Som det fremgår af de to foregående "sider" har Nationalmuseet, Andelsbyen, overtaget den lille Øresundsvej station på Amagerbanen, hvor den var kommet til at ligge i vejen for den kommende Metrostation "Øresund".
Som stationen så ud i maj 1957 ...

Det har gennem de senere år -siden det stod klart, at den gamle stationsbygning måtte vige pladsen for det kommende metrobyggeri- været Frilandsmuseet´s ønske, om de kunne erhverve og genopbygge stationen i den nye Andelsby på museet i Lyngby.

... og den 1. april 2004.
Det ligner en tanke, at pengeinstituttet "Nordea" har opstillet en reklame for et ombygningslån netop på dette sted. 

Genopførelsen Andelsbyen på Frilandsmuseet

 


Frilandsmusset er imidlertid i fuld gang med at søge penge til overflytningen, omend der er lang vej endnu, men foreløbig er placeringen af stationen fastlagt og ved at blive klargjort til genopførelsen.

Plan over Frilandsmuseet.

Desværre er museets tegning ikke tegnet "retvendt" med nord opad, men mod venstre, som så man museet fra Kongevejen eller omfartsvejen i Lyngby.

Indrammet med rødt ses arealet for den kommende Andelsby, og med blåt er markeret de ca. 200-300 meter banestrækning, som skal medvirke til at skabe den rette stemning af rigtig jernbane.

På det lille område der omkranses af både den røde og den blå indramning, er det meningen, at Øresundsvej station skal genopføres.

Detailplan over den kommende Andelsby. Her er nord opad.

Øverst, langs museets nordgrænse, er det ønsket, at den kommende station skal genopføres.

Som man kan se, vil stationen få en ganske flot placering forenden af den lille Stationsvej(?).
Ønskesedlen omfatter også et passende varehus, og måske -ad åre- en svinefold.


Juni 2005

 


Når man ser hen ad Stationsvej (?) i den kommende Andelsby, skulle Øresundsvej station gerne komme til at ligge majestætisk her for enden.


I de første år, bliver der måske en flot udsigt mod stationen fra det lille "pigeværelse" i gavlen af Stadager Brugsforening´s allerede opførte forretningsbygning(modsatte gavl).

Tættere på ses omgivelserne tydeligere.
Omkring hvor træerne til højre nu står, skulle stationsbygningen gerne opføres ...

... og når man følger vejen rundt i svinget, kommer man til at gå parallelt med den kommende lille banestrækning på ca. 200-300 meter, som museet har ønske om at anlægge ned til vejen fra Brede-indgangen vest om museet til hovedindgangen, --nærmere betegnet ved den store marskgård (Ejdersted-gården fra Sydvestslesvig).

 

27. februar 2006

 

Endnu medens sneen dækker mark og mose (visse steder), og medens Frilandsmuseet stadig er lukket for besøgende, er der liv i Andelsbyens nordvestlige hjørne. I baggrunden lyder en brummen fra en gummiged, der er igang med nogle af de første afretninger af overfladen for det kommende stationsareal.
Når frosten går af jorden, er det forhåbentlig også ved at være tiden, hvor udgravningen til og støbningen af fundamentet for stationsbygningen her kan tage sin begyndelse.
Tæt bagved, på et ubebygget område, afventer de indpakkede murstykker og i en til formålet opført lagerbygning afventer massevis af kasser med stationens andre "løse genstande" som et enormt puslespil med tusindvis af store og små brikker.


 

24. marts 2006.

 

Som ovenfor nævnt, var en gummiged i fuld gang med at planere det kommende stationsareal ved mit besøg den 27. februar.


I den forløbne måned er der gravet ud for den kommende "banelinie" (indtil videre vel kun et "perronspor"), således at forstå, at der er nedlagt dræn, og fyldt stabilgrus og drænende grus i udgravningen for det kommende planum.
Planum for den fremtidige banelinie.Alting har en ende, -således også denne lille "banelinie", der vel foreløbig kun kan betegnes som et perronspor.


