Aarhus Letbane - AAL

 

      

 

Aarhus Letbane  -  Aarhus H-Lisbjerg-Lystrup.

Tekst og fotos:  Helge Erlandsen.

 

Aarhus H.

 

(Der var engang.)

 

Aarhus 1. banegårdsbygning var fra 1862.

Aarhus 2. banegårdsbygning blev indviet i 1884, og forsvandt atter i 1923. Den var tegnet af statsbanearkitekten Thomas Arboe.

Aarhus Banegaard.   --   1900.   Arkiv:  Helge Erlandsen.

 

Aarhus Banegård.  --   1906.   Arkiv:  Helge Erlandsen.

 

Næste ombygning af Aarhus H skete på basis af anlægslove fra 1916-1919, hvorfor nedenstående foto af opfyldningen må være taget omkring 1920.

Aarhus Banegaard ca. 1920.

 
Aarhus, Banegårdspladsen.  Udateret postkort, men efter 1927.
(Opført i 1927 - 1929)Den nuværende, 3. banegård, blev ibrugtaget i 1929, efter at hele forpladsen var hævet. Banegårdsbygningen var tegnet af statsbanernes overarkitekt Knud T. Seest.  

Bygning fra 1929 har samme placering, men dog således, at banegårdspladsen i forbindelse med opførelsen 
af den 3., nuværende banegårdsbygning er hævet op på ”første sal”.


DSB litra R og Mo på Aarhus H.   --   1946.   Foto:  Hesselink.1958.

AaS motorvogn nr. 2.  Banegårdspladsen.  Aarhus. -- Februar 1958.

 

2018.

Letbanens spor 0 på Aarhus H set mod vest mod depotet og den kommende strækning mod Odder.

 

Pt vender L2- letbanetogene til og fra Aarhus Universitetshospital i spor 1 på den modsatte side af perronen. 
28. december 2017.

 

 

DOKK1

 

(Der var engang)

DSBs ”Niels Holst” i Aarhus Havn ca 1920. Anløbspladsen lå nogenlunde der, hvor DOK1 ligger i dag(2018). 
”Niels Holst” blev anskaffet af Dampskibsselskabet Øresund i 1905 til København-Malmö-ruten og blev i 
1915 chartret af DSB til Aarhus-Kalundborg-ruten. I 1917 blev skibet endeligt overtaget af DSB og skiftede 
samtidigt navn fra ”Sverige” til ”Niels Holst”.

På kajen ses et forbindelsestog, der kørte som rangertræk mellem Aarhus Havn og Aarhus H.

I Aarhus Havn var der hverken bygningsfaciliteter eller perron. Passagerudvekslingen skete ved anbringelse 
af løse trapper ved togets døre.


DOKK1

2017.


DOKK1 station set mod nord med nordgående letbanetog mod Aarhus Universitetshospital.

28. december 2017.

 

Sydenden af DOKK1 station, hvor letbanen passerer under DOKK1-komplekset. Overgangen, der giver adgang
til letbanens perroner, er set mod øst. Der er hastighedsbegrænsning til 20 km/t under DOKK1-komplekset.
28. december 2017.

 


Sydenden af DOKK1 station set mod syd, hvor letbanen passerer under DOKK1-komplekset.

Umiddelbart foran det nordgående letbanetog ses overgangen, der giver adgang til letbanens perroner.
28. december 2017.

 

 

 

Skolebakken  (Bak)

Skolebakken.  --    21. juli 2018. [1r]

 


Skolebakken set i retning af Aarhus Universitetshospital. Stationen er sidste stop før afgreningen mellem kommende L1 til Grenaa og nuværende L2 mod Aarhus Universitetshospital og senere Lisbjergskolen og Lystrup.

21. juli 2018. 

 


Skolebakken set i retning af Aarhus Universitetshospital. I forgrunden adgangsvejen til perronerne og th et automattoilet. Bemærk stationsbelysningen, der er placeret i toppen af køreledningsmasterne.

