Post "L"  (Post Lort).

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/gb.post-l-.jpg

Post "L" / Post Lort var en lille post, der --geografisk-- lå lidt nord for omformerstationen for kørestrøm til S-togene.

(Det lidet kønne tilnavn -Post Lort- skyldes -som i de fleste andre tilfælde- ønsket om at undgå fejlhøringer ved næsten enslydende bogstavbetegnelser).

 

For at komme fra Maskindepot Gb til Kommandoposten eller maskinsporet til København H, måtte man fra maskindepotet først køre en lille kilometer mod nordvest til post "L".  Her var der så -ved et sporskifte- mulighed for at sende maskinerne videre i samme retning til Kommandoposten, eller man skiftede både spor og køreretning for at køre ad maskinsporet mod øst til København H.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/gb.post_l.19.2.1989.foto.arkiv.ohks.2-19.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/gb.post_l.19.2.1989.foto.arkiv.ohks.2-24a-25.jpg

^

Post "L" / "Lort".           >

 

I baggrunden ses fra venstre: De savtakkede gavle på Vestre Fængsel, admini- strationsbygnin- gen for Køben- havns Sporveje og taget af Bygning "B", opholds og over- natningsbygning- en for togperso- nalet, --i daglig tale kaldet "Hotel Carlo" (efter den ansatte / tilsynsmand, der i dagligdagen passede / havde passet bygningen).

 

 

 

 

 

Interieur:

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/gb.post_l.19.2.1989.foto.arkiv.ohks.2-20..jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/gb.post_l.19.2.1989.foto.arkiv.ohks.2-22..jpg

For sportavlens vedkommende, er der den "specialitet", at der i nederste højre hjørne står ordet "BRAMMINGE".

Fotografierne (papirbilleder) er overdraget til en af mine kolleger fra Gb med forklaring om at de var fra Post L, og alle fotos virker som om de i deres stil og udseende (farver) hører sammen ! ! !

Har man virkelig genbrugt en overflødig sportavle fra Bramminge, fordi sporplanen tilfældigvis helt eller delvis også passede her ?

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/gb.post_l.19.2.1989.foto.arkiv.ohks.2-21.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/gb.post_l.19.2.1989.foto.arkiv.ohks.2-23.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/gb.post_l.19.2.1989.foto.arkiv.ohks.2-24,.jpg

Jeg har selv været der engang i 1964, men må erkende, at bygningens indretning og udstyr, husker jeg ikke.

Da fotografierne er fra 1989, kunne der måske også være ændret et og andet i mellemtiden.   I øvrigt kunne noget tyde på, at billederne måske er taget ved eller efter postens nedlæggelse:  Der ses ingen telefoner på skrivebordet, kun en meget forenklet tavle med 3 x 2 trykknapper til de 3 sporskifter, der var at betjene. Måske kunne der også vises udvendige signaler (altså repetion af de signaler lokomotivførerne så fra deres førerrum) til / fra Maskindepotet / Kommandoposten.

 

 

Til gengæld husker jeg, hvorledes den tjenestegørende fortalte om de pragtfulde morgenstunde, de oplevede dér. Midt på det store banegårdsområde med København H´s stationsareal  mod nord, Godsbanegården´s mod øst og vest og Centralværkstedet´s mod syd, kunne de tjenestegørende -i de tidlige morgentimer- opleve lokale rævemødre, der kom (boede) og legede med deres små unger på arealet udenfor.

Til trods for tog på alle sider, var der en utrolig fred i dette lille "hul" (i bogstaveligste forstand - omgivet af dæmninger på -stort set- alle sider.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/235.ii.12.dsb_q_340-g_624.post_l.kbh.gb.16.3.1964.jpg

< Her er vi på arealet foran Post L (Post Lort).  *)

Q 346 rangerer med G 624, som er ombygget til (mobil) varme-maskine.

Den kunne så- ledes både anvendes f. eks. på København H til togopvarm- ning eller evt. sendes til andre stationer.