Ved at se på fotografiet til højre, kommer man næsten til at tænke på -desværre afdøde- Poul Erik Krogen, og en af hans vittigheder:

En ingeniør fra DSB´s 6. anlægskontor i København, er blevet sendt op til et sted i det nordlige Jylland (dér foregår 99 % af P.E. Krogens vittigheder), hvor der skal foretages ekspropriation til et kommende dobbeltspor. Her kommer han ud til en af de berørte gårde, hvor han møder gårdejer A. Christian Thomsen. Efter at have sikret sig, at det er den rigtige person han har foran sig, fremlægger han sit ærinde, ser meget indgående på sine tegninger, og udpeger for den meget lidt duperede bondemand, hvor sporet skal ligge. ”Ja, -jeg kan se, at det kommer til at gå lige gennem hønsehuset derhenne !” Det ”tygger” A. Chr. Thomsen lidt på, hvorefter han svarer tørt: ”Det vil jeg sige Jer, --så bliver der ikke noget med nogen nattog, --vi lukker for hønsene klokken 19.”På arealet her, til højre for det kommende perronspor, skal stationsbygningen genopføres.


 

9. maj 2006.Tv: Bøgen er netop sprunget ud, men endnu står stationens mure stillet op, forsvarligt indpakket og side om side. Forhåbentlig ikke for længe endnu.
Midten: Der er kommet elektrisk vejbelysning ud til -og lidt forbi- Stadager Brugsforening. Området, hvor stationsbygningen skal genopføres, er blevet afspærret, men ellers er der desværre endnu ikke sket så meget.
Th: Dog, --der er kommet ”styr” på vandforsyningen til såvel småt som stort.

 

18. maj 2006.


Denne dag -i øsende regnvejr- var dagen, hvor Frilandsmuseet afholdt ”rejsegilde” for den seneste bygning i rækken af genopførelser, Rynkeby Smede- og maskinværksted. Ordet rejsegilde står i ” ” fordi bygningen allerede var udstyret med fuldt udbygget tagbeklædning, og fordi gildet -af flere forskellige grunde- først blev afholdt på dette tidspunkt. Bl. a. havde der været den rent praktiske grund, at det var mørk vinter og museet lukket, da det ellers havde været naturligt at afholde et ”rigtigt” rejsegilde.

Nu mangler så ”blot” en del mindre, færdiggørende byggearbejder og bygningens udstyrelse med det relevante indhold af maskiner og andet udstyr til virksomhedens drift.

--------------

Imidlertid var dette også ”signalet” til, at nu begynder der nok at ske lidt mere i det hjørne af Andelsbyen, hvor Øresundsvej station skal genopføres. 

20. juni 2006.

"TELEGRAM" modtaget:

"Render er gravet og der støbes fra i morgen tidlig."

 

 

21. juni 2006.

Så er arbejdet med genopførelsen igang.


Som ovenfor nævnt er fundamentrenderne gravet, og i dag begyndte støbningen af fundamentet.

Holdet der udfører arbejdet, er i det store og hele de samme MTHøjgård-medarbejdere, som også stod for "oplynningen" og "indpakningen" af stationen på Øresundsvej, og dermed folk, der både har et godt kendskab til bygningen, som den så ud inden hjemtagelsen til museet, men er også medarbejdere, der tidligere har været beskæftiget med sådanne opgaver, for nogles vedkommende endda også ved andre af Andelsbyens bygninger.Galger er opsat i behørig afstand fra selve byggestedet. På fotografiet til højre ses i baggrunden dels underlaget for det kommende spor, dels en ca. 1,5 m høj skråning , der skal danne afslutning ind mod hegnet omkring museet.


I det ene hjørne af stationsbygningen, under trappen til 1. sal (i det lille oprindelige "kælderrum"), bliver der plads til et mindre "teknikrum".


Lars og Claus igang med forberedelser til støbning af fundament.


Ligesom under stationsbygningen, bliver der indrettet et lille teknikrum i / under det ene hjørne af gulvet i den lille toilet- og vaskerumsbygning.


Et lille kik fra den bagvedliggende skråning ned over byggepladsen. I baggrunden ses Stadager Brugsforening.
Tillad mig den personlige bemærkning, at jeg tror, at det bliver et herligt og flot område, når det er helt udbygget. Lad det ikke vare for længe, og lad os håbe, at diverse bevilgende fonde og institutioner får øje på det.


Så hældes der beton i renderne ...


... som underlag for opbygningen af det resterende fundament, der udføres med fundament-blokke, og som --hvor utroligt, det end ser ud nu-- skal være ca. så højt, som stålstængerne antyder (helt nøjagtigt 28 cm over galgerne).

Dette skyldes i høj grad hensynet til sporets beliggenhed og højde, der tager hensyn til muligheden for -en gang ad åre- at kunne fortsætte videre til Brede-indgangen, men samtidig det forhold, ...