21. juli 2018. 

 

- - - - - - 


"Der var engang"

MR + MR xxxx.  Skolebakken.  Aarhus.   --   13. juni 1983.

Under et Aarhus-ophold -på tjenesterejse forud for hovedreparation af MT- var jeg indlogeret på et hotel på Skolebakken, og jeg havde udsigt til vejen og banen mod Grenaa. Som man kan se, har jeg (bevidst) fået lidt af vinduesåbningens mursten med på billedet i højre side. Så ved jeg selv senere, hvorfor jeg ikke drejede kameraet en anelse længere mod højre, for at få hele bussen med.

 . . . og hvis jeg ventede til hele bussen var inde i billedfeltet, ville "toget være kørt" i bogstaveligste forstand.

MR4044 + MRD xxxx.  Skolebakken.    --   13. juni 1983.

På vejen til Centralværkstedet i Aarhus gik vi ad Skolebakken / Havnegade med mulighed for at tage et billede af et forbikørende tog.

 

 


 

Afgreningen Skolebakken-Østbanetorvet/Nørreport (Bak-Øs/Nøa)

Strækningen langs Kystvejen nord for Skolebakken set i retning mod afgreningen mellem kommende L1 til Grenaa (lige ud langs Kystvejen) og nuværende L2 mod Aarhus Universitetshospital og senere Lisbjergskolen og Lystrup (tv ad Nørreport).

21. juli 2018.[4r]   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Afgreningen mellem kommende L1 (lige ud langs Kystvejen) og nuværende L2 (tv ad Nørreport).

[ 21. juli 2018. 3r]   Foto:  Helge Erlandsen.

 

 
 


Hastighedsbegrænsning gennem afgreningen 10 km/t.--->

BOStrab-tavle: ”Strækning med hastighedsbegrænsning begynder”.

21. juli 2018. [3rr]   Foto:  Helge Erlandsen.


 

 

L2 letbanetog til Aarhus H svinger fra Nørreport ind i strækningen langs Kystvejen.

21. juli 2018. [1r]     Foto:  Helge Erlandsen.

 

L2 letbanetog fra Aarhus H til Aarhus Universitetshospital svinger fra strækningen langs Kystvejen ind  ---^
på Nørreport.

21. juli 2018. [5r]   Foto.  Helge Erlandsen.

 

Afgreningen mellem kommende L1 til Grenaa (lige ud langs Kystvejen) og nuværende L2 mod Aarhus Universitetshospital og senere Lisbjergskolen og Lystrup (th ad Nørreport), her set fra Grenaa-strækningen i retning mod Aarhus H. Kystvejen th. I forgrunden BOStrab-tavler: ”Ubetinget stop”.

21. juli 2018.[6r]   Foto:   Helge Erlandsen.

 

 

 


Nørreport (Nøa)

På vej ad gaden Nørreport fra afgreningen mellem kommende L1 til Grenaa og nuværende L2 mod Aarhus Universitetshospital til stationen Nørreport, der ses i baggrunden ved foden af den imponerende stigning op ad Nørrebrogade og Randersvej. På den 2,7 km lange strækning fra afgreningen op til Vandtårnet stiger letbanen
fra 2,5 m til 82 m over havet svarende til en middelstigning på 3 %. Den stejleste delstrækning findes mellem
krydset med Kirkegårdsvej og Universitetsparken, hvor stigningen er ca 6 %.

21. juli 2018.    Foto: Helge Erlandsen.

 

Nørrebro.   Ø-perronen er anlagt syd for de signalregulerede kryds Nørregade/Knudrisgade. Nord for krydset skifter gaden navn til Nørrebrogade.

21. juli 2018.   Foto: Helge Erlandsen.

 


Nørreport.   L2-letbanetog til Aarhus H holder ved ø-perronen.

21. juli 2018.  Foto: Helge Erlandsen.

