Hovedstadens Letbane.

 

Siden er under opbygning.

 


Hovedstadens Letbane.


Rullende materiel. Strækningen.

Strækningen "gennemkøres" fra Lundtofte mod Ishøj og "stables" således, at nyeste fotos / oplysninger indsættes øverst.

 

 

Lundtofte  (Lut)

 

 

Rævehøjvej   (Rhø)

 

 

Anker Engelundsvej [DTU]  (Eng)

Anker Engelundsvej 2025 set mod vest. Th Bygning 101. Letbanetoget på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

 

Akademivej [DTU]    (Akv)

 

 

Fortunbyen    (Fob)

 

 

Lyngby Centrum  (Lyc)

Lyngby Centrum 2025 set mod øst. Stationen er placeret på Klampenborgvej mellem Magasin og Lyngby
Storcenter. Klampenborgvej er omdannet til et torv. Kun cykeltrafik og kollektiv trafik må passere torvet.
Som det eneste sted på letbanen kører busserne her sammen med letbanetogene, dog med adskilte perroner
med de lavere busperroner forrest i billedet og de højere letbaneperroner bagest i billedet. Letbanetoget er
på vej mod Ishøj.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 


Lyngby (Ly)

Den første station i Lyngby stammede fra Den sjællandske Nordbanes åbning i 1863.   

Den anden station -billederne- blev taget i brug i 1891, hvor den første station efterhånden var blevet for lille. 
Denne anden station måtte imidlertid "lade livet" i årene 1956-58, hvor Lyngby omfartsvej til Holte-Hillerød / Helsingør, blev vedtaget og ført -på en brokonstruktion- parallelt med banelinien, hen over stedet, hvor den gamle station havde ligget.  Den nye, tredie station, er(var) indbygget under brokonstruktionen, på samme sted som sin forgænger.

Lyngby´s anden station.  Udaterede postkort.   ^---v

 

Lyngby´s tredie station med visionerne for den kommende letbane til Ishøj.

Lyngby 2025 set mod vest. Letbanestationen er placeret på Jernbanepladsen mellem tidligere Søndre Torvevej
(i dag hedder både vejen syd og vejen nord for rådhuset og selve pladsen foran rådhuset bare ”Lyngby Torv”)

og Buddingevej i den nuværende lokalkørebane foran butiksarkaden under Lyngby Omfartsvej.

Fra letbanestationen etableres en direkte adgangstunnel til S-togsperronerne. Letbanetoget er under indkørsel
på stationen på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.


Indkørslen til Lyngby fra Ishøj set mod øst 2025. Tv Buddingevej. Letbanen er ført under Nordbanen i baggrunden i sin egen tunnel. Letbanetoget er på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.
 


April 2019. 

Letbane-tunnel ved viadukten

"I øjeblikket etablerer vi en arbejdsplads på området mellem Lehwaldsvej og jernbanesporene og gør klar til byggeriet af letbanetunnelen. Det betyder, at en del af beplantningen ryddes, og at området bliver indhegnet. Når arbejdspladsen er etableret, gennemfører vi enkelte prøveboringer og forlænger den eksisterende S-togs-perron mod øst som forberedelse til det kommende arbejde. Arbejdet vil periodevis påvirke S-togs-trafikken.  (...) 

Det samlede arbejde i området forventes at være afsluttet i sommeren 2021."

(Hovedstadens Letbane)

Oppe på baneterrænet er midterperronen forlænget og entreprenøren har indrettet en arbejdsplads med 
henblik på det kommende arbejde med letbanetunnelen og perronadgangstunnelen.

22. april 2019.   Arkiv: Erik V. Pedersen.


Den kendte cykelforretning på hjørnet af Buddingevej / Jernbanepladsen, der må "lade livet", fordi letbanen 
skal køre lige gennem forretningslokalet, inden den svinger omkring hjørnet til Jernbanepladsen. 

