Midtsjællandsbanen   --   Stationer.

 

((Hillerød-Slangerup-) Frederikssund-Hvalsø-Ringsted-Næstved).

   

Egentlig kender mange vel kun Midtsjællandsbanen som den forlængst nedlagte DSB-strækning Frederikssund-Hvalsø-Ringsted. 

Imidlertid drejer det sig faktisk om hele strækningen Hillerød-Slangerup-Frederikssund-Hvalsø-Ringsted-Næstved. Strækningen Ringsted-Næstved er således også et stykke af Midtsjællandsbanen selvom mange egentlig tænker denne som en del af Sydbanen, men nej...  Sydbanen forløber faktisk som Roskilde-Køge-Næstved - i vore dage ofte benævnt som "Lille Syd".

Midtsjællandsbanen fik -som det nok er mange bekendt en ganske krank skæbne.  Man var meget længe om at beslutte den anlagt, og da den endelig blev det (delvis), ja så var det egentlig for sent, og så blev strækningen Hillerød-Frederikssund endda aldrig færdig-bygget.  Var man langsom til anlægget,  var man til gengæld hurtig til at nedlægge banen igen, idet strækningen Frederikssund-Hvalsø-Ringsted allerede blev nedlagt i 1936, --otte år efter det sidste stræknings-afsnits åbning for drift.

Hillerød station.

Selvom Hillerød station aldrig blev en del af Midtsjællandsbanen, så var det dog tanken, og en meget stor del af strækningen Hillerød-Frederikssund´s  jordarbejder blev da også udført.  Banens tracé og diverse viadukter blev bygget, men sporet nåede aldrig at blive lagt, inden man besluttede at nedlægge banen igen.

 

 

H (1) = Hillerød, F = Frederikssund, H (2) = Hvalsø, R = Ringsted og N = Næstved.DSB Hillerød st. -- en grå og diset 24. marts 1963. ^---v 

 - - -

 

 

 

 

Brødeskov


Denne illustration fra Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbanes jubilæumsskrift, 1947, viser det gamle Midt-sjællandsbane-anlæg ("Nedlagt Jernbane") fra Hillerød over Nørre Herlev (Brødeskov station) til Slangerup / Frederikssund.

HFHJ´s mange og store problemer med den skarpe kurve  lige syd for Hillerød station, gjorde, at man "fik øje" på den aldrig færdig-byggede banelinie og valgte at forlægge HFHJ der til, omend man fortsatte på eget, nyt spor fra Brødeskov (Nørre Herlev) til den oprindelige banelinie ved Skævinge.

Den resterende del af den gamle trace til Frederikssund blev aldrig taget i brug.

Stationsbygningen i Uvelse blev aldrig bygget, og bygningen i Brødeskov blev opført af HFHJ.

 

Midtsjællandsbanen, 12. februar 1939. Foto: James Steffensen, DSB / DMJK.

Forarbejder til den kommende Brødeskov Station, dvs. den station som DSB ville kalde Favrholm (ved Nr. Herlev). Billedet er set i retning mod Uvelse (Gørløse) og fotografen står lige vest for den senere opførte stationsbygning.

Det lille hus / den lille villa der ses i horisonten eksisterede endnu i 2013, og gør det formentlig stadig (2016).

(Det kunne være deres flagstang, der ses på nedenstående foto. ---v )

Udsigten fra ovenviste viadukt:  Det gennemgående spor er den senere HFHJ-forlægning mod Skævinge/ Frederiksværk/Hundested, mens banedæmningen for den aldrig færdiggjorte Midtsjællandsbane (i tågedisen) 
grener fra skråt opad mod venstre.

 

Brødeskov.   --   Midtsjællandsbanen, efter HFHJ´s overtagelse.   --   1960.  Set mod Hillerød.   Foto:  EVP.

 

 

 

Ca. 1 km SV for Brødeskov.

12828-101.II.03.Midtsjaellandsbanen.Marts 1960. Ca.1 km SV f.Broedeskov.Marts 1960.jpg (800×531)

Midtsjællandsbanen ca.1 km SV for Brødeskov station (Nørre Herlev).  ---^  Marts 1960. Set mod Nørre Herlev.

(Foto: EVP)


Samme udsigt som  ovenfor, men i juni 1961.   ---v

Ca. 1 km SØ f. Brødeskov.   Foto:  Ulf Holtrup.   --   Juni 1961.   ---^

Der er god grøde i bevoksningen.

 

. . . og set i modsatte retning:

Samme sted, -- ca.1 km SV f. Brødeskov (Nørre Herlev).  --  Marts 1960.   Foto: EVP.  

