Hovedstadens Letbane.

 

Siden er under opbygning.

 


Hovedstadens Letbane.


Rullende materiel. Strækningen.

 

 

Lundtofte  (Lut)

 

 

Rævehøjvej   (Rhø)

 

 

Anker Engelundsvej [DTU]  (Eng)

Anker Engelundsvej 2025 set mod vest. Th Bygning 101. Letbanetoget på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

 

Akademivej [DTU]    (Akv)

 

 

Fortunbyen    (Fob)

 

 

Lyngby Centrum  (Lyc)

Lyngby Centrum 2025 set mod øst. Stationen er placeret på Klampenborgvej mellem Magasin og Lyngby
Storcenter. Klampenborgvej er omdannet til et torv. Kun cykeltrafik og kollektiv trafik må passere torvet.
Som det eneste sted på letbanen kører busserne her sammen med letbanetogene, dog med adskilte perroner
med de lavere busperroner forrest i billedet og de højere letbaneperroner bagest i billedet. Letbanetoget er
på vej mod Ishøj.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 


Lyngby (Ly)


Lyngby 2025 set mod vest. Letbanestationen er placeret på Jernbanepladsen mellem Nordre Torvevej og Buddingevej i den nuværende lokalkørebane foran butiksarkaden under Lyngby Omfartsvej.

Fra letbanestationen etableres en direkte adgangstunnel til S-togsperronerne. Letbanetoget er under indkørsel
på stationen på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 


Indkørslen til Lyngby fra Ishøj set mod øst 2025. Tv Buddingevej. Letbanen er ført under Nordbanen i baggrunden i sin egen tunnel. Letbanetoget er på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.
 Gammelmosevej  (Gmo)
 
 

 

Buddinge (Bud)

Buddinge set mod nord fra Buddingevej 2025. I baggrunden overføringen for Hareskovbanen. Letbanen er placeret i midten af Buddingevej. For at opnå tilstrækkelig plads til letbanen er der i østsiden etableret en ekstra tunnel til cyklister og fodgængere under Hareskovbanen. I vestsiden er der tilsvarende skaffet plads til cyklister og fodgængere ved at inddrage en del af S-togsstationens forhal. Letbaneperronen er anlagt som ø-perron for at give plads til en trappe til en ny adgangsbro over Buddingevej direkte til S-togsperronen. Letbanetoget på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

6. september 2018.

Så er vi i gang ! ! !   (med det, der kan ses over jorden).

Opslag på og ved Buddinge station.    ^---vv    Nu kan man da efterhånden se, at der er ved at ske noget.

     


Indgangspartiet, hvor de første indledende arbejder nu er igang ! ! ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fint opslag (bare vandalerne dog bare kunne holde nallerne væk med deres opslag og grafitti.


Fin orientering.  Kortet er tegnet "retvendt", som man ser området, når man står foran korte.
Bliver lagt på et "bord" foran beskueren, er det netop som man ser landskabet.   
Gå til venstre og derefter til højre, eller gå lige frem (opad på illustrationen her)
og derefter til venstre.  FLOT ! ! !

 

 

 

Gladsaxe Rådhus   (Gxr)

 

 

Gladsaxevej   (Gxv)

Gladsaxevej set mod øst 2025. Letbanen er placeret i midten af Gladsaxe Ringvej. Erhvervsområderne på begge sider af Gladsaxe Ringvej forventes i de kommende år at gennemgå en omfattende byudvikling. Letbanetoget 

er på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.   

 

Gladsaxevej ved aftenstid 2025. Læskærmen er udviklet specielt til Hovedstadens Letbane og anvendes på alle stationer.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

Gladsaxevej set mod vest 2025. Letbanen er placeret i midten af Gladsaxe Ringvej. Letbanetoget er på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

 

Gladsaxe Trafikplads   (Gxt)

 

 

Dynamovej   (Dyv)

 

 

Herlev Hospital   (Heh)

Herlev Hospital set mod øst 2025. Letbanen er placeret i midten af Herlev Ringvej. Letbanetoget er på vej mod Lundtofte. Tv ses hospitalets karakteristiske højhus fra 1970’erne.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

