Farum Grus- & Stenværk. og  transformator-

station NESA nr. E 223, Farum grusgrav. 

 

 

Igen må jeg drage Danmarks Naturfredningsforenings gamle  udsagn frem: 

”(…) Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? (...)” .  

 

Om nogen, må denne "station" / dette tårn da passe på udsagnet.

 

Der er glamhuller for klokkerne, der er en stor bred indgangsdør, "Norddør", der er vindue i "Skibet", og minsandten om der ikke er en lille hemmelig "præstedør" i Skibets gavl, hvor han (præsten) kan snige sig uset ind, hvis gudstjenesten allerede er begyndt.  Tårnuret synes at være nedtaget, men hvad -- "kirken" synger jo også på sidste vers.

I baggrunden anes "præstegården".

 

Efter julemiddagene bød 2. juledag på en mulighed for at køre en tur til Farum i min lille Mascot -- et held, for "tårnet" blev -desværre - revet ned kort tid efter.

Man kan ikke bevare alt, indrømmet, men der var nu noget særligt over dette lille "tårn".

 

 

Hvis man ser på NESA´s kort over 10 kv><380/220 v. transformatorstationer (1952), så er der nok at tage af.  Så mange bliver det dog ikke til her på siden, ---men lad os se ! ! !

 

 

Kortet tv: 

På området med Farum Teglværk, Farum Kalkværk og Farum Grus- og Stenværk fandtes tre transformatorstationer [markeret med rødt i den blå firkant]:
Øverst tv:   Farum Teglværk, NESA nr. E 224.
I midten:  Den her aktuelle: NESA nr. E 223, Farum Grusgrav.
Th:  Transformatorstation i bunden af graven for Farum Grusgrav, NESA nr. 780 ?.

 

Kortet th (i farver): 

Papiromslag til NESA´s jubilæumsskrift 1952.  Her som alle andre steder når/hvis man skal bruge og vise noget på et kort:  Det aktuelle sted på kortet er "altid" tegnet lige i kanten / hjørnet, så man totalt mister overblikket, og skal sammenholde flere kort-stumper - således også her: Den aktuelle transformator, 223, er lige netop dækket af omslagets rygtekst. [ De tre transformatorer er markeret med blå indramning.]

 

Farum Teglværk og Farum Sten- og grusværk".   Kortudsnit 1928-40.

 

Kortet her (1967) er stort gengivet - jeg kunne ikke lade være- men her er en ganske god del jernbanehistorie antydet, uden at være egentlig angivet:

Den nedlagte København-Slangerup Banen (KSB)  anes øverst i kortet fra Lynge (tv) over Vassingerød til den forsvinder i Farum Lillevang (th). 

I kortets sydvestlige hjørne ses (også) den aktuelle nr. E 223, lige til venstre for vejen (Kr. Værløse / Nymølle / Vassingerød), der adskiller grusgravens østre / store og vestre / lille grav. (Jeg nænner ikke at "tegne" i det flotte kort.) De to andre trsfst. i Farum Teglværk (øverst) og i bunden af grusgraven ses også.

Grusgravens egen lokale tipvognsbane til den store grav ses tydeligt angivet.

Øverst tv, forbi Faum Teglværk, ses et "grusspor" (til grus-/ler-transporter ?).

Her anes både rester af det gamle sidespor (1435 mm sporvidde) fra Lillerød (Allerød) station til grusgraven, men også den senere forlægning af sidesporet til den (dengang) nyåbnede (1906) Vassingerød station på Slangerupbanen.  Hertil et sidespor vest for Vassingerød station, mod nord til banens egen grusgrav.

- - -

Teglværksler blev i stor skala gravet i områderne Uggeløse, Ganløse, og Farum, hvor ret betydelige arealer i årenes løb afgravedes. Farum Kalkværk A/S, der dengang var egnens betydeligste virksomhed for udnyttelse af kalk, sten, grus og ler, gravede dog efterhånden fortrinsvis i Uggeløse.  Fra den nordligste del af området kørtes teglværksler til teglværkerne i Hammersholt-Allerød-områderne/værkerne.

Havde der været blot nogle få cm mere med af kortet øverst, havde vi også set hele tre af de aktueller lerbaner / teglværksbaner til:  Hammersholt Teglværk., Bloustrød Teglværk. eller Allerød Teglværk., der alle havde smalsporsbaner til/fra dette område.

 

Jordbundskort over området (se forklaringer nedenfor).

Med farver har jeg forsøgt at angive de aktuelle grave og veje, såvel oprindelige, som de senere nyanlagte:

Blå farve markerer Farum Teglværk, og rød farve markerer grusgraven, det lille, som det store "hul".

Med gult (gult - ses ikke på gul baggrund) er markeret den oprindelige Slangerupvej, der slog et sving mod sydvest vest for grusgraven, for så at fortsætte mod nordvest / mod Lynge.  Med stiplet orange er angivet den senere vejforlægning på en dæmning gennem området.

Grøn stiplet linie angiver den lille øst/vest-vejstump, der allerede i 1959 ses asfalteret på mine fotos af NESA 223, men som dog ikke er angivet på det "fine" 1967-kort.   --   Ved det østre vejhjørne (grøn / sort) lå den aktuelle trsfst, 223.