Det skete endog, at den/de blev lejet ud til private firmaer, hvis dampkedler trængte til et  eftersyn.   v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/235.iii.24.dsb_q_340-g_624.post_l.kbh.gb.16.3.1964.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/r3040.tdgs_vaeltet_m.korn_ved_post_b.1979.foto.o.rasmussen.jpg

Tdgs m / korn væltet ved post B.   I baggrunden Omformerstationen.

1979.  Foto. O. Rasmussen.

Når man her ser de omkringliggende spor, hvor højt de ligger, kan man måske godt fornemme, at der kunne blive vådt om fødderne i kraftig regn.

 

O. Rasmussen tilføjer i øvrigt: "Det er rigtigt, at sportavlen var en tilvirket tavle fra anden station, og forsynet med sort klisterbånd over de spor, der ikke skulle bruges."

 

 

*) Og hvorfor så dette navn ???

Det kan ofte være svært i udendørs, måske lidt dårlige, telefonforbindelser (eller over et højttaleranlæg) nøjagtigt at høre en besked, et spornummer, en post eller lign.  Derfor havde alle  poster og spor i risten øgenavne eller blev benævnt med nogle -for udenforstående- lidt besynderlige benævnelser:  Spor 52 = "to halve", spor 53 = tre halve osv.  Her er muligheden for fejlhøringer ikke så stor.

 

Et Nødråb ! ! !

 

"Den gode fragat Post L"  kalder overportør Stoltenberg denne stolte skude.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/sos-post_l_kalder.jpg

 

Forklaringen var, at Post L oversvømmedes så meget under stærke regnskyl, at man i posten følte sig hensat til åben sø.

Stationens ledelse spurgte den befalingshavende overbanemester K.M. -i hvis farvand Post L lå-, om der var håb for den synkende skude.  Det var der, mente overbanemesteren, som havde underrettet "Marineministeriet" - i form af 5. anlægs- kolonne.

 

Hvad der senere skete i sagen, vides ikke, men fra en senere beskæftiget medarbejder i posten, har jeg modtaget et foto fra vinter 1979, så noget tyder på, at "skuden" blev holdt flydende.  Ja, ---her er den måske nærmest ved at blive skruet ned af isen ???

 

En vinterdag ved Post L.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/r3013.mz_iv_paa_vej_ud.1979.foto.o.rasmussen.jpg

<  En Mz IV kører ud.

 

 

^

Fotos:  O. Rasmussen.

Januar 1979.

v

 

Mz´ere med post Dan i baggrunden.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/r3014.post_l.1979.foto.o.rasmussen.jpg

 

 

-------

 

Det skal bemærkes, at der flere steder vil kunne observeres et sammenfald mellem billeder og/eller tekst fra andre Gb-sider. Dette skyldes de mange "overlappende" emner eller at områderne griber ind på hinandens områder. Hertil kommer, at alle "undersider" helst skulle kunne læses selvstændigt, uden for mange henvisninger til "dit og dat".

 

Det skal også bemærkes, at en del af disse artikler (sider) -efter aftale med og TAK til forfatteren "Søren"/"OHKS"- mange steder er næsten direkte afskrift af tilsvarende artikler i Københavns Godsbanegård´s personaleblad "GÅRDEN" (det kan næppe gøres bedre, og hvorfor så selv forsøge at opfinde "den dybe tallerken" een gang til ??? ).  Evt. er teksten suppleret med egne eller andre kollegers oplevelser/erindringer/erfaringer.

 

 

 

Litteratur / Kilder.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/gaarden.jpg DSB: "GÅRDEN" - København Gb´s personaleblad i 1960´erne.

De danske Statsbaner, 1847 - 1947. DSB´s jubilæumsskrift, 1947.

Jernbanestationer. P. H. Bendtsen.  Akademisk Forlag, 1963.

Københavns banegårde.  København H.  1. december 1911-1986. bane bøger 1986.  ISBN 87 88632 14-8.

 

 

- o 0 o -