Herlev Ringvej set mod nord 2025. I forgrunden krydset med Hjortespringvej. I baggrunden Herlev Hospitals karakteristiske højhus fra 1970’erne og foran dette de nyere bygninger opført 2018. Letbanen er placeret i
midten af Gladsaxe Ringvej. Letbanetoget er på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

 

Herlev Bymidte   (Hem)

 
Herlev Bymidte set mod nord 2025. Letbanen er placeret i midten af Herlev Ringvej. Letbanetoget tv er på vej
mod Ishøj og letbanetoget th på vej mod Lundtofte. I baggrunden anes Herlev Hospitals karakteristiske højhus
fra 1970’erne.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

 

Herlev   (Her)

 

 

Herlev Syd   (Hey)

 

 

Rødovre Nord   (Rød)

Rødovre Nord set mod nord fra overføringen for Slotsherrensvej 2025. Letbanestationen i forgrunden er
placeret i østsiden af Nordre Ringvej. Nord for stationen føres letbanen ind i midten af Nordre Ringvej og
der er samme sted etableret sporforbindelse til letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter, der er placeret
vest for Nordre Ringvej. Letbanestationen er forsynet med ø-perron for at give den bedste mulighed for at
indpasse trappe- og elevatorforbindelse til Slotsherrensvej og busstop her. Letbanetoget i forgrunden er på
vej mod Ishøj og letbanetoget nord for perronen er på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

Kontrol- og vedligeholdelsescentret ligger ved Rødovre Nord med facaden ud mod Ballerup Boulevard / Slotsherrensvej.

 

 

Glostrup Ejby   (Glj)

 

 

Glostrup Nord   (Gln)

Glostrup Nord set mod syd 2025. Letbanen er placeret i vestsiden af Nordre Ringvej. Letbanetoget i forgrunden
er på vej mod Ishøj og letbanetoget i baggrunden er på vej mod Lundtofte. Fra stationen er der stiadgang til
Hersted Industrikvarter, der ligger bag det smalle skovbælte th for letbanen. Hersted Industrikvarter ligger i Albertslund Kommune og forventes i de kommende år at gennemgå en omfattende byudvikling.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects. 

Glostrup Hospital [Rigshospitalet]   (Glh)Ring 3: lostrup Hospital - Glostrup.

Anlægget af letbanen kræver kun få nedrivninger. En af disse finder sted i Hovedvejskrydset i Glostrup. Der er tale om letbaneprojektets mest omfattende nedrivning. Ring 3 nord for Hovedvejskrydset var i forvejen klemt mellem etageejendomme på begge sider af Ring 3. Med de yderligere pladskrav fra letbanen gik den ikke længere og der er derfor foretaget ekspropriation til nedrivning af dels en etageejendom med 3 opgange langs vestsiden af Ring 3, dels en etageejendom med 1 opgang på hjørnet af Ring 3 og Hovedvejen. Vær opmærksom på at vejnavnet på Ring 3 nord for Hovedvejskrydset er Nordre Ringvej og syd for Hovedvejskrydset Søndre Ringvej.

 

Etageejendom under nedrivning. Ejendommen ligger langs vestsiden af Ring 3 lige nord for Hovedvejskrydset. Ejendommen havde 3 opgange, men den nordligste opgang er allerede blevet maskinernes bytte. Længst tv ses ved selve hjørnet af Ring 3 og Hovedvejen en etageejendom med 1 opgang, der også venter på nedrivning. For at sikre dem mod nedfaldende murbrokker mv er fodgænger- og cykeltrafikken midlertidigt ledet gennem de opstillede containere.

Foto.  Helge Erlandsen.   --   3. marts 2019.

 

Samme sted set mod syd mod Hovedvejskrydset. Letbanen skal gennem krydset ligge midt i Ring 3. 
Ved Glostrup Hospital skal letbanen ligge i vestsiden af Ring 3 og på vej ned mod Vestbanen skifter letbanen placering til østsiden af Ring 3. 

Foto.  Helge Erlandsen.   --   3. marts 2019.