 

 

Mellem Nørreport (Nøa) og Universitetsparken (???)

Strækningen ad Nørrebrogade mellem Nørreport og Universitetsparken umiddelbart syd for det signalregulerede kryds Vennelyst Boulevard/Nørre Boulevard. Bemærk hastighedsbegrænsningen før krydset.

21. juli 2018.   Foto: Helge Erlandsen.

 

Hastighedsbegrænsning 45 km/t før passagen af krydset.

BOStrab-tavle: ” Strækning med hastigheds-begrænsning begynder”. Baggrunden for hastighedsbegrænsningen kendes ikke, men stemmer overens med en fransk regel om at hastigheden ved passage af kryds skal begrænses således, at et sammenstød med en bil maksimalt må kunne ske med 40 km/t. Den franske erfaring er, at moderne biler er så sikre at peronskaderne ved et sammenstød ved denne hastighed normalt er begrænsede.


21. juli 2018.   Foto:   Helge Erlandsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitetsparken (???)

Universitetsparken.   Stationen er anlagt i Nørrebrogade med en ø-perron med adgang fra en krydsende
stitunnel.

Der er trappe- og elevator-forbindelse fra perronen til stitunnelen. Udover letbaneperronen på Aarhus H er Universitetsparken formentlig den eneste station på AAL, der har sådanne ”metro-lignende”-adgangsforhold. Stationen er formentlig tillige den station på AAL, der er anlagt på den stejleste stigning. På den ca 400 m
lange strækning mellem krydset med Kirkegårdsvej og Universitetsparken er stigningen ca 6 %.

21. juli 2018.   Foto: Helge Erlandsen.

 

Universitetsparken. Trappe og elevatoradgang fra stitunnelen til perronen.

21. juli 2018.   Foto: Helge Erlandsen.

 

 


Mellem Universitetsparken og Aarhus Universitet (Aau)

Strækningen ad Nørrebrogade mellem Universitetsparken og Aarhus Universitet set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Letbanetog på vej mod Aarhus H. Bemærk hastighedsbegrænsningen 50 km/t, der begynder midt på en fuldstændig ret strækning? BOStrab-tavle: ” Strækning med hastighedsbegrænsning begynder”.

21. juli 2018.Strækningen ad Nørrebrogade mellem Universitetsparken og Aarhus Universitet set i retning mod Aarhus H. Her er placeret en nødtransversal, der under driftsuregel-mæssigheder muliggør vending af letbanetog.

10. maj 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus Universitet, Ringgaden (Aau)

 

Aarhus Universitet, Ringgaden. Sideperronen for tog mod Aarhus H er anlagt i Nørrebrogade syd for de signalregulerede kryds Nordre Ringgade. Sideperronen for tog mod Aarhus Universitetshospital er anlagt nord for krydset, hvor Nørrebrogade skifter navn til Randersvej. Bemærk hastighedsbegrænsningen på 60 km/t (tavle C 55), der gælder hele strækningen ad Nørreport, Nørrebrogade og Randersvej. Ifølge Færdselslovens §43b må letbanetogenes hastighed ikke overstige den tilladte hastighed for busser på samme strækning med mindre politiet har givet en særlig tilladelse til en højere hastighed. Forudsætningen er en klar adskillelse mellem letbanen og den øvrige færdsel.

21. juli 2018. 

 

Aarhus Universitet. Stationsnavneskilt.   --   21. juli 2018.

 

 

 

Stjernepladsen (Stp)

Stjernepladsen set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Ø-perronen er anlagt syd for Stjernepladsen med det signalregulerede kryds i baggrunden.

21. juli 2018.


Stjernepladsen set i retning mod Aarhus H. Letbanetog på vej mod Aarhus Universitetshospital.

21. juli 2018.

 

 

 

Stockholmsgade (Shg)

Stockholmsgade. Stationsnavneskilt.   --   21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Stockholmsgade set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Sideperronen for tog mod Aarhus H er anlagt syd for det signalregulerede kryds Stockholmsgade.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Hastighedsbegrænsning 45 km/t før passage af krydset. BOStrab-tavle: ”Strækning med hastighedsbegrænsning begynder”.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.