... at området omkring den "rigtige" Øresundsvej station havde et kraftigt fald ud mod den parralleltløbende Krimsvej, hvilket skulle være til at se på dette fotografi fra maj 1938.
Foto: Erik Johansen, Arkiv: Dines Bogø, Dragør.29. juni 2006.Fundamentet til stationsbygningen:
Tv. ses ventesalen og -th.- fundament under trappen til 1.sal i forgrunden og stationsmesterens stue i baggrunden. I begge tilfælde set fra traceen for det kommende spor.Tv: Fundament for toiletbygningen. Også dette foto er set fra traceen for det kommende spor.
Th: Fundamentblokke skal -som tidligere nævnt- stables og udstøbes, således at de helt dækker de indsatte "jern". Hertil lægges og indstøbes der vandrette jern i alle fundamentblokkenes skifter.

(De tre bagerste blokke er her prøveopstillet "på hovedet", men blev senere vendt for at give plads til forstærkningsjernene.)5. juli 2006.Fundamentet for stationsbygningen...

... og for den lille toiletbygning.Tv: Begyndelsen til bygningens midterskillevæg. Th: Fundamentet med indlagte forstærkningsjern.

Havde bygningen haft et så kraftigt fundament på Øresundsvej, havde den vist aldrig fået den store sætningsrevne i det sydøstlige hjørne, som allerede ses på mine tidligste fotos fra 1957, men som man givet vis har måttet begynde at slås med allerede mange år tidligere.13. juli 2006.Tv: Toiletbygningen, den oprindelige østfacade, med diverse gennemføringer for de kommende forsynings- og afløbsledninger.
Midten: Soklen er netop rettet af / klargjort til den kommende opstilling af murstykkerne.
Th: Den færdige sokkel for stationsbygningen, -her udfor ventesalen.

Indenfor er der fyldt op med de småsten, der skal danne underlag for det kommende støbte gulv. Her -som andre steder, hvor der foretages sådanne støbninger, f. eks. ved grundvandsdrænene-, afdækkes først med et stykke fiberdug, for at forhindre, at betonen løber ned mellem stenene.


Teknikrummet under trappen til 1. sal i stationsbygningen.
Her skal -for en sikkerheds skyld- anbringes en grundvandspumpe (i tilfælde af større eller mere vedvarende regnskyl).


Tv: Et kik langs det kommende spor, forbi stationen. Nu begynder man at kunne ane linierne i det forestående projekt.

Ved synet af denne "kompasrose" vil mangen spejderdreng -med orden i sin opfattelse af verdenshjørnerne og deres beliggenhed- vist undre sig. Verdenshjørnerne er angivet 90 grader "forkert".

Dette er dog helt bevidst, idet "kompasrosen"s angivelser skal henvise til de betegnelser af verdenshjønerne, der fremgår af såvel gamle, som nyere arbejdstegninger med de rigtige betegnelser fra tiden på Amager.Nu er det imidlertid sommerferietid, så alene af den grund vil aktiviteten nære neddroslet i den kommende tid, men desværre ser den økonomiske situation vist heller ikke for lys ud pt.


- o 0 o -


18. august 2006.Så er ferietiden forbi, og sommeren går på hæld, men desværre ser det ud til, at stilheden også har sænket sig over stationens genopførelse.

Selvom det ser dekorativt ud, må man ikke håbe, at ukrudtsplanterne får alt for meget lejlighed til at brede sig ind over Øresundsvej stations mure ! ! !3. december 2006.


En efter årstiden meget varm, men lidt grå og trist decemberdag. I anledning af den tilstundende jul har Frilandsmuseet juleåbent med udvalgte, julepyntede huse og gårdeDesværre har "julefreden" forlængst sænket sig over Øresundsvej station.
Årets mål, en stationsbygning opført og under tag, blev desværre ikke nået.Et skilt med oplysninger om det forestående arbejde er kommet op.
Vist ikke den endelige sporplan, men den giver da -sammen med teksten nedenunder- et overblik over fremidsprojektet.


En ørentvist søgte en udvej, --men desværre. Også museet søger "en udvej" hos forskellige fonde,
--men desværre.

Ikke desto mindre skulle stationen være det næste museet tager fat på, når det igen bliver forår. Rynkeby Smedie er færdig, så om ikke andet må vel de almindelige bevillinger holde for.Der er ikke meget fest og farver over stationens mure på dette tidspunkt. En trøst må det være, at de
-trods alt- står tørt og godt, sammenspændte og overdækkede.

Alligevel må vi stadig håbe på, at nogle mennesker fra en fond eller to vil lægge vejen forbi med "en papkasse" under armen.

Man har jo tidligere hørt om noget sådant.