Set mod Uvelse/Slangerup  ---^  og tilsvarende i juni 1961.   ---v

(Foto:  Ulf Holtrup.  Juni 1961.)

 

Sådan blev man fri for sit affald i de tider (det er der -desværre- også andre eksempler på her på strækningen).

 

2018.

Midtsjællandsbanen v. Nørre Herlev, set mod Slangerup.   --   2018.   Fotos: Henrik B   ^---v

 . . . og henkastningen af affald, er åbenbart -desværre- ikke blevet mindre med årene.

 

Tak til Henrik B.

 

 

Lindholmvej-viadukten.

Lindholmvej-viadukten set i køreretning mod Hillerød.   ---^   1960.   Foto: EVP.


Samme overføring, men set i modsatte retning (køreretning mod Frederikssund).   ^---v

Samme motiv, men set fra banestrækningen under viadukten mod Strenghøjgaard / Slangerup og Frederikssund. 
Foto:  Ulf Holtrup.   --   1961.  

 

- set mod Strenghøjgaard og broen for Pilevangen NØ for Slangerup.

Midtsjællandsbanen.   Set fra Lindholmvej-viadukten mod Strenghøjgaard i retning mod Slangerup / Frederikssund. Ca. 1939.  Foto: J. Steffensen, DMJK.     ^---v

(I baggrunden ses viadukten for "Pilevangen" (måske et nyere vejnavn.)  Denne viadukt findes endnu, hvorimod Lindholmvej-viadukten (her i forgrunden, hvorfra fotos i sin tid blev optaget) er revet ned i efteråret 2012.

 

Se evt:  http://lokalavisen.dk/bro-over-ingenting-skal-rives-ned-efter-85-aar-/Sjaelland-Regionale-nyheder/20120807/artikler/708079271/1051   og   http://lokalavisen.dk/broen-over-ingenting-er-nu---ingenting-/Regionale-nyheder/20121026/artikler/310269999/1051   ).

 

Lindholmvej-viadukten blev revet ned i efteråret 2012.

UH =  Ulf Holtrup / EVP = Gæt selv.  :-)    ---    Kort:  Geodætisk Institut, "Lave målebordsblade 1901-1971" ! ! ! 

 

Bemærk.  Der må vel være noget galt med Geodætisk´s kort ! ! ! ??? 

Lindholmvej-viadukten (herover) er tegnet, men viadukten i baggrunden (på fotografierne) - for Pilevangen, er ikke tegnet.

Pilevangen er (blev ?) den vej der løber langs kortets venstre underkant. Viadukten ligger dér (den dag i dag), og er vel allerede bygget samtidig med Lindholmvej-viadukten, men ikke med på kortet ! ! ! ???  

Skulle viadukten virkelig først være bygget senere (vejen er der jo allerede), eller fornemmer vi en masse mænd med skovle og trillebøre, --måske et lille tipvognstog ???

 

 

 

Pilevangen-viadukten.

Egentlig burde udseendet vel have været lidt mere hen ad nedenviste, idet det vel må betragtes som en selvfølgelighed, at hele udgravningen / afgravningen hen til / lidt forbi Strenghøjgaard, blev foretaget på een gang og sammen med alle de øvrige arbejder.

Derfor kan det vel også anses for givet, at strækningens næste bro (Pilevangen ---v ) er bygget samtidig, omend hverken den eller afgravningen er angivet på Geodætisk Instituts kort (Geodatastyrelsen, "Lave målebordsblade, 1901-1971).

Lidt i retning af ovenviste, burde Pilevang-viadukten vel være indtegnet allerede dengang. (Rettelse: EVP).

 

Strækningen set fra Pilevangen-viadukten mod Frederikssund.    Foto. Ulf Holtrup. 2710.     Juni 1961.


. . . og så udsigten fra Pilevang-viadukten "tilbage" mod området ved Møllegaarden (der ses til venstre).
Foto. Ulf Holtrup, 2708.  Juni 1961.

 (Næsten) Slangerup.

Indkørselen til Slangerup.

Slangerupbanens spor ses til højre, medens det er Midtsjællandsbanens aldrig færdiggjorte tracé, der ses midt i billedet. 

12. februar 1939.  -  Foto: J. Steffensen.

 
Slangerup.

Slangerup station:  Var alt gået som det skulle, ville Midtsjællandsbanen være kørt ind på stationen fra øverste højre hjørne og ud i nederste venstre hjørne.

Stfst.have = stationsforstanderens have.

Sporplanen er tegnet efter hhv. banens egen sporplanskitse pr. 1942 samt en DSB-tegning pr. 1947.