30. april 2019.     Foto:  Erik V. Pedersen.    ^----vv

Måske  bemærker man det ikke / tænker ikke over det:  Når man ser på butiksarkaden under omfartsvejen, 
kan man se at søjlerne står relativt tæt undtagen på det sidste stykke ned mod Buddingevej ud for cykel- 
handlerens gamle og nye lokaler.   Dette skyldes, at der oprindeligt var en tankstation under omfartsvejen her.

30. april 2019.     Foto:  Erik V. Pedersen. 

Til gengæld opstår den kun 50 meter til venstre, stadig med facade mod Jernbanepladsen.

30. april 2019.     Foto:  Erik V. Pedersen.    ^----v

Cykelforretningen som den ser ud, under motorvejsbroen.

30. april 2019.     Foto:  Erik V. Pedersen.    ^----v

Kik under / gennem de tre broer, motorvejsbroen og de to jernbanebroer.   Set i retning mod Buddinge.

30. april 2019.     Foto:  Erik V. Pedersen.    ^----v

 

Jernbanebroerne nord for Lyngby Lyngby station (Buddingevej)   --   30. april 2019.   ^----vv

Her "smutter" letbanen lige højre om de to gamle broer og derefter gennem cykelforretningen,  så de store 
træer står noget yderligt på "skrænten".

Kombineret bro (nærmest) for jernbane (S-tog) og gang- og cykelsti.  Broen er set mod øst og med Lyngby 
station til højre udenfor billedkanten.

Buddingevej, set "tilbage" mod Buddinge.  Træerne på skråningen -på den anden side af vejen- står "på lånt tid".

 

3952-DSC00704.Broerne_N.f.Lyngby30-4-2019.jpg (800×533)

Buddingevej set i retning mod Buddinge.   ^----v

Jernbanebroerne nord for Lyngby Lyngby station (Buddingevej)   --   30. april 2019.  

 

En ejendom på Buddingevej (bevaringsværdig), der får letbane "lige til døren" (altandøren).  ^---v  30. april 2019.   


Nedbrydning af bunker ved Engelsborgvej

En underjordisk bunker ved krydset mellem Engelsborgvej og Buddingevej skal fjernes, og derefter skal der etableres en støttemur mellem det grønne område ved A/B Lyngby Parkgård og Buddingevej. Arbejdet foregår 
i dagtimerne og bliver indhegnet af et 2 meter højt, lukket hegn.

Forberedende jordarbejder.   Buddingevej.   --   30. april 2019.   ^---v 

 

Vejgaflen Engelsborgvej / Buddingevej.   

30. april 2019.          ^---->
Forberedende jordarbejder.

Vejgaflen Buddingevej / Engelsborgvej.   30. april 2019. 

 
 


Gammelmosevej  (Gmo)
 
 

 

 

DSB  --  Buddinge (Bud)   --    April 1954. 

Buddinge station, overkørslen for Buddingevej blev I januar 1952 forsynet med et automatisk halvbomanlæg. 
Der var tale om et forsøgsanlæg med halvbomme, der blev etableret for vejfondsmidler.

Vingehjulet / Modeljernbanen maj 1952.


Buddinge station, skematisk sporplan visende stationen med det automatiske halvbomanlæg.

Vingehjulet / Modeljernbanen maj 1952.


Buddinge Station i december 1958 (nm).

Buddinge station. Den oprindelige stationsbygning set mod vest. Uanset at det automatiske halvbomanlæg fungerede tilfredsstillende, begyndte man allerede I 1956 på anlægget af en underføring for Buddingevej. Baggrunden var udvidelsen af Buddingevej til 4-sporet vej som en del af den såkaldte ”Indre Ringvej”. Th er anlægget af den nye banedæmning anlagt, hvor tidligere overhalingssporet og læssesporet lå.

 

Buddinge station i juni 1960.    (nm).

Den nye Buddinge station. Stationen er igen forsynet med overhalingsspor og midterperron med adgangs-
trappe og billethal mod Buddingevej. Bro- og stationsanlæg blev færdiggjort i 1959. Som det ses var forpladsarbejderne dog endnu ikke afsluttet i sommeren 1960.