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

 

 

Glostrup  (Gl)

Glostrup set mod øst 2025. Letbanestationen er udformet som en sækbanegård placeret på nordsiden af Vestbanen med direkte forbindelse til den vestlige perrontunnel. Glostrup Kommune har omfattende planer om byudvikling hen over Vestbanen. Indretningen af Glostrup som sækbanegård, dvs at alle letbanetog mellem Lundtofte og Ishøj skal skifte retning under opholdet på stationen, skyldes ønsket om at bringe letbanen så tæt som muligt på Glostrups centrum. Glostrup vil endvidere blive endestation for letbaneprojektets etape 2, en letbane mellem Glostrup og Brøndby Strand, såfremt denne etape besluttes.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.Kirkebjerg  (Kir)

 

I 2025 kan du tage den første tur med letbanen mellem Lyngby og Ishøj. Den planlagte letbanestrækning bliver 28 km lang, går igennem ni kommuner og får 29 letbanestop - heraf to stop i Brøndby Kommune. 

 

I Brøndby Kommune vil letbanen køre langs Søndre Ringvej, og der kommer to letbanestationer:  

 

  • en station i krydset Sdr. Ringvej/Park Allé (Kirkebjerg)
  • en station i krydset Sdr. Ringvej/Vallensbækvej (Brøndbyvester)

 

Tæt på kommunegrænsen vil der også blive letbanestationer ved både Vallensbæk og Glostrup Station. 

I Brøndby vil letbanen blive lagt i vestsiden af Søndre Ringvej, dog vil letbanen ved kommunegrænsen til Glostrup krydse over til østsiden. Ved de to kommende letbanestationer forventes der også at skulle placeres stationsforpladser. Stationsforpladserne bliver planlagt og etableret af Brøndby Kommune og vi vil være i tæt dialog med de berørte borgere.

Brøndby Kommunes hjemmeside.  Marts 2019.


Kirkebjerg set mod nord 2025. Letbanen er placeret i vestsiden af Søndre Ringvej. Letbanetoget er på vej
mod Ishøj. Stationen er placeret umiddelbart nord for Park Allé. Letbanestationen er forsynet med ø-perron
for at give lette omstigningsmuligheder mellem strækningen til Ishøj og den evt kommende strækning mod
Brøndby Strand. Letbanetoget er på vej mod Ishøj. Brøndby Kommune forventer i de kommende år at
Kirkebjerg industrikvarter øst for Søndre Ringvej gennemgår en omfattende byudvikling.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 


Brøndbyvester  (Brv)

Brøndbyvester set mod nord 2025. Letbanen er placeret i vestsiden af Søndre Ringvej. Letbanetoget er på
vej mod Ishøj. Stationen er placeret umiddelbart nord for Vallensbækvej.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.


 


Delta Park (Dep)

 


Vallensbæk  (Vlb)

Vallensbæk set mod syd 2025. Letbanen er placeret i vestsiden af Søndre Ringvej. Letbanetoget i forgrunden
er på vej mod Lundtofte og letbanetoget i baggrunden er på vej mod Ishøj. Stationen er placeret umiddelbart
nord for overføringen for Køge Bugtbanen. Der er adgang til S-togsperronen ad den eksisterende trappe fra
Søndre Ringvej. Der etableres en ny elevator til S-togsperronen fra Rådhusstien.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 


Strandhaven  (Stn)

 


Ishøj Strand [Arken]  (Iss)

Letbanen kommer fra Store Vejle Å til Ishøj Stationsvej til at følge landsiden af Ishøj Strandvej, hvor stationen Ishøj Strand (Arken) bliver placeret. Lige netop placeringen af denne station har krævet den eneste nedrivning, der er nødvendig i Ishøj Kommune, et lille ældre parcelhus, der allerede er ryddet. Den ryddede grund set mod vest fra Ishøj Strandvej.   --   12. marts 2019.

Foto:  Helge erlandsen.Fra Ishøj Strandvej kommer letbanen til at svinge op ad Ishøj Stationsvej på den sidste del af strækningen til endestationen på forpladsen ved Ishøj station. Ishøj Stationsvej set mod nord fra Ishøj Strandvej.

Th er der allerede ryddet for at muliggøre den udvidelse af Ishøj Stationsvej, der skal gøre det muligt at indpasse letbanen i midten af vejen.   --   12. marts 2019.

Foto:  Helge Erlandsen.
Ishøj  (Ih)


 

Hovedstadens Letbane har nu afsluttet drøftelserne med Ekspropriationskommissionen. Åbningstidspunktet for letbanen er fastsat til 2025

 

En forlænget proces for ejergodkendelse af letbanen har betydet, at ca. en tredjedel af de planlagte ekspropriationsdage i første halvår af 2018 måtte aflyses.

