Letbanen i Lyngby.

 

Lundtofte  (Lut)

 

 

Rævehøjvej   (Rhø)

 

 

Anker Engelundsvej [DTU]  (Eng)

Anker Engelundsvej 2025 set mod vest. Th Bygning 101. Letbanetoget på vej mod Lundtofte. 

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

 

Akademivej [DTU]    (Akv)

 

 

Fortunbyen    (Fob)

 

 

 

 

 

 

Lyngby (Ly)

Den første station i Lyngby stammede fra Den sjællandske Nordbanes åbning i 1863.   

Den anden station -billederne- blev taget i brug i 1891, hvor den første station efterhånden var blevet for lille.  
Denne anden station måtte imidlertid "lade livet" i årene 1956-58, hvor Lyngby omfartsvej til Holte-Hillerød / Helsingør, blev vedtaget og ført -på en brokonstruktion- parallelt med banelinien, hen over stedet, hvor den gamle station havde ligget.  Den nye, tredie station, er(var) indbygget under brokonstruktionen, på samme sted som sin forgænger.

Lyngby´s anden station.  Udaterede postkort.   ^---v

 

Lyngby´s tredie station med visionerne for den kommende letbane til Ishøj.

 

.

Lyngby 2025 set mod vest. Letbanestationen er placeret på Jernbanepladsen mellem tidligere Søndre Torvevej
(i dag hedder både vejen syd og vejen nord for rådhuset og selve pladsen foran rådhuset bare ”Lyngby Torv”)

og Buddingevej i den nuværende lokalkørebane foran butiksarkaden under Lyngby Omfartsvej.

Fra letbanestationen etableres en direkte adgangstunnel til S-togsperronerne. Letbanetoget er under indkørsel
på stationen på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.


Indkørslen til Lyngby fra Ishøj set mod øst 2025. Tv Buddingevej. Letbanen er ført under Nordbanen i baggrunden i sin egen tunnel. Letbanetoget er på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.
 


April 2019. 

Letbane-tunnel ved viadukten

"I øjeblikket etablerer vi en arbejdsplads på området mellem Lehwaldsvej og jernbanesporene og gør klar til byggeriet af letbanetunnelen. Det betyder, at en del af beplantningen ryddes, og at området bliver indhegnet. Når arbejdspladsen er etableret, gennemfører vi enkelte prøveboringer og forlænger den eksisterende S-togs-perron mod øst som forberedelse til det kommende arbejde. Arbejdet vil periodevis påvirke S-togs-trafikken.  (...) 

Det samlede arbejde i området forventes at være afsluttet i sommeren 2021."

(Hovedstadens Letbane)

Oppe på baneterrænet er midterperronen forlænget og entreprenøren har indrettet en arbejdsplads med 
henblik på det kommende arbejde med letbanetunnelen og perronadgangstunnelen.

22. april 2019.   Arkiv: Erik V. Pedersen.


Den kendte cykelforretning på hjørnet af Buddingevej / Jernbanepladsen, der må "lade livet", fordi letbanen 
skal køre lige gennem forretningslokalet, inden den svinger omkring hjørnet til Jernbanepladsen. 

30. april 2019.     Foto:  Erik V. Pedersen.    ^----vv

Måske  bemærker man det ikke / tænker ikke over det:  Når man ser på butiksarkaden under omfartsvejen, 
kan man se at søjlerne står relativt tæt undtagen på det sidste stykke ned mod Buddingevej ud for cykel- 
handlerens gamle og nye lokaler.   Dette skyldes, at der oprindeligt var en tankstation under omfartsvejen her.

30. april 2019.     Foto:  Erik V. Pedersen. 

Til gengæld opstår den kun 50 meter til venstre, stadig med facade mod Jernbanepladsen.

30. april 2019.     Foto:  Erik V. Pedersen.    ^----v

Cykelforretningen som den ser ud, under motorvejsbroen.

30. april 2019.     Foto:  Erik V. Pedersen.    ^----v

Kik under / gennem de tre broer, motorvejsbroen og de to jernbanebroer.   Set i retning mod Buddinge.

30. april 2019.     Foto:  Erik V. Pedersen.    ^----v

 

Jernbanebroerne nord for Lyngby Lyngby station (Buddingevej)   --   30. april 2019.   ^----vv

Her "smutter" letbanen lige højre om de to gamle broer og derefter gennem cykelforretningen,  så de store 
træer står noget yderligt på "skrænten".

Kombineret bro (nærmest) for jernbane (S-tog) og gang- og cykelsti.  Broen er set mod øst og med Lyngby 
station til højre udenfor billedkanten.