Den nye station var i sin udformning meget tæt på en S-banestation. Da lovgrundlaget for konvertering af Hareskovbanen til S-bane først blev vedtaget i 1961, mente DSB dog ikke at man kunne anlægge station
med S-banens perronhøjde (den gang 87 cm).  Stationen blev derfor anlagt med perronhøjde 55 cm.
Det betød at man senere måtte igennem en relativ kostbar forhøjelse af perronhøjden, herunder forhøjelse
af adgangstrappe og elevator.

Det gav anledningtil en del kritik. 

 

Tak til Niels Munch (nm) og Helge Erlandsen.

 

 

 

Buddinge set mod nord fra Buddingevej 2025. I baggrunden overføringen for Hareskovbanen. Letbanen er placeret i midten af Buddingevej. For at opnå tilstrækkelig plads til letbanen er der i østsiden etableret en ekstra tunnel til cyklister og fodgængere under Hareskovbanen. I vestsiden er der tilsvarende skaffet plads til cyklister og fodgængere ved at inddrage en del af S-togsstationens forhal. Letbaneperronen er anlagt som ø-perron for at give plads til en trappe til en ny adgangsbro over Buddingevej direkte til S-togsperronen. Letbanetoget på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

6. september 2018.

Så er vi i gang ! ! !   (med det, der kan ses over jorden).

Opslag på og ved Buddinge station.    ^---vv    Nu kan man da efterhånden se, at der er ved at ske noget.

     


Indgangspartiet, hvor de første indledende arbejder nu er igang ! ! ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fint opslag (bare vandalerne dog bare kunne holde nallerne væk med deres opslag og grafitti.


Fin orientering.  Kortet er tegnet "retvendt", som man ser området, når man står foran korte.
Bliver lagt på et "bord" foran beskueren, er det netop som man ser landskabet.   
Gå til venstre og derefter til højre, eller gå lige frem (opad på illustrationen her)
og derefter til venstre.  FLOT ! ! !

 


Buddinge (Bud)   --   14. april 2019. 

I april 2019 blev en nystøbt fodgængertunnel flyttet på plads under S-togs-sporene over Buddingevej. Under flytningen var S-togssporene fjernet og banedæmningen gravet væk. Da tunnelen var på plads, genskabte Hovedstadens Letbanes entreprenør banedæmningen og sporene. I slutningen af april og starten af maj
afsluttes arbejdet.

Buddinge station. S-banens broer over Buddingevej set mod øst. Begge spor er afbrudt og banedæmningn
er bortgravet lige bag landfæsterne for at give plads til indrulningen af den ny stitunnel under S-banen.

Også køreledningene er midlertidigt fjernet lokalt.   --   14. april 2019.

 

Buddinge station. Tv det østlige landfæste af den sydlige S-banebro. Den kommende stitunnel er støbt i to
elementer syd for S-banen og de to tunnelelementer er nu fra syd under indrulning under S-banen.
Tunnelelementet, der skal placeres under det nordlige S-banespor er allerede halvt forsvundet bag land-
fæstet og tunnelelementet th, der skal placeres under det sydlige S-banespor, følger lige efter.
14. april 2019.

 

Buddinge station. Et kik mod øst fra Buddingevej ind mellem S-banebroernes landfæster. Th er tunne-
lelementet, der skal placeres under det nordlige S-banespor, dukket frem bag landfæstet for den sydlige
S-banebro.   --   14. april 2019.

 

Buddinge station. S-banebroernes østlige landfæster set mod syd fra Buddingevej. I midten ses, hvordan banedæmningen er bortgravet for at give plads til indrulningen. Strækningskablerne hænger i en interimistisk
bro hen over den bortgravede banedæmning.   --   14. april 2019.Buddinge (Bud)   --    30. april 2019. 

 

 

 

Buddingevej v. Buddinge station
- set mod syd.    --    30. april 2019.   