 

Ekspropriationerne er nødvendige for at gøre plads til først ledningsomlægninger og derefter anlægsarbejde på letbanen.

 

Derfor rykkes åbningen af Hovedstadens Letbane fra andet halvår 2024 til 2025.

 

De senere ekspropriationsdage har betydning for, hvornår gravearbejdet kan finde sted. Flere gravearbejder er afhængige af vejrforhold, og kan fx ikke udføres i frostvejr.

 

Nogle opgaver forsinkes derfor mere, end hvad der svarer til den forlængede proces for ejergodkendelse, som følge af risiko for vintervejr.

 

Arbejdet er i gang

 

Hovedstadens Letbane er sammen med ekspropriationskommissionen og ejerkommunerne i gang med at gennemføre ekspropriationsforretninger, så letbane-entreprenørerne kan rykke ind og gøre arealer klar til ledningsomlægninger.

 

Ledningsomlægningerne er også så småt i gang flere steder langs Ring 3, blandt andet i Herlev og Glostrup.

 

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang efter sommeren 2018.

(Ishøj Kommunes hjemmeside.  Marts 2019)


Aften på Ishøj set mod vest mod Køge Bugtbanen 2025.  Endestationen er placeret på forpladsen syd for Køge Bugtbanen mellem den nuværende busterminal tv og den nye bebyggelse med Netto-butikken th.

Endestationen har ø-perron af hensyn til den alternerende benyttelse af de to perronspor. Sporadgangen til
stationen sker fra vestsiden af Ishøj Strandvej, midtlagt i Ishøj Stationsvej og langs østsiden af Vejlebrovej . Stationens dobbelttransversal er placeret langs østsiden af Vejlebrovej.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

Nu begynder arbejdet med at anlægge letbane, der vil løfte den kollektive trafik i hele regionen, når den står klar i 2025. I anlægsperioden vil der dog være gener og trafikale udfordringer.
De første tegn på Hovedstadens Letbane vil i løbet af efteråret kunne ses langs Ring 3. I Glostrup skal der opføres et kontrol- og vedligeholdelsescenter, hvorfra letbanen skal styres, og hvor tog kan rengøres og vedligeholdes. I Brøndby begynder arbejdet med at anlægge en stibro over Ringstedbanen, og ved Buddinge Station tages der fat på at bygge en ny fodgængertunnel.

Desuden skal ledningerne under jorden flyttes og omlægges langs hele strækningen, så der kan gøres plads til letbanebyggeriet.

Anlægsarbejdet vil særligt kunne mærkes hos de mange trafikanter på langs og tværs af Ring 3. Kommunerne langs strækningen og Vejdirektoratet har derfor indgået et samarbejde, som skal sikre aktuel og pålidelig trafikinformation, så trafikanterne får de bedste muligheder for at tilrettelægge deres kørsel i perioden. Der stilles desuden en række krav til entreprenørerne om, at de eksempelvis ikke må ombygge bestemte kryds samtidig.

 

- o -

 

Stationsnavne og –forkortelser.

Stationsnavn

forkortelse

Lundtofte

Lut

Rævehøjvej

Rhø

Anker Engelundsvej (DTU)

Eng

Akademivej (DTU)

Akv

Fortunbyen

Fob

Lyngby Centrum

Lyc

Lyngby

Ly

Gammelmosevej

Gmo

Buddinge

Bud

Gladsaxe Rådhus

Gxr

Gladsaxevej

Gxv

Gladsaxe Trafikplads

Gxt

Dynamovej

Dyv

Herlev Hospital

Heh

Herlev Bymidte

Hem

Herlev

Her

Herlev Syd

Hey

Rødovre Nord

Rød

Glostrup Ejby

Glj

Glostrup Nord

Gln

Glostrup Hospital (Rigshospitalet)


 

Glh

Glostrup

Gl

Kirkebjerg

Kir

Brøndbyvester

Brv

Delta Park

Dep

Vallensbæk

Vlb

Strandhaven

Stn

Ishøj Strand (Arken)

Iss

Ishøj

Ih

 


 

 

 - o - 

 

 


Forrige side: Letbanen Aarhus-Odder.
Næste side: Udenlandske sporveje.