 

 

Stockholmsgade set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Sideperronen for tog mod Aarhus Universitetshospital er anlagt nord for det signalregulerede kryds Stockholmsgade.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 


 

 

Vandtårnet, Ringvejen (Vtå).

Vandtårnet, Ringvejen. Stationsnavneskilt.

21. julii 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Stationen Vandtårnet, Ringvejen set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Sideperronen for tog mod Aarhus H er anlagt syd for det signalregulerede kryds Hasle Ringvej/Vejlby Ringvej. I baggrunden vandtårnet, der har givet stationen navn.

21. juli 2018.   Foto:   Helge Erlandsen.

 
Vandtårnet, Ringvejen. Hastighedsbegrænsning 45 km/t før passage af krydset. BOStrab-tavle: ”Strækning med hastighedsbegrænsning begynder”.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 


Stationen Vandtårnet, Ringvejen set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Sideperronen for tog mod Aarhus Universitetshospital er anlagt nord for det signalregulerede kryds Hasle Ringvej/Vejlby Ringvej.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

 

 

Nehrus Allé

Nehrus Allé. Stationsnavneskilt.   --   21. juli 2018.  Foto:  Helge Erlandsen.

 

Nehrus Allé. L2-letbanetog mod Aarhus Universitetshospital svinger fra Randersvej ind i Nehrus Allé.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Nehrus Allé. I baggrunden det signalregulerede kryds, hvor letbanen svinger fra Randersvej ind i Nehrus Allé. Bemærk hastighedsbegrænsningen 15 km/t gennem svinget. BOStrab-tavle: ”Strækning med hastigheds-begrænsning begynder”.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 

 

Nehrus Allé. L2-letbanetog har forladt stationen og svinger ind I Randersvej.

21. juli 2018.      Foto:  Helge Erlandsen.

 

Letbanetog mod Aarhus Universitetshospital under ophold på Nehrus Allé. Passagerantallet midt på søndagen

er begrænset.   --   8. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Nehrus Allé set fra fodgængerovergangen ved Randersvej. Græsset her og på hele strækningen i øvrigt har det ikke godt pga den langvarige tørke.

8. juli 2018.  Foto:  Helge Erlandsen.

 

Letbanetog mod Aarhus H under indkørsel til Nehrus Allé.

8. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

 

 

Oluf Palmes Allé (Opa)

Stationsskiltet.    --   21. juli 2018     Foto:  Helge Erlandsen.

 

Olof Palmes Allé set i retning mod Aarhus Universitetshospital.

21. juli 2018.    Foto:  Helge Erlandsen.

 

Olof Palmes Allé set i retning mod Aarhus Universitetshospital. L2-letbanetog mod Aarhus H på vejind på stationen.

21. juli 2018.     Foto:  Helge Erlandsen.  

 

Olof Palmes Allé set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Lysreguleret vendemulighed, formentlig etableret 
for at give beboere langs vejen en vendemulighed over letbanens ellers lange ubrudte midtliggende sporareal.

21. juli 2018.    Foto:  Helge Erlandsen.

 

Olof Palmes Allé set i retning mod Aarhus H. Samme lysregulerede vendemulighed er etableret i begge ender 
af stationen.

21. juli 2018.    Foto:  Helge Erlandsen.

 

 

 

Aarhus Universitetshospital.   


Den sydlige udkørsel fra Aarhus Universitetshospital station mod Aarhus H set mod syd.

28. december 2017.

 

Aarhus Universitetshospital station spor 2, set mod nord. Stationen er den foreløbige, nordlige endestation.
28. december 2017.   


Aarhus Universitetshospital station set mod nord. Stationen er den foreløbige, nordlige endestation.