 

 

3952-DSC00704.Broerne_N.f.Lyngby30-4-2019.jpg (800×533)

Buddingevej set i retning mod Buddinge.   ^----v

Jernbanebroerne nord for Lyngby Lyngby station (Buddingevej)   --   30. april 2019.  

 

Buddingevej, set "tilbage" mod Buddinge.  Træerne på skråningen -på den anden side af vejen- står "på lånt tid".

 

En ejendom på Buddingevej (bevaringsværdig), der får letbane "lige til døren" (altandøren).  ^---v  30. april 2019.   


Nedbrydning af bunker ved Engelsborgvej

En underjordisk bunker ved krydset mellem Engelsborgvej og Buddingevej skal fjernes, og derefter skal der etableres en støttemur mellem det grønne område ved A/B Lyngby Parkgård og Buddingevej. Arbejdet foregår 
i dagtimerne og bliver indhegnet af et 2 meter højt, lukket hegn.

Forberedende jordarbejder.   Buddingevej.   --   30. april 2019.   ^---v 

 

Vejgaflen Engelsborgvej / Buddingevej.   

30. april 2019.          ^---- 

 

 

 

 

Vejgaflen Buddingevej / Engelsborgvej.   30. april 2019. 


Forberedende jordarbejder.

 

 


Sommeraktiviteter på Lyngby station 2019.

 

 

 

Der er lige netop adgang til stationens offentlige toiletter (og fotomulighed for en enkelt "jernbanetosse", der ønsker at tage billeder af den mennesketomme perron.

Ellers er perron 1 afspærret for mennesker og tog.

24. juli 2019.
 

Arbejdet med udførelse af letbanens underføring under Nordbanen samt ny, supplerende perrontunnel 
er nu i gang.

Lyngby station set mod nord. Medens underføringen for letbanen og den nye perrontunnel føres under 
spor 1 og 2, er det kun muligt at passere stationen i spor 3. Det er derfor valgt at dele nordbanen i to dele, 
således at alle tog til og fra City vender i spor 2, og alle tog til og fra Hillerød vender i spor 3.

Omstigningen sker hen over perronen.   --   28. juni 2019.


Lyngby station set mod syd / København.   Spor 1 er spærret og perronsiden langs spor 2 er forlænget. 
28. juni 2019.


Lyngby station set mod nord / Hillerød.  Spor 1 th er ude af brug, medens spor 2 i midten med sporstopperen anvendes af alle S-tog til og fra City. I baggrunden er en del af spor 1 og 2 midlertidigt fjernet for at give plads 
til anlægget af den supplerende perrontunnel, og bag den letbanens underføring under Nordbanen.

28. juni 2019.


Lyngby station, spor 2, set mod nord. Stort set samme sted som på fotoet ovenfor. En del af spor 1 og 2 er midlertidigt fjernet for at give plads til anlægget af den supplerende perrontunnel og bag den letbanens underføring under Nordbanen.

28. juni 2019.

 

Lyngby station, spor 3 - det nuværende ankomstspor fra / afgangsspor mod Holte/Hillerød, set mod nord. 

Ingen kan være i tvivl om, at Københavns Metro eller Hovedstadens Letbane arbejder her. 

24. juli 2019.

 

Lyngby station set mod nord.  Arbejdsplads for entreprenøren, der skal anlægge letbaneunderføringen og 
den supplerende perrontunnel. Arbejdspladsen ligger på vestsiden af stationen på den tidligere godsplads.

28. juni 2019.


Lyngby station.   Buddingevej set mod vest fra underføringen under Nordbanen. Det nye letbanetracé skal 
anlægges, hvor der nu er en træklædt skråning tv for Buddingevej. I baggrunden er der th for Buddingevej 
ryddet en dækningsgrav for at skaffe plads til en udvidelse af krydset med Engelsborgvej.

28. juni 2019.


Lyngby station. Foto set mod øst fra stien, der krydser underføringen for Buddingevej. Fotoet er taget fra 
et sted direkte over Buddingevej. Anlægget af underføringen for letbanen er i gang. Spor 1 og spor 2 og køreledningerne over disse er midlertidigt fjernet. Arbejdsstedet kan kun passeres i spor 3 forrest. 
Umiddelbart øst for spor 3 er nedrammet en spuns, der skal gøre det muligt at grave ud til første del af 
underføringen under spor 1 og spor 2.

28. juni 2019.

 

 

Tak for fin assistance.

 


 

26. juli 2019.

Hovedstadens Letbane.

Sommeraktiviteter på Lyngby station 2019.

4321-DSC01452.Buddingevej.Lyngby st.24-7-2019.jpg (383×575)

 Indkørselen til den sidste del af Buddingevej i Lyngby, set mod øst / stationen.


Vejarbejder på Buddingevej, set mod vest / Engelsborgvej.
24. juli 2019.