 

Sporplan over Slangerup station.

Det er sjældent, at man "falder" over en officiel DSB-sporplan-tegning, der kan bringes i fuld størrelse og så kan man alligevel se lidt af det, det drejer sig om. Det er vist tilfældet her, og derfor syntes jeg, at den skulle med på "siden".

Ved sammenligning med min egen sporplan ovenfor, skal man være opmærksom på, at min sporplan er tegnet retvendt med nord opad, medens DSB-tegningen er tegnet med de retliniede hovedspor som "vandrettet" linier og -uvidst af hvilken årsag- med nord nedad.


 . . . og set den modsatte vej, ind mod KSB-stationsbygningen.    --   Foto: Ulf Holtrup. 2710.  Juni 1961.

 


 

Sundbylillevej-viadukten.

 

Sundbylillevej-overføringen  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---^

Udsnit af et Geodætisk Institut-målebordsblad, der endnu viser den aldrig færdigbyggede jernbane.


Opmålt i 1896, rettet 1931 (enkelte rettelser 1943).  Man kan bl.a. se noget af Midtsjællandsbanens tracé lige før Slangerup, hvor der i dag er bygget huse.

Kortet er trykt/udgivet 1962, men viser tilsyneladende mere byen Frederikssund, som byen så ud i 1943 (dette Frederikssund-kortudsnit følger nedenfor).

 

 

Udsigten fra Sundbylillevej-viadukten mod "tilbage" mod Slangerup.  Bemærk silhouetten af Slangerup kirkes tårn.
Foto: Ulf Holtrup, 2711   --   1961.   Viadukten findes endnu.   
 
Samme sted, men set i modsat retning - mod Frederikssund.    --   1961.   Foto: Ulf Holtrup, 2712.


Sundbylillevej-viadukten set mod syd (med Stensbjerggaard bag fotografen).  
Foto: Ulf Holtrup, 2713.   --   1961.Sundbylillevej set mod nord (mod Sundbylille).  Nyistandsat vejoverføring for jernbane, der for snart 100 år siden ikke blev til noget ! ! !  

Fotos:  Erik Hjetting.   ^---vv

 - - - 

Sundbylillevej set mod nord (mod Sundbylille).    Foto:  Erik Hjetting.

 

Sundbylillevej set mod syd.   Foto: Erik Hjetting.   ^---v

 

Tak til Erik Hjetting.

 

 

Oppesundbyvej-viadukten.

Overføringen ses ved det blå x.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----^

Geodætisk Institut´s kortbog "Generalstabskort III", 12. udg. 1963.

 

Oppe Sundbyvej set mod nord / Sundbylille (i baggrunden).   --   1961.  Foto: Ulf Holtrup, 2714.

 

Oppe Sundbyvej-viadukten set mod vest / Frederikssund.  I dette tilfælde var det jernbanen, der blev ført over vejen.
Foto: Ulf Holtrup, 2715.   --   1961.


Oppe Sundbyvej-viadukten set mod syd.  (Et par DMJK-medlemmer har "sneget sig" med på billedet.   --   1961.  
Foto: Ulf Holtrup, 2716.

 

Den gamle bro, set fra Oppesundbyvej mod syd, og med landsbyen Sundbylille bag fotografen.
<--- Hillerød - Frederikssund --->
Foto: Erik Hjetting, foråret 2016.


Viadukten eksisterer endnu----^   (som det ses på ovenviste foto). 

Sillebro Aa.

Midtsjællandsbanen, Sillebro Aa, set mod nord.   --   1961.  Foto: Ulf Holtrup, 2717.

 

Midtsjællandsbanen --Frederikssund-Slangerup-- indtegnet med rød, "klar" streg.  Måske ikke den bedste farve, 
--men mon ikke den kan skælnes fra de sort/røde veje.

Det lille blå x under Sundbylille markerer "Dagens overføring", --af Midtsjællandsbanen over Sillebro Aa.

Geodætisk Institut´s kortbog "Generalstabskort III", 12. udg. 1963.Samme motiv 51 år senere (foråret 2012).   Foto: Erik Hjetting.

 

 

Københavnsvej-(nuvær. Roskildevej-)viadukten.

Geodætisk Institut-kort  - udsnit.  Frederikssund med overskæringen for Københavnsvej (i vore dage: Roskildevej

nederst th).

 

Indkørsel fra Slangerup mod Frederikssund, set fra ???  (nuv. Kornvænget ??? eller Københavnsvej/Roskildevej ???

 Foto: Ulf Holtrup,  --  1961.   2718.