L2-togene vender i det midtliggende spor 3 (som toget holder i) . Tv. det sydgående hovedspor, spor 1 og th. det nordgående hovedspor, spor 2.      ^---v

28. december 2017.  

Sporene 1(øv. tv.),       3 ---^    og  2 helt th.      ^---v


Den nordlige udkørsel fra Aarhus Universitetshospital station set mod nord. Den fortsatte strækning mod
Grenå er endnu ikke ibrugtaget.   Bemærk hastighedstavlen.


Den højst tilladte hastighed er divideret med 10, og skæve hastighedsangivelser som 35 km/t skrives som 3 med 5 ”in mente”.   ! ! !


En tilsvarende tavle (skilt), hvid med sorte tal og kant tilkendegiver:

Æ 4:  "Strækning med højere hastighedsbe-grænsning end tidligere hastighedsbegrænsning begynder."

(Denne tavle ses til venstre i foto, næsten lige her udfor.) 

Endvidere findes en tilsvarende hvid tavle med sort kant med bogstavet "E":

Æ 3: "Ophør af hastighedsbegrænsning".

 

28. december 2017.  --->For at spare en meget lang diskussion blev der i Trafikstyrelsens Letbaneforum i enighed mellem Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og de 3 letbaneprojekter besluttet at anvende de tyske faste tavler, som de er fastlagt i BOStrab. Disse er herefter formelt fastlagt af Vejdirektoratet i Afmærkningsbekendtgørelsen, fordi alle afmærkninger og
tavler, der anvendes på de danske veje, skal fremgå af denne.

 

 

Gl. Skejby, Agro Food Park (Gsk)

Stationsnavneskilt. 28. august 2018. (1r)

 

Gl. Skejby station set mod syd mod Aarhus H. Forrest ses perronadgange og bagest overgangen for Herredsvej, der på strækningen mellem Skejbybakkevej og Kirstinemindevej er nedklasset til sti. Th for banen ses den nyanlagte stiforbindelse langs letbanen. Hvis man ankommer med letbanen fra Aarhus og har mål i den gamle Skejby landsby, skal man først krydse letbanen i vestlig retning i perronovergangen og derefter krydse letbanen i østlig retning i stikrydsningen. 28. august 2018. (4r)

 


Gl. Skejby station. Stikrydsning for den nedklassede Herredsvej. I forgrunden den nyanlagte stiforbindelse
langs letbanen. I baggrunden Skejbybakkevej, der bl a giver adgang til den gamle Skejby landsby.

28. august 2018.   (2r)


Gl. Skejby station set i retning mod nord mod Lisbjerg Skolen.   --   28. august 2018.  (3r)

 

Gl. Skejby station set mod sydvest fra Skejbybakkevej med stikrydsning for den nedklassede Herredsvej og cykelparkering.

28. august 2018.  (5r)

 

 

 

Humlehuse (Hhu)

Stationsnavneskilt.    --   28. august 2018.

 

Humlehuse station set mod syd mod Aarhus H. Tv den gennemgående sti langs letbanen.
28. august 2018.  (6r)

 

Humlehuse station set mod vest fra Humlehusvej, der er nedklasset til sti. Der er ingen bebyggelse i umiddelbar nærhed af stationen.

28. august 2018.  (3r)

 

Humlehuse station set mod nord mod nord mod Lisbjergskolen. Tango-tog mod Aarhus H under indkørsel.

28. august 2018.  (5r)

 

 

 

 

Klokhøjen (Klh)

Stationsnavneskilt.   --   26. august 2018.

 

Strækningen lige syd for Klokhøjen station, hvor letbanen og den sti, der følger, den passerer Djurslandmotorvejen på en dalbro.