Buddingevej.  Midlertidig afspærring, set fra hhv. "stueetagen"  ---^  og "1. sal".    ---vv   --   24. juli 2019.  


Jorden her i forgrunden skal graves væk for at give plads til Letbanesporene.   ^---v
Der graves på fuld kraft til letbanetunnelen, så der sker faktisk noget på Lyngby her i sommer.

24. juli 2019.

Buddingevej.   24. juli 2019.   ^---v


Igen forberedende arbejder.  Letbanen skal dor køre "inde i cykelforretningen", på den anden side af vinduerne.  ^--v-->


 

"På området mellem Lehwaldsvej og jern-banesporene har vi nu etableret den byg-geplads, som vi skal bruge for at bygge letbanetunnelen ved viadukten samt den nye fodgængertunnel fra Lehwaldsvej til Jernbanepladsen. Hen over sommeren støber vi de første vægge til letbane-tunnelen.  Arbejdet foregår primært på baneområdet, men der vil naturligt være aktivitet på oplagspladsen foran Lehwaldsvej – blandt andet af køretøjer til og fra området.

Ligeledes arbejder vi ved den tidligere cykelforretning på Jernbanepladsen 67, som nedrives hen over efteråret og vinteren.   

Arbejdet på baneområdet vil påvirke S-togstrafikken.

Fra den 24. juni og frem til slutningen af september skal man skifte tog på Lyngby St. i begge retninger. "

(Hovedstadens Letbane)


 

. . . og komme ud her, på Jernbanepladsen ! ! !

 

Læs mere

 

 

27. juli 2019.

Hovedstadens Letbane.

Sommeraktiviteter på Lyngby station 2019.

Der sker meget i området omkring Lyngby station i disse måneder, men desværre -- det er ikke altsammen 
"for mine øjne".  Endnu sker de meste desværre bag hegn og plankeværker eller under jorden  --  udenfor 
synsvidde.

Derfor:  Hurtigt  "gik der skilte / opslag i den":

 

  

 

       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 . . . og så endelig et "skilt"  jeg kunne "bruge" til noget.   ---v

Et studenterbrød og en romkugle.       Næsten som på vej hjem fra skole i 1955´erne.
(Gammel Bagsværdvej 64,  Lyngby  --  kan anbefales )

 

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

8. august 2019.

"Nogen" eller "noget" må i øjeblikket have set sig "sur" på min husstand (incl. mig) og vores bopæl.  

Nogle "problemer" koster dyrt (rigtig dyrt) og andre skal blot løses, men på en ny måde hver dag, andre med kontanter.  Når det ene "problem" er løst, opstår det et nyt dagen efter.

Hackning af pc-en/hjemmesiden, hjemmesiden generelt, lynnedslag i et nabohus med sperdning i de elektriske kabler, en husholdnings-maskine, der er "på tværs" og nogle rent familiære (en "gammel sag", der stadig spøger  --  ikke sygdom eller lign.).


Hver dag sit nye problem.


Det tager en masse tid til ingen Verdes nytte.  Tid der kunne være på brugt på det, der i den sidste ende ikke blev tid tll den dag ! ! !

 


Hovedstadens Letbane.

Sommeraktiviteter på Lyngby station 2019.

Lyngby station.  Udsnit af indgangspertiet.   --   7. august 2019.

 

 

"Vi arbejder ved den tidligere cykelforretning på Jernbanepladsen 67, som nedrives hen over efteråret og 
vinteren. Arbejdet på baneområdet vil påvirke S-togs-trafikken."

(Hovedstadens Letbane)

Hovedstadens Letbane.  De grønne plankeværker breder sig rundt omkring Lyngby station. Buddingevej.

Cykelforretningen går sin undergang i møde . . . 

7. august 2019.      ^---v

        

 . . . mens maskinerne køres i stilling.   --   7. aigust 2019.                    

Broerne over Buddingevej.   7. august 2019.   ^---v


 

 

 

 

9. august 2019.

Hovedstadens Letbane.

Sommeraktiviteter på Lyngby station 2019.

Fremstilling af endelige støttevægge bag de midlertidige afspærringer.   --   7. august 2019.   ^---vv

Det er kraftige sager at støtte en støttemur (afspærring).   


Buddingevej.  Lyngby st.   --   7. august 2019.   ^---vv

       

 

Buddingevej.  Lyngby st.   --   7. august 2019.


 

 

25. august 2019.

"Luftfotos" fra Hovedstadens Letbane - L 3 og           

Lyngby station.   --   August 2019.         


Arbejder ved Lyngby St. i forbindelse med Letbanens anlæggelse.