 

 

Bygning af en ny gangtunnel under S-togs-sporene på den østlige side af Buddingevej ved Buddinge Station. 
Arbejdet med at bygge gangtunnelen forventes afsluttet i efteråret 2019.

30. april 2019. 

Gangtunnellenm set mod syd.   (se evt. herunder, d. 20. april 2019)


 

 

Gladsaxe Rådhus   (Gxr)

 

 

Gladsaxevej   (Gxv)

Gladsaxevej set mod øst 2025. Letbanen er placeret i midten af Gladsaxe Ringvej. Erhvervsområderne på begge sider af Gladsaxe Ringvej forventes i de kommende år at gennemgå en omfattende byudvikling. Letbanetoget 

er på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.   

 

Gladsaxevej ved aftenstid 2025. Læskærmen er udviklet specielt til Hovedstadens Letbane og anvendes på alle stationer.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

Gladsaxevej set mod vest 2025. Letbanen er placeret i midten af Gladsaxe Ringvej. Letbanetoget er på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

 

Gladsaxe Trafikplads   (Gxt)

 

 

Dynamovej   (Dyv)

 

 

Herlev Hospital   (Heh)

Herlev Hospital set mod øst 2025. Letbanen er placeret i midten af Herlev Ringvej. Letbanetoget er på vej mod Lundtofte. Tv ses hospitalets karakteristiske højhus fra 1970’erne.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

Herlev Ringvej set mod nord 2025. I forgrunden krydset med Hjortespringvej. I baggrunden Herlev Hospitals karakteristiske højhus fra 1970’erne og foran dette de nyere bygninger opført 2018. Letbanen er placeret i
midten af Gladsaxe Ringvej. Letbanetoget er på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

 

Herlev Bymidte   (Hem)

 
Herlev Bymidte set mod nord 2025. Letbanen er placeret i midten af Herlev Ringvej. Letbanetoget tv er på vej
mod Ishøj og letbanetoget th på vej mod Lundtofte. I baggrunden anes Herlev Hospitals karakteristiske højhus
fra 1970’erne.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

 

Herlev   (Her)

 

 

Herlev Syd   (Hey)

 

 

Klargøring til kontrol- og vedligeholdelsescenteret,  Islev / Glostrup.

Ring 3 x Slotsherrensvej / Ballerup Boulevard ved Vestforbrænding.

Lille "kløverbladsforbindelse" mellem de to store veje.  Ejby Mosevej er væk og de to områder, 1 og 2, ernu slået sammen til eet stort område for vedligeholdelsescenteret.


Større område, som også indgår i vlh.centeret.


3  ?

Den lille vejforbindelse "Ejby Mosevej" er nu væk, og indgår i det store areal for vlh.centeret 3.

Dagens fotos viser de tilbageværende bygninger på område 3 på den modsatte side af ringvejen.


Område 1.


Onsdag den 19. juni tog seks borgmestre og regionsrådsformanden første spadestik til det kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup.


Onsdag d. 26. juni var der "godtnok" ikke en spade at se, men der skete dog noget -meget- alligevel.

 

Området til letbanens kontrol- og vedlige-holdescenter ryddes og klargøres til byggeri.

Når området er ryddet skal det bygge-modnes med kloakering mv., så det er klar til byggeriet.

Arbejdet med at klargøre området forventes afsluttet i foråret 2019. 


Hovedstadens Letbane.  Bygning af Kontrol- og vedligeholdelsescenteret,  
Islev, Glostrup.   --   26. juni 2019.  vv--->
 


Område2.


Højt at flyve, . . .  

Bygning af kontrol- og vedligeholdelsescenteret,  
Islev, Glostrup.   --   26. juni 2019. 


 


Område 3.

(På den anden side af ring 3)

For at skabe plads til letbanen skal to bygninger beliggende på Slotsherrensvej 400 og 409 rives ned eller
ombygges. I begge tilfælde er det ejeren selv, der står får nedrivning, men nedrivning sker som nævnt for
at skabe plads til letbanen, som på denne del af strækningen løber på østlig side af Nordre Ringvej.