26. august 2018.  (5r)

 

Klokhøjen station.   Indkørslen fra Aarhus H set mod syd ned mod dalbroen over bl a Djurslandmotorvejen.
Tv den nyanlagte sti, der følger letbanen.   --   26. august 2018.  (6r)


Klokhøjen station set mod syd.   --   26. august 2018.  (8r)

 

Klokhøjen station set mod syd.   Variobahn-tog afgår mod Lisbjergskolen.   --   26. august 2018.  (10r)


Klokhøjen station.   Udkørsel mod nord mod Lisbjerg Bygade station og forgreningen mod hhv Lisbjergskolen
og Lystrup. Bag køreledningsmast nr 2 ses brorækværker mv på underføringen for vejen Klokhøjen, hvorfra
der er både vej- og stiadgang til stationen.   Der er ingen bebyggelse i umiddelbar nærheden af stationen.

26. august 2018.  (9r)  


 

Klokhøjen station set mod øst.   Øst for stationen er der anlagt en stor Park & Ride-parkeringsplads. Der er adgang
til parkeringspladsen fra Randersvej via vejen Klokhøjen. Lige bag perronen er også anlagt en overdækket cykel-parkeringsplads. Stationen er tillige som en undtagelse forsynet med et automatisk toilet.

26. august 2018.  (14r)


Klokhøjen station set mod øst mod Park & Ride-parkeringspladsen.  Benyttelsen søndag aften er marginal.

26. august 2018.  (7r)

 


 

Klokhøjen station set mod vest fra Park & Ride-parkeringspladsen. Benyttelsen søndag aften er marginal.

26. august 2018.  (4r)

 

Klokhøjen station.    Øst for den asfalterede del af Park & Ride-parkeringspladsen er klargjort mulighed for
en udvidelse, her set mod øst mod Randersvej. Som det ses er der rigelig plads til fremtidig bebyggelse
rundt om stationen, men det skal nok komme.   --   26. august 2018.  (3r)

 

 

 

 

 

Lisbjerg Bygade (Lib)

Stationsnavneskilt. 26. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 


Lisbjerg Bygade station set mod syd fra den nyanlagte Lisbjerg Bygade. Bag stationen anes dalsænkningen
med bl a Klokhøjen station og Djurslandmotorvejen. Stationen ligger 43-44 m over havets overflade.

26. august 2018 (11r)

 


Lisbjerg Bygade station set mod syd.   Stationen er er forgreningsstation mellem strækningerne mod
Lisbjergskolen og Lystrup. Ø-perronen gør omstigning let mellem de to grene. Et Tangotog-mod Odder er
under indkørsel fra Lisbjergskolen.   --   26. august 2018 (9r)
 


Lisbjerg Bygade station set mod nord. Forgreningen mod tv Lisbjergskolen g th Lystrup. I baggrunden ny bebyggelse i Lisbjerg.   --   26. august 2018. (7r)

 


Lisbjerg Bygade station. Den nyanlagte Lisbjerg Bygade med letbanen i midten set mod øst. I forgrunden
indkørslen fra Lisbjergskolen.   I bagrunden indkørslen fra Lystrup.   --   26. august 2018. (2r)

 


Lisbjerg Bygade station. Den nyanlagte Lisbjerg Bygade med letbanen i midten set mod øst. I forgrunden
indkørslen fra Lystrup. Strækningen mellem Lisbjerg Bygade og Lystrup er endnu ikke ibrugtaget.

26. august 2018. (10r)

 


Lisbjerg Bygade station. Simpel skematisk sporplan af forgreningsstationen.

 


Den nyanlagte Lisbjerg Bygade med letbanestrækningen mod Lystrup i midten set mod øst mellem Lisbjerg
Bygade station og Randersvej.   --   26. august 2018. (6r)

 


Letbanestrækningen mellem Lisbjerg Bygade station og Lystrup set mod øst, hvor den skærer Randersvej.
Som det kan anes er krydset forberedt for at Lisbjerg Bygade fortsættes øst for Randersvej.