"Stien langs S-banen er lukket fra Gammel Bagsværdvej vest for viadukten til Ulrikkenborg Plads øst 
for viadukten. Følg skiltningen på stedet for alternativ rute. Stien er lukket fra midten af juli 2019 og 
forventes at være være lukket frem til starten af 2020. Lukningen skyldes byggeriet af en tunnel til 
letbanen ved siden af viadukten på Buddingevej samt byggeriet af en fodgængertunnel fra Lehwaldsvej 
til Jernbanepladsen."

(Hovedstadens Letbane)

Lyngby st. set fra 7. etage i naboejendommen.   ^---v   August 2019.    Foto:  Jens J.J. Pedersen.


 

Udsnit af Aarsleffs containerpark ved Lehwaldsvej.   --   August 2019.    Foto:  Jens J.J. Pedersen.

"På området mellem Lehwaldsvej og jernbanesporene har vi nu etableret den byggeplads, som vi skal 
bruge for at bygge letbanetunnelen ved viadukten samt den nye fodgængertunnel fra Lehwaldsvej til Jernbanepladsen."

(Hovedstadens Letbane)

 

Omlægning af vandledning bag højhuset på Lehwaldsvej.  --  August 2019.  Foto: Jens J.J. Pedersen.

Spildevandsledningen på Lehwaldsvej lukkes, da den afbrydes af  Letbanen. Den nye linieføring er via haveanlægget og p-pladsen bag højhuset. 

Hidtidigt og kommende forløb vandledningen, hvor letbanesporene skal anlægges.

I baggrunden, over beboelsesejendommen ses hhv. Buddingevej (bag tagrækkerne mod venstre) 
og Engelsborgvej ret opad.   ----^         Foto: Jens J.J. Pedersen.

Nedbrydning af bro for S-banens østlige (nordgående) spor.     
Letbanen skal føres under Nordbanen gennem betonvæggen bag maskinen, ---^---  ved XXX, men i gadeplan 
forstås.     August 2019.          Foto: Jens J.J. Pedersen.

"I øjeblikket støbes væggene til letbanetunnelen. Arbejdet foregår primært på baneområdet, men der vil 
naturligt være aktivitet på oplagspladsen foran Lehwaldsvej – blandt andet af køretøjer til og fra området."

(Hovedstadens Letbane)


Tak til Jens J.J. Pedersen.

 

 

 -

 

 

26. august 2019.

Hovedstadens Letbane - L 3 og           

Lyngby station.   --   August 2019.  

Den indsnævrede Buddingevej set mod jernbanebroerne.   ^---v    --   24. august 2019.
Hvor træerne i baggruinden står og langs med (i stedet for) det grønne på den anden side, skal den 
kommende letbane køre. 

        4535-DSC01681Buddingevej,Ly.st.24-8-2019.jpg (383×575)

Ovenstående træer i baggrunden, her set oppe fra skråningen, men stadig i retning mod broerne.

 

"På området mellem Lehwaldsvej og jernbanesporene har vi nu etableret den byggeplads, som vi skal 
bruge for at bygge letbanetunnelen ved viadukten samt den nye fodgængertunnel fra Lehwaldsvej til Jernbanepladsen."

(Hovedstadens Letbane)

 

 

 

31 august 2019.

Hovedstadens Letbane - L 3 og           

Lyngby station.   --   August 2019.

 

Mandag i uge 35 (26. august) ankom en teleskopkran, Grove GMK 5220, totalvægt 60 t, til anlægsarbejdet bag højhuset på Lehwaldsvej. Denne fase stod på til torsdag formiddag, hvor den forlod pladsen.

Buddingevej skal trækkes lidt mod nord (mod højre udenfor billederne), og der skal flyttes nogle større ledninger. Endelig skal funderingen af den nærmeste ejendom på Vinkelvej forstærkes pga disse arbejder.

Ved Lyngby st. set fra 7. etage på Lehwaldsvej.   --   27. august 2019.  Foto. Jens J.J. Pedersen.   ^---vv

Den røde container er en el-generator, der leverer strøm til drift af aggregatet, mens den store røde "klods" i kranwirerne er en vibrator til nedramning af spunsvægge og betonpiller.     Formentlig mere skånsom overfor beboerne i de nært beliggende boligejendomme, fremfor at banke spunsvæggene ned.   ^---vv


 

Kranen flytter diverse jernbjælker.

 

Kranarmen er i inderste stilling. Her ville den kunne løfte 220 t i opret stilling.   --   27. august 2019.  Foto. Jens J.J. Pedersen.

 

Aarsleffs containerpark i den sydlige ende af Lehwaldsvej.   --   27. august 2019.  Foto. Jens J.J. Pedersen.


Tak til Jens J.J. Pedersen.