Når jeg betragter det øverste af viaduktens rækværk, nederst i foto- kan jeg undre mig over, at rækværk og banelinie synes at skære hinanden i en vinkel på næsten 90 grader.  Dette passer ikke med Københavnsvej (nuv. Roskildevej).

Mine kort fra først i 1960-erne viser ikke Kornvænget som gående hen over banelinien, men kan det være en begyndende opfyldning af banegraven til en sådan passage. 


Overføringen af Københavnsvej (Roskildevej), Frederikssund SØ.   --   1961.  Foto:  Ulf Holtrup, 2719.

Er det lille hvide hus -i højre side- "Betania", der ses på kortet ovenfor  --  findes huset endnu ???


Der kom en mail:

"Kære Erik,

Vedr: Betania

På Holtrups foto af Københavnsvej(Roskildevej) i Frederikssund ses et lille hus th. for viadukten. Husets navn er Betania, og der spørges, om det mon findes endnu. Jeg har været en tur inde på Google Maps luftfoto af området, og sandelig: på hjørnet af Roskildevej og Kornvænget ligger et lille hus, der har en umiskendelig lighed med Betania (samme beliggenhed og størrelse.) Så ja, Betania findes tilsyneladende i bedste velgående, selvom beboerne aldrig nåede at opleve jernbanedrift under broen. Men måske andre drifter…

Bedste hilsner

 

Navn"

 

Frederikssund.  --  Midtsjællandsbanen afbrudt ved Vestervej (???).   --   1961.   Foto: Ulf Holtrup,  2722.

 
Apropos udgravningerne for Midtsjællandsbanen:
 
I mine første år på Københavns Godsbanegård så jeg gennem nogle år, et par gange om ugen -på aftenvagterne-, at der -blandt alle de andre fragtbreve på indenlandsk vognladningsgods til hele Danmark- var et fragtbrev på 1 vognladning (åben vogn) affald til Frederikssund (nem at ekspedere: "Fragtfrit til brug for driften".  OK - den enkelte dag er det måske ikke så bemærkelsesværdigt, men igen og igen.  Nysgerrigheden gjorde, at jeg spurgte i omgangskredsen, hvori dette affald bestod.
 
"Opfej fra Hovedbanehården" - cirka sådan var svaret, med lidt uddybning som affald i al almindelighed: Tømning af papirkurve/affaldsspande, og hvad der i øvrigt blev bragt ned til de dertil beregnede afsides affaldsbeholdere.
 
Jeg undrede mig allerede dengang, hvilket stort hul, der var på Frederikssund station, der kunne opsluge disse mange vognladninger, eller havde man allerede dengang "et stort sort hul, hvorfra intet kommer tilbage" ???
 
Nu -mange år efter og ved (gen-)synet med de gamle fotos- kunne man måske få tanken, om nogle af de løbende meter opfyldte udgravninger kunne indeholde alt dette affald ???  eller er der læsere med kendskab til området, der ved mere ???
 
--------------------------------
 
Nogle dage efter indlægget af ovenstående tekst, kom jeg ved et tilfælde til at tale med en tidligere kollega, der havde et familiemedlem, der for år tilbage havde haft bopæl op ad banegraven mellem Vestervej og Københavnsvej / Roskildevej (tættest på Vestervej).  Vedkommende familiemedlem havde både omtalt og fremvist -tilsyneladende- disse opfyldninger, for min kollega ! ! !  I øvrigt hjalp de stedlige beboere godt med til opfyldningerne (haveaffald m.v.).
 
 

Midtsjællandsbanen, Gammel Marbækvej-broen, set ind mod Frederikssund.   --   1961.  Foto: Ulf Holtrup, 2720.

12957-Frederikssund.Foto.Ulf Holtrup.1961.,..jpg (800×579)

Frederikssund.  Midtsjællandsbanen.  Viadukten  for Gammel Marbækvej. 1961.  Foto: Ulf Holtrup,  2721.

Viadukten eksisterer endnu.

 . . . og set inde fra Frederikssund, med Midtsjællandsbanen tv. og Frederikssundsbanen th.  1961.

Viadukterne -der eksisterer endnu- er for Gammel Marbækvej. 1961.  Foto: Ulf Holtrup,  2724.

 

 

"Banegraven", 1975, ud for nuværende Vestervej 2.    Foto:  Erik Hjetting.

 

Banegraven mellem Gammel Marbækvej og Vestervej (bag fotografen) - set mod Frederikssund.  
Foto:  Erik Hjetting, 2001.


