Allerede så langt tilbage som 1963 blev denne bane nedlagt. Egentlig trist af flere forskellige årsager. For en Jernbanemand (med stort ”J”) er det altid trist, men også for en stor del af befolkningen vil det ofte være et savn.

Banen bliver ikke brugt tilstrækkeligt, hævdes det ofte, for såvel denne som andre baner. Nej, det gør den /gjorde de måske ikke, men for de mennesker som ikke har andre muligheder, forsvandt der nu noget. Desværre var der ikke tilstrækkeligt mange af dem, der ikke havde andre muligheder, til at banen var rentabel.

I dette tilfælde er det endda en bane med en række ganske flotte stationsbygninger, bygninger der ”udstråler en vis soliditet”


Lidt historie.

Omkring 1890 opstod der interesse for en bane fra Hjørring til Lønstrup og Løkken, og i 1891 nedsattes et udvalg for tilvejebringelse af et sådant anlæg. I 1893 indstilledes arbejdet imidlertid, og først i 1898 nedsattes et nyt udvalg, der skulle undersøge mulighederne for en bane fra Hjørring over Lønstrup og Løkken til Aabybro på Fjerritslevbanen.

Forskellige muligheder for linieføringen blev drøftet bl. a. et forslag om en direkte linie fra Hjørring til Løkken – altså uden om Lønstrup. Man vendte dog til sidst tilbage til det første forslag og i lov af 27/5 1908 optoges en jernbane fra Hjørring over Løkken til Aabybro – med 50% statstilskud til anlægsudgiften, der var anslået til 1,9 mill. kroner. Den 23/5 1910 meddeltes eneretsbevilling til amtmand H.V. Linnemann, men den 23/4 1913 indtrådte amtmand P.C. Nørgaard i hans sted.

Banen blev festligt indviet (det blev baner næsten altid – dengang) den 4/7 1913 og dagen efter påbegyndtes normal drift med 4 togpar. I Aabybro tilsluttedes HLA til Fjerritslevbanens station, og denne stations personale udførte ekspeditionen af HLAs toggang.

Banens længde var: 54,6 km og lagt med 22,5 kg/m-skinner.

I banens første leveår løb der dagligt 4 togpar. I løbet af tyverne forøgedes toggangen, og ved indsættelsen af motorvogne adskiltes person- og godstrafikken.

HLA havde rent økonomisk kun få gode år. Man var knapt kommet i gang, førend krigen (1914-18) med dyrtid og andre besværligheder satte ind, og da krigen var forbi, begyndte bilerne at blive en mærkbar konkurrent for banen.

Efter at have haft overskud i de første 6 år, blev banen urentabel med et nogenlunde jævnt stigende underskud, der i det sidste selvstændige regnskabsår 1938/39 var 124.255 kr.

Banens linieføring var ikke den bedste; den gennemløb en tyndt befolket og ret ufrugtbar egn med et barskt klima. Mod vest lå -ret nær- Jammerbugten og mod øst lå stambanen også tæt på. Dette taget i betragtning var banens trafikmængde dog relativ god, der var en del mergelkørsel og under krigen (1940-45 ?) nogen kørsel med tørv fra Vildmosen.

Persontrafikken var jævn, men stod dog ikke i forhold til de store anstrengelser, man fra ledelsens side udfoldede ved at indsætte delvis gennemgående søndags– og sommertog, og ved at lade visse tog gennemføre til Aalborg. Årsagen var vel, at afstanden til badestrandene var for stor, og at banens placering i forhold til Løkken og Lønstrup kunne have været bedre.

Trods store anstrengelser for at bevare passagerer og gods gik det nedad i slutningen af 1950´erne. Der blev i egnen større og større modstand mod at yde tilskud til driften, og man så derefter ingen anden udvej end at foreslå nedlæggelse. Ejheller et forslag om at bevare strækningen Hjørring–Løkken, der havde langt den bedste trafikmængde, vandt gehør.

Med udgangen af sommerkøreplanen 1963 (29/9) blev driften indstillet.

Således skrives der i ”Signalposten”, 5. årgang, 1969, nr. 1 om Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbane. Herudover omtales de øvrige Hjørring-privatbaner, dels strækningsvis, dels fælles for det rullende materiels vedkommende.

.

 

Se evt: 

SPECIALE

Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbane

En nordjysk privatbane

Fra projekt, til anlæg, drift og nedlæggelse

http://sprogbiblioteket.au.dk/fileadmin/www.nobel.bibliotek.au.dk/linksamling/Historie/ 

 

 

EVP´s tur i 1963:

(Af ”praktiske årsager” -dvs. på grund af de evt. lange fremkaldningstider på skærmen- er gennemgangen opdelt i fire afsnit:

1 - Hjørring – Løkken  og

2 - Vrensted – Aabybro. 

-----

Inden vi når til fotografierne, skal jeg lige nævne, at jeg forventer alm. respekt om begrebet ophavsret, dvs. ikke anvender mine udlagte fotografier til andre mindre eller måske især mere kommercielle formål, uden indhentet tilladelse.

Udvisning af sådan respekt vil være meget indflydende på lysten til at lægge andre fotos -rull. materiel eller billeder fra andre baner- ud "på nettet".

En sådan tilladelse vil til gengæld som oftest nemt kunne fås ved henvendelse på min e-mail-adresse: erikvpedersen@mail.dk

Nedenfor følger 1. afsnit, Hjørring – Nr. Rubjerg trb.

Tiden er den 17. august 1963, en dejlig sommerdag. Jeg er lige ankommet med toget fra København, og er stået af på DSB-stationen i Hjørring, hvor de tilbageværende HP-tog på strækningerne Hjørring – Hirtshals og Hjørring – Løkken – Aabybro nu er indført på deres egne spor, fra hvilke togene ankommer og afgår.


 

- o 0 o -