1. Hjørring - Løkken.

.

 

HJØRRING - km 0,0

Oprindelig havde Hjørring-privatbanerne deres egen station, Hjørring Vestbanegård, et stykke fra DSB-stationen. Denne blev bygget i 1913, som ”hoved”-stationsbygning til Hjørring-Løkken- Åbybrobanen og Hjørring-Hørbybanen. Samtlige stationsbygninger til disse banestrækninger, og senere også til Hjørring-Hirtshalsbanen (1924), blev tegnet af arkitekten Sylvius Knutzen, København.

 

Banens "ejendomsmærke" på ryggen
af bænkene på perronerne.

.

Sylvius Knutzen gav stationsbygningerne et personligt og let genkendeligt præg. De er alle enkle og velproportionerede bygninger med store røde mur- og tagflader og kraftige hvide gesimser og hvid hjørnekvadring. Disse stationsbygninger er ikke blot gode eksempler på Bedre Byggeskik, de er også meget Vendsysselske. De er nemlig typiske for Midt- og Vestvendsyssel, mens man stort set ikke ser dem andre steder.

 

Hjørring Vest ca. 1913 .....

.......... og igen ca. 1916.

Begge fotografier: Foto: ? , arkiv: EVP.

.

Hjørring Vestbanegård ophørte med at være stationsbygning i 1942, da privatbanetogene blev flyttet til statsbanestationen, som hermed blev til fællesstation. Siden har stationsbygningen været med til lidt af hvert, bl.a. blev den under krigen brugt af besættelsesmagten. I 1973 brændte tagetagen, og siden har bygningen kun været en skygge af sig selv. Pt. (2003) er der dog tale om en forestående bygningsrenovering.

 

Fuldt optrukken linie = nye spor. Punkteret linie = nedlagte spor.

Imidlertid nåede jeg ikke at komme hen på Vestbanegården, idet den daværende redaktør for tidsskriftet ”Signalposten”, Ulf Holtrup ventede med sin bil udenfor DSB-stationen (desværre lader en sådan tur sig dårligt gøre pr. tog -tidsmæssigt-, hvilket ellers havde været langt det naturligste for et par jernbaneentusiaster).

 

HP M 21, Hjørring DSB-station, 1963.

Det er tid at tage afsked........

.

Efter fotografering HLA-toget på DSB-stationen kørte vi straks ud på den lange tur til Aabybro.

Ulf Holtrup og jeg foretog i årenes løb flere sådanne ture, pr. bil (oftest) eller pr. jernbane.

Som antydet foregik denne tur pr. bil, og i disse tilfælde havde vi på forhånd lagt den ”taktik”, at U.H. straks ved ankomsten til en ny station, gik ud til det ene indgangssporskifte for at fotografere derfra og ind mod stationen. Herefter gik han ind mod stationen for at tage billeder (”diagonalt”) af stationsbygningen med varehus, stationsbygningen ”alene”, stationsbygningen fra den anden side og afsluttende med et foto fra det andet indgangssporskifte ind mod stationen. Hertil hvad han i øvrigt fandt interessant på vejen.

Samtidig hermed begyndte jeg (som oftest) med et foto af stationens navneskilt (stationsskiltet), derefter de samme fotografier som U.H. dvs. stationsbygningen og varehuset, men ofte afsluttende med et billede eller to af ”vejfacaden”, alt efter hvor interessant denne facade måtte være, hvor tilgængelig den var eller hvordan lyset faldt.

Herefter skulle jeg --så godt det kunne lade sig gøre-- forsøge at tegne en lille skitse/sporplan over stationen. Når denne var tegnet, passede det som regel, at U.H. var kommet tilbage fra sin ”vandretur”, og vi kunne fortsætte til næste station/trinbræt.

Sporplanerne er således tegnet som de syntes at se ud set fra perronen, på det pågældende tidspunkt og som det kunne ses derfra. Der kan derfor ikke gives anden garanti for rigtigheden end, at sådan opfattede jeg det, den pågældende dag.

I dette tilfælde må jeg også tilføje, at der ikke er nogen grund til at spørge, om jeg evt. har fotografi af ”det ene” eller ”det andet”. Det har jeg ikke, ---ALLE mine fotografier er medtaget her.

Desværre afgik Ulf Holtrup ved døden for nogle år siden, og overlod sin fotografi-samling til Jernbanemuseet i Odense. Skulle nogen derfor savne noget, der således kunne være fotograferet af U.H., må man evt. rette henvendelse til Jernbanemuseet derom.

 

 

 

Liver Aa trinbræt.

På "originalfotografiet" er anført:
”Ved broen over Liver Aa mellem Hjørring og Sønderlev. "Optaget inden aug. 1928. Herren på billedet er Driftsbestyrerer Engbæk, der afgik ved døden 7. 8. 1928.”
Foto: ? , arkiv: EVP.

Liver Aa trinbræt, august 1963....

.

 

 

SØNDERLEV - 6,9 km fra Hjørring.


Stationsbygningen set mod nordøst.

Stationsbygningen set mod vest .....

...... "incl." stationens lille varehus.

Østgavl og vejfacade.

Den lille ged opnåede i sin tid at blive
forsidebillede på tidsskriftet ”Signalposten” hele to gange.