15. april 2007.Alting grønnes, --tilsyneladende bare ikke lyset for videreførelsen af genopbygningen af Øresundsvej station.

Juni 2007.Øresundsvej Stations genrejsning på sin udvalgte plads i Frilandsmuseets Andelsby afventer pt, at der tilgår museet fondsmidler. Der søges fondsmidler specifikt på selve sagen, men parallelt hermed vil budgettet for Øresundsvej Station også indgå i en samlet ansøgning på færdiggørelsen af hele Andelsbyen.Opstalt der viser, hvordan den kommende stationsbygning vil komme til at tage sig ud efter genopførelsen.
Tegning: Morten Kvist Jensen, Frilandsmuseet.


Ovenstående er dog ikke ensbetydende med, at der overhovedet ikke sker noget i sagen, –det gør der dog.

I mellemtiden modtager museet løbende mindre genstande til indretningen af stationsbygningen og et kommende varehus, såvel som større genstande til skinne- og signalanlægget. Af sådanne større ting har museet f. eks. senest modtaget det første sporskifte og en el-gittermast som viste
til el-forsyning af stationen m. v.
ligesom der fra et par privatpersoner er givet tilsagn om mindre genstande til det kommende stationskontor.Stationen skitseret på et kort over den fremtidige Andelsby. Kvægfoldens endelige placering er dog endnu ikke fastlagt.
Tegning: Morten Kvist Jensen, Frilandsmuseet.

.I "Frilandsmuseets Venner´s medlemsblad, november 2007, skriver museets overinspektør Inger Tolstrup lidt om bl. a. Øresundsvej station under overskriften:

2008

(...) og fortsætter


(...)

Det kan så blive spændende at se, hvad 2008 i virkeligheden kommer til at byde på.Marts 2008.


”Ønskeseddel”


Selvom opførelsen af Øresundsvej station endnu kun er på projektstadiet, er det alligevel ved at være aktuelt at se på anskaffelse af alle de mange ”småting”, der skal til for at opbygge udseendet at et rigtigt stationskontor, en hyggelig ventesal eller et tilpas travlt (måske stille) varehus.

Til indretning af stationslokalerne og varehuset i den fremtidige stationsbygning, ønsker Nationalmuseet derfor at anskaffe / har Nationalmuseet f. eks. behov for nedenstående artikler.Til stationskontoret:


Billetluge

Billet-datostempelmaskine (til prægning af dato i edmonsonske billetter)

Køreplaner til vægopslag

Nogle ældre publikumskøreplaner (1900- 1930)

”LUKKET”-skilt af ældre udgave

Bytelefon, --KTAS-, JTAS- eller Fyns Telefon-udgaver -- årgange omkr. 1900-1930

(herunder tilsvarende gamle telefonbøger)

Linietelefon (”træudgave”) til ophængning på væg

Afgangsstok (”Spejlæg”)

Rødt og grønt signalflag


Håndsignallygte (olie-/petroleumsudgave) med hvidt, rødt og grønt lys

Telegramjournal

Diverse gamle reglementer (1900-1930): Signal-, sikkerhed-, person- og godsbefordringsreglement

”Post-sværtepude” til stempling af breveTil ventesalen


Ventesalsbord og –stole samt en dertil passende træbænk

Opslagstavle for køreplaner

Plakat om rottebekæmpelse

Askebæger, f. eks. DSB-askebæger med DSB præget i bundenTil varehuset


Skrivepult med skrå skriveflade. (Gerne med rum til rekvisitter under skrivefladen)

Datostempel til hhv. annullering af banemærker og ved udfyldning af fragtbreve

Stor, gammel sværtepude

”Rygning forbudt”-skilt af ældre udgave

”Bro” til forbindelsen varehus/stykgodsvogn

Stationsfortegnelse (bogform - ældre udgave fra 1930´erne)

Diverse beklæbningssedler til beklæbning af godset

Omslag / ”bog” til opbevaring af banemærker til salg

Vognlås

Trækvogn, to eller firehjulet til ”jernbanebrug”

”Jernbane-sækkevogn” (Træudgave med jernhjul og evt. påskrift om stationstilbehør)

Opslag om banepakketakster (ældre udgave)

Blok med rejsegodsbeviser

Manillamærker med snor (jernbaneudgave, evt. med påtryk DSB på "bagsiden")Skulle nogen blandt læserne have ovennævnte eller måske andre -i denne forbindelse interessante- effekter, som ikke er nævnt her, bedes henvendelse rettet til:

Nationalmuseet / Frilandsmuseet. 

 

 


- o 0 o -