26.august 2018. (3r)

 


Randersvej set mod nord med krydset med vejen Lisbjerg Bygade og letbanestrækningen mellem Lisbjerg
Bygade station og Lystrup.   --   26. august 2018. (5r)

 


Letbanestrækningen mellem Lisbjerg Bygade og Lystrup set mod øst umiddelbart øst for skæringen med Randersvej. Strækningen frem til Lisbjerg-Terp station er forberedt for at skulle ligge i midten af en forlænget Lisbjerg Bygade. Derfor er strækningen anlagt som græsspor.   --   26. august 2018. (4r)

 

 

 


Lisbjergskolen (Lsk)

Stationsnavneskilt.   --   26. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Lisbjergskolen station.    Indkørselsenden set mod øst i retning af Lisbjerg Bygade station. I baggrunden ses sammenløbssporskiftet. Stationen, der er placeret midt I den nyanlagte Lisbjerg Bygade, har kun 1 perronspor
og ingen henstillingsmuligheder for et ”sygt” tog. 

26. august 2018.

 

Lisbjergskolen station set mod nord med den skole I baggrunden, der har givet stationen navn. Afgreningen til Lisbjergskolen var kun en option i de oprindelige planer, men blev besluttet i 2015. Beslutningen indeholder bestemmelser om at der skal sikres mulighed for senere forlængelse mod Thrige og Favrskov Kommune.

26. august 2018.

 


Lisbjergskolen station. ”End of the line”. I forgrunden perronadgangen. Stationen ligger 58-59 m over havets overflade.

26. august 2018.
 
 

Lisbjerg-Terp (Lte)

Stationsnavneskilt.   --   28. august 2018.

 


Adgangsstien til Lisbjerg-Terp station begynder i Lisbjerg landsby, lige sydvest for kirken. Der er tale om
en kirkesti, der giver sognebørnene i nabolandsbyen Lisbjerg-Terp adgang til Lisbjerg Kirke.

28. august 2018.

 


Mon informationen om kirkesti bliver suppleret med information om adgang til letbanestationen, når strækningen ibrugtages?   --   28. august 2018.

 


  Kirkestien er blevet afbrudt i forbindelse med
  anlægget af letbanen, og endnu ikke retableret.

  28. august 2018. (4r)


 Lisbjerg-Terp station. Perronadgangen i vestenden er endnu ikke forbundet til kirkestien. Bemærk hastighedsbegrænsningen ved perronen.

28. august 2018. (4rr)

 


Libjerg-Terp station. Strækningen mod Lisbjerg Bygade set mod vest. Strækningen er anlagt som græsspor forberedt for at ligge midt i en kommende forlængelse af Lisbjerg Bygade.

28. august 2018. 

 


Lisbjerg-Terp station.    Lige vest for stationen finder man
BOStrab-tavlen ”Kørsel på strækning med signaler ophører”.
26. august. 2918. 

 

 

Kirkestien er blevet afbrudt i forbindelse med anlægget af letbanen, og endnu ikke retableret. 28. august 2018. (4r)


Den modsvarende BOStrab-tavle ”Kørsel på strækning med signaler begynder” er anbragt ca 400 m vest for Lisbjerg-Terp-station umiddelbart øst for krydsningen af Randersvej?

26. august. 2918. 

 

 

 


Lisbjerg-Terp station set mod vest mod Lisbjerg Bygade station. Den anlagte perronadgang, der krydser
sporene i vestenden er endnu ikke sat i fysisk forbindelse med de to afbrudte dele af kirkestien, men det må formodes at ske før strækningen åbner.    --   28. august 2018.

 


Lisbjerg-Terp station set mod øst mod Nye station. Bemærk signalet. På strækningen her fra mod Lystrup
køres på signaler.   --   26. august 2018. 

 

 

 

 

Nye (xxx)

 

Stationsnavneskilt. Stationen hed på besigtigelsesplanerne fra 2012 ”Elev” efter landsbyen Elev, der ligger
knap 2 km nord for stationen uden nogen indlysende adgangsvej til stationen.

Det nuværende navn virker som en improviseret ”nødløsnng”.    --   28. august 2018.