Der gik da heller ikke mange minutter fra morgenpostens omdeling, til redaktørens telefon ”glødede” af abonnenter, der lige ville fortælle ham, at det fotografi havde han da allerede brugt én gang tidligere.

.


Ved Vennebjerg trb.


HP M 23 + IF 194
på vej mod Aabybro.

 

 


Vennebjerg trb.


Trinbrættet set mod øst (herover)....
..... og mod vest (Aabybro) til højre.

 

 


LØNSTRUP - 10,8 km fra Hjørring.


Stationen set fra indgangssporskiftet,
mod Abybro.

Stationen set mod nord (Hjørring).

Ligesom det lille trinbræt Christianshøj trb. på DBJ,  .... De bornholmske Jernbaner, havde Lønstrup station en forholdsvis stor ventesals-/ venterums-bygning. I begge tilfælde var begrundelsen, at der ofte var stor tilstrømning til de pågældende steder. På Bornholm gik tilstrømningen til udflugtsmålet Almindingen, medens det i Lønstrup var badestranden, der tiltrak de mange mennesker.

Imidlertid sker det, at det gode vejr pludselig vender til regn og rusk. I sådanne situationer strømmede alle de mange mennesker -der måske var ankommet lidt efter lidt med dagens tidligere tog- pludselig tilbage til toget for at komme hjem.

Ved disse lejligheder ville en normal lille ventesal være ganske utilstrækkelig, og derfor byggede man de forholdsvis store ”ventesale”.

Stationen set med vest (Aabybro).

Banemærke stemplet på stationen.

Vestgavlen og vejfacaden.

..og hvad skal det så være godt for ?

 

 


Nr. Rubjerg trb.


Trinbrættet set mod nord (Hjørring),

og mod syd (mod Aabybro).

 

 

Jelstrup - Løkken.

 


.

JELSTRUP, - 14,6 km fra Hjørring.


. .

Stationen set mod nordøst.

Stationsbygningen set mod sydøst.

Vejfacaden og toiletbygningen.


 


GJØLSTRUP - 17.0 km fra Hjørring.


. .

Stationsbygningen set mod nordvest.

(Bemærk igen postbilen på perronen.)

Stationsbygningen set mod sydvest.

Sydgavl og vejfacade.

 

 


VITTRUP - 20.0 km fra Hjørring.
Stationen set mod nordøst,

.... incl. varehus.

Stationen set mod nordvest.

Vejfacade og toiletbygning, ....

... set mod sydvest og (næsten) øst.

 Skøttrup trb.


Trinbrættet set mod nord.


 


LØKKEN - 24.9 km fra Hjørring.


"Løkken" er at have et fotografi af stationsskiltet i Løkken (siddende på stationsbygningen), men det har jeg ikke.
Det blev simpelt hen glemt i farten.

Imidlertid viser det sig, at skiltet er bevaret og hænger på "Løkken Museum". Her er det set og fotograferet af Peter M.
Albertsen i 2004.


Udateret postkort.

Bemærk telefonmasten med det "enorme" antal tvær-arme til højre for stationsbygningen. Dette er normalt tegn på, at der er en telefoncentral i nærheden, --og det var der.

En af "sidens" læsere, Poul Wilhelmsen, har således oplyst, at:

"Telefoncentralen i Løkken lå faktisk på jernbanestationen fra 1913 og indtil automatiseringen den 16. juni 1970.

På postkortet kan man se en dør i gavlen med to ovale skilte, det ene er Postvæsenets, det andet må være Telegrafvæsenets, idet Løkken central var under Statstelefonen indtil 1923, da den overgik til Jydsk Telefon.

Billedet må således være fra perioden 1913-1923."


Endnu et udateret postkort.

Der er dog sket en del ændringer siden ovenstående foto blev optaget. Set fra venstre: Den lille ventesals-loggia i sidebygningen er blevet muret til og forsynet med en dør, stationsskiltet over loggiaen er flyttet op midt på facaden og lampen for perronbelysningen, på hjørnet af bygningen, er flyttet længere op. Endelig må alle de mange telefonledninger, der ses på billedet ovenfor, være blevet lagt i kabler i jorden (vel da der efterhånden blev for mange), således at der nu kun er ledningerne til de nærmest boende abonnenter tilbage på masten.

Udvidelsen af stationsbygningen –som den ses nedenfor– blev foretaget i 1944, så fotografiet må være optaget inden da.


Samme motiv efter udvidelse.


HP M 23 + IF 194. Bemærk postbilen.

.... på perronen.

Udsigten fra vandtårnet over terrainet.

Stationsbygningen, gadefacaden ....

...... en ganske flot, stor bygning,
men tilsyneladende noget ensomt beliggende.

HLA nr. 4 "på skiven".
Ældre udateret postkort.

Drejeskiven og remisen.


Remise + vandtårn, set mod stationen.

Vandkranen.


Stationen set fra indgangssporskiftet.
Set i retning mod Aabybro.Løkken by med jernbanen i baggrunden

Lige som man på "luftfotografiet" af stationsarealet set fra vandtårnet kan se, hvordan den bymæssige bebyggelse tilsyneladende standses af jernbanen, ses dette også tydeligt her.

Banemærker stemplet på stationen.

 


Fortsættes med Vrensted - Aabybro på næste side.

 

 

- o 0 o -