition. . .

. . . hvor der til venstre for adgangsvejen var et mindre stikspor ---^ og med godsekspeditionen til højre. ---v

 

Endnu lidt længere fremme lå remiseområdet.

"Oversigtsfoto".

 

Alle ovenstående fotos er fra d. 24. april 1976.

 

Remisen blev rømmet i sommeren 2001.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_DSB-Div/211-Noerrebro.1976.-C-Per_B.Pedersen.jpg

Udsigt over KSB-stationsarealet yderst til højre, næsten i midten S-togs-spor m.v. (Godsforbindelsesbanen), og til venstre sporene ved Nørrebro Gods.  -  1976.

Foto: Per B. Pedersen.

 

"Saasnart Toget har passeret Tagensvej-Viadukten løber det ind i ”Emdrup-Bakken”, der paa en lang Strækning har maattet gennemgraves. Skraaningerne skjuler paa dette Stykke Udsigten til begge Sider, men fra Waggonernes Perroner har man netop fra dette Sted en ikke uinteressant Udsigt ind mod Kjøbenhavn. I den Aabning, som Gennemskæringen levner, viser sig en Samling af høje Taarne, hvoriblandt Raadhustaarnet, Frue Kirke og Petri Kirkes Taarne er de dominerende."

 

-----

 

Tak til Bjørn Andersen, Oslo, Niels Munch (nm) og Per B. Pedersen for såvel foto- som tekstbidrag.

 

Vedr. enkelte overdragne billeder, føler vi os sikre på, at giverne ville have været ganske inforståede med således at komme til at bidrage til denne fælles hjemmeside.

  

- o 0 o -

 

 


Forrige side: KSB - Rullende materiel.
Næste side: Emdrup - (Hareskov).