 


Nye station set mod vest i retning af Lisbjerg-Terp station.   --   28. august 2018.

 


Nye station. Der er adgang til stationen ad en grusvej på letbanens nordside fra overkørslen for Elstedvej.
Den anlagte vende- og P-plads giver kun mulighed for parkering af et par biler.

28. august 2018. 

 


Nye station set mod vest i retning af Lisbjerg-Terp station. Der er ingen bebyggelse i umiddelbar nærhed af stationen.   --   28. august 2018.

 


Nye station set mod øst i retning af Lystrup. Den skarpe kurve umiddelbart efter stationen tillader kun en
hastighed på 35 km/t.   --   28. august 2018. 

 

 

 

 

Sammenløbet vest for Lystrup.

Vest for Lystrup.   --   2016 ?     Foto: Daniel Kaaring Zøllner.   ^---v

 

 


Ca 1 km vest for Lystrup løber den nye dobbeltsporede letbanelinje fra Lisbjerg Bygade station sammen med den eksisterende enkeltsporede Grenaabane, her set mod vest, hvor enkeltsporet løber ind i det sydlige spor i dobbeltsporet.

26. august 2018.

 

Samme sted som ovenfor. Den dobbeltsporede letbane set mod øst mod Lystrup. I forgrunden sammenløbssporskiftet. I baggrunden overkørslen for Høvej. 26. august 2018. 


Simpel skematisk sporplan af sammenløbet.Overkørslen for Høvej set mod syd. Overkørselssignalerne og bommene er tildækkede i lighed med hvad der er tilfældet på dette tidspunkt på øvrige overkørsler på strækningen fra Lisbjerg Bygade og på Grenaabanen.

26. august 2018. 

 


Den dobbeltsporede letbane set mod øst mod Lystrup fra overkørslen for Høvej. Transversalen mellem de to spor lige øst for overkørslen tillader tog fra Grenaa at afgå fra Lystrup ad højre spor og umiddelbart før overkørslen køre over i venstre spor og lige vest for overkørslen lige vest for overkørslen grene fra ad den eksistende enkelsporede Grenaabane mod Aarhus H.

26. august 2018.

 

 

 

Lystrup (Lp)

Stationsnavneskilt, der har overlevet fra Aarhus Nærbane.   --   26. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 


Lystrup station.    Den korte dobbeltsporede strækning vest for stationen set mod vest fra overkørslen fra Lystrupvej. Transversalen i baggrunden mellem de to spor tillader tog mod Lisbjerg Bygade at afgå fra spor 3 
på Lystrup station.   --   26. august 2018.

 

Lystrup station set mod øst fra overkørslen for Lystrupvej. I baggrunden sporskiftet, der fra det sydlige dobbeltspor fører ind i spor 3. 26. august 2018. (6r)

 

Lystrup station set mod øst. Tv spor 1 og 2 med den mellemliggende ø-perron. Th spor 3 med sideperron. Stationsbygningen er nedrevet i 1979 efter at stationen i 1978 var blevet nedklasset til trinbræt. Perronen
ved den tidligere stationsbygning eksisterer stadig, men vil ikke blive benyttet til passagerudveksling med letbanetogene.

26. august 2018.

 

Lystrup station. Simpel skematisk sporplan. At dømme efter perronlængderne vil normal sporbenyttelse blive at L1-togene på Grenaabanen kommer til at krydse i spor 1 og 2, medens L2-togene fra Lisbjerg Bygade vil få endestation i spor 3.

 

Se "fortsættelsen" til Grenaa:   Letbanen Aarhus-Østbanetorvet-Trustrup-Grenaa.

 

 

Tak til:

Helge Erlandsen.

 

 

 

 

Den nuværende, 3. banegård, blev ibrugtaget i 1929, efter at hele forpladsen var hævet. Banegårdsbygningen 
var tegnet af statsbanernes overarkitekt Knud Seest.