Vejen  Kr. Værløse / Nymølle / Vassingerød (fra syd mod nord) er angivet med sort.  Denne vej blev senere forlagt mod vest, sammenfaldende med grusgravens sporareal vest for graven (ved gården) og videre ad den gamle grusbane (lerbane) mod nordvest ! ! !

 

Signaturer for diverse sand-, grus- og lerarter i området.

 

I ( ) bemærket: "Indespærrede" huse ved opførelsen af vejdæmningen for den nye vej (orange afmærkning).
Hvis de ikke ligger der endnu, er det vist ikke længe siden, at de gjorde ! ! !

(Det er utroligt, hvad der kan komme ind i en lille omtale af et transformatortårn til modeljernbane-bygning  )

 

Farum- / Nymølle sten og grusgrav.  --   1959. (Der optræder utroligt mange navne for samme eller flere virksomhed(-er) ).

Næsten øverst til venstre, hvor rampen fra graven ender, ses en underføring for sporet, under Kr. Værløse-Vassingerød-vejen.  Havde billedet dækket en anelse længere til venstre, ville man  -måske bag træer/buske- kunne have set trsfst. NESA 223.

Et sted inde i vildnisset -måske lidt udenfor foto til højre- stod det "tredie" transformatortårn, det i "graven".

De store "sten", som dæmningen et opbygget af / indrammet med, er formentlig blokke af "Terkelskovkalk", som optræder i ret store mængder i områdets undergrund.  Denne kalk må ikke komme med i sten- og grusleverencerne, og frasorteres derfor.

I et område øst for grusgraven -Terkelskov, deraf navnet på kalken- blev denne kalktype i tidligere tider fundet og udnyttet i lokal kalkproduktion, indtil større, industrialiserede, kalkværker gjorde udvindingen urentabel.

Frasorterede kalkblokke af Terkelskovkalk. (DGU - Danmarks geologiske Undersøgelser)

 

Farum grusgrav.   --   1959.  Foto: (nm).

En fyldt tipvogn skubbes ind i en elevator, der hejser tipvognen op i 1. sals højde.   Her køres den ind og tømmes for sine kampesten, ned i skærveknuseren, hvorfra skærverne går videre i sorterings- og udleveringsanlægget.

 

Bunden af Farum grusgrav.   Øverst ses knuseanlægget med elevatortårnet.

 

Farum- / Nymølle grusgrav - Det lille hul vest for Værløse-Vassingerød-vejen ???

Foto: "Naturparken mellem Farum og Slangerup". 1969.

 

Farum grusgrav.   --   1959.   Foto: (nm).

En traktor (Pedershåb ?) med en tipvogn med store sten fra grusgraven.  Bagved til højre anes førerhustaget af en lastbil, der kommer fra eller bakker til udleveringsanlægget.  Endelig ses banens tankanlæg. 

 

Farum Grus- & Stenværk.   --   Udateret postkort.

Her kan man fornemme den senere vejforlægning af Værløse-Vassingerød-vejen, forbi gården og videre af "grusbane"(lerbane)-sporet.

 

Formentlig ophører skærveknuseriet i året 1961, idet "Lynge Drive-In Bio" blev indviet på stedet i dette år.

 

Drive-In Bio:  

Dette er næsten et kapitel for sig:  Fylde Mascot´en med hustru og børn, --og så afsted.   Ved nedkørselen (den store rampe på ovenstående farvefoto) betalte man for adgangen og fik udleveret en lille "transportabel radio", der klarede lyden til filmen.  "Radioen" blev placeret i frontvinduet (DSB´sk --  forruden på alm. dansk), så lyden kom nogenlunde i retning af filmlærredet.  De to drenge var spændte til bristepunktet og naturligvis nærværende.  Den mindste -pigen-  fik sin skønhedssøvn på bagsædet, mens filmen blev set under indtagelse af diverse medbragt slik eller andet godt.  

Ca. midt i filmen var det indlagt en "tisse- og kaffepause".  Der var naturligvis masser af toiletter (forlangende fra myndighederne - tænk på grundvandet), men mon ikke de nærmeste buske har "lagt ryg" til lidt af hvert, når tisse-køernes længde var konstateret  ???    Termo-kaffe og medbragt brød blev indtaget, under hensyntagen til, at ruderne ikke måtte dugge alt for meget.

Når filmen var slut, skulle pludselig 2-300 biler afsted hjemad (de første var allerede kørt, da de havde regnet filmens slutning ud).  Ved opkørselen til rampen afleverede man sin "radio", og så var det bare opad og hjemad.

 

Det kan være utrolig svært, at blive klog på meget omkring dette emne, men se evt. denne Forum-tråd: http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?mode=thread&id=5002

Ned gennem "tråden" er der utrolig mange "guldkorn", --se måske især Bent Hansens flotte udredning"

 

Bent Hansen´s egen "side" om emnet:

http://bentsbane.dk/farumvaerkernes-lokomotiver-2/

(Her står vist alt, hvad der er værd at vide om emnet ! ! !)

 

Tak til Niels Munch (nm) for udlån af fotos.

 

Litteratur:

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/industribaner.jpg"Danmarks smalsporede Industribaner", S.A. Guldvang, bane bøger, 1998.   ISBN 87 88632 76-8, smalspors-"Biblen".

 

 

 

"Lige til modeljernbanen"

Faktisk burde der være sådanne transformatortårne på næsten ethvert model-anlæg.

 

-  -