Viadukten -som ovenfor-, der fører Gammel Marbækvej over Midtbanegraven taget i foråret 2001, lige syd for Frederikssund Station. Billedet er taget fra dæmningen, hvor Vestervej skærer banegraven.  Denne er i øvrigt ryddet, og der er lavet en nedkørsel til entrepanørkørertøjer, som lastbiler, dumpere og gravemaskiner, ifm. anlægget af dobelltsporet mellem Frederikssund og Ballerup.


Frederikssund.  Tv:  Godsekspeditionen / th:  Stationsbygningen set mod nord.   --   1961.  

Foto:  Ulf Holtrup, 2723.

 

Tv: Frederikssunds nye station / th: Den gamle station (godseksp. + vandtårn) set mod nord.  --  1961.  
Foto: Ulf Holtrup, 2725.

 

Frederikssunds anden (nye) station.   --   1961.  Foto:  Ulf Holtrup,2726.

 

Hermed blev turen Hillerød-Frederikssund bragt til ende, og så kunne det måske være passende at afslutte strækningsgennemgangen med en lille oplistning af viadukterne:

 

Der kom en mail:

 

"Kære EVP,

Med stor interesse har jeg fulgt billedserien om denne mærkelige, aldrig fuldførte banestrækning. Selv oplevede jeg den for første gang i 1956 på en cykletur Sjælland rundt og blev straks fascineret af de lange gennemskæringer, dæmninger og viaduktanlæg uden skinner.

Desværre var jeg ikke så ”fotogal” i 1956, som jeg senere blev, hvilket betød, at det kun var ”The East-Zealand Bicycle Club” s medlemmer, der blev udødeliggjort med mit Agfa Clack.  Vi slog teltet op og overnattede i Lystrup Skov ved Uvelse, og dagen derpå så jeg de spændende rester af den midtsjællandske på vejen til Hillerød og Frederiksborg Slot via Uvelse og Nr. Herlev.

Jeg ved ikke meget om, hvornår de enkelte viadukter forsvandt, men jeg kan i hvert fald konstatere, hvilke broer der fandtes i 1954…

For at finde ud af, hvordan og hvorledes strækningen forløb, prøvede jeg at følge forløbet fra stedet, hvor den forlod Nordbanen og frem til sammenløbet med Frederikssundsbanen via Slangerup. Jeg prøvede i denne sammenhæng at registrere alle viadukterne (eller resterne af dem), som anført nedenfor:


Vejoverføring Hestehavevej øst.   -  Findes stadig.
do. Hestehavevej vest.   -    Findes stadig.
do. Motortrafikvej 16.  -   (Ny)
do. Landevej 233 (Nr.Herlev)   -   Findes stadig.
do. Enghavegaardsvej (markvej lige SV for Nr. Herlev).   -   Væk efter 1954.
do. Markvej (sidevej til Uvelsevej).   -   Væk efter 1954.
Vejunderføring Snoghøjvej (S. for Uvelse).   -   Væk engang i 60-erne.
Vejoverføring Lindholmvej.   -   Væk omkring 2012 (efteråret 2012-EVP)
do. Pilevangen (ved Strenghøjggaard).   -   Findes stadig.
do. Overdrevsvej (Ø for Slangerup)   -   Findes stadig.
do. Sundbylillevej (ved Stensbjerggaard).   -   Findes stadig.
Vejunderføring Oppesundbyvej (meget lille).   -   Findes stadig.
Vejoverføring Øst for Spangegaard.   -   Væk efter 1954.
do. Roskildevej.   -   Væk før 1954.
do. Vestervej v. indkørsel til Frederikssund.   -   Væk efter 1954.
do. Gl. Marbækvej.   -   Findes stadig.  "  

 

 

2016.

"Opfølgning; ja der er kun et at gøre: Smøre madpakken, på med plus-fours´erne, ud i cykelskuret, frem med pegasus og pumpen.  Afsted til de spændende egne mellem Frederikssund, Slangerup og Hillerød…NB!  Husk lappegrej…

Jeg skriver i øvrigt, fordi jeg har fundet endnu en vejoverføring (får det dog aldrig ende?): Det viser sig, at Stagetornvej i Frederikssund (efter Københavnsvej) også førte over traceet. Viadukten ses tydeligt på COWI´s kort fra 1954, men er nu gået til de evige viaduktmarker. Stagetorn var navnet på en landejendom, der siden forsvandt i parcelhushavet.

Bedste hilsner

Jørgen"

 

Tak til Erik Hjetting, Jørgen Henneke, "Thorbjørn" og "UTJ", der alle har medvirket ved udarbejdelsen af denne "side".

 

 - o -