Område 3 a. 

 

 

 

Visualisering:

Hovedstadens Letbanes Kontrol- og vedligeholdelsescenter

Kontrol- og vedligeholdelsescentret ligger ved Rødovre Nord med facaden ud mod Ballerup Boulevard / Slotsherrensvej.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

 

Ring 3 x Slotsherrensvej / Ballerup Boulevard ved Vestforbrænding.

   

Ring 3 x Slotsherrensvej ved Vestforbrænding        Området ved vedligeholdelsescenteret.
26. juni 2019.   ^---vv                                                    Lille "kløverbladsforbindelse" mellem de to store veje.
(bemærk skorstenen th. i billedet herunder ---v        2  Større område, som også indgår i vlh.centeret.
                                                                                        ?

                                                                                       Den lille vejforbindelse "Ejby Mosevej" er nu væk, og
                                                                                       indgår i det store areal for vlh.centeret.  3  ???


4152-DSC01145.Hovedstadens_Letbane.Vlh.center,Islev.26-6-2019.jpg (800×533) . . . mens trafikken snor sig ud og ind mellem hinanden.   ^---v

Ring 3 x Slotsherrensvej ved Vestforbrænding.


 


 

Rødovre Nord   (Rød)

Rødovre Nord set mod nord fra overføringen for Slotsherrensvej 2025 (svarende til område 3 a på kortet
herover).   Letbanestationen i forgrunden er placeret i østsiden af Nordre Ringvej. Nord for stationen føres
letbanen ind i midten af Nordre Ringvej og der er samme sted etableret sporforbindelse til letbanens kontrol-
og vedligeholdelsescenter, der er placeret vest for Nordre Ringvej. Letbanestationen er forsynet med
ø-perron for at give den bedste mulighed for at indpasse trappe- og elevatorforbindelse til Slotsherrensvej
og busstop her.   
Letbanetoget i forgrunden er på vej mod Ishøj og letbanetoget nord for perronen er på vej mod Lundtofte.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 

2019.

Ring 3 (Nordre Ringvej) set mod nord fra overføringen for Slotsherrensvej/Ballerup Boulevard. Den nordlige 
bro er afspærret og under renovering, medens trafikken i begge retninger afvikles på den allerede renoverede sydlige bro.   Th neden for overføringen vil Rødovre Nord blive anlagt. Tv anlægges letbanens Kontrol- og vedligeholdelsescenter.    --   24. marts 2019.

Foto: Helge Erlandsen.


Ring 3 (Nordre Ringvej) set mod nord fra overføringen for Slotsherrensvej/Ballerup Boulevard. Th neden for overføringen er Københavns Amts tidligere vejgård under nedrivning for at give plads dels til stationens 
forplads, dels ny byudvikling.   --   24. marts 2019.   Foto: Helge Erlandsen.

 


Københavns Amts tidligere vejgård set mod nord fra overføringen for Slotsherrensvej/Ballerup Boulevard. 
Vejgården er under nedrivning for at give plads dels til forpladsen for Rødovre Nord, dels ny byudvikling.

24. marts 2019.   Foto: Helge Erlandsen.  

 


Rødovre Nord. Letbanens Kontrol- og vedligeholdelsescenter under anlæg. Arealet set mod NØ fra Ballerup Boulevard mod Ring 3 (Nordre Ringvej).    --   24. marts 2019.   Foto: Helge Erlandsen.

 


Rødovre Nord. Letbanens Kontrol- og vedligeholdelsescenter under anlæg. Arealet set mod nord fra Ballerup Boulevard. I forgrunden den lave del ned mod Harrestrup Å, der løber bag byggepladshegnet. I baggrunden 
Herlev Hospital.   --   24. marts 2019.   Foto: Helge Erlandsen.

 


 

Glostrup Ejby   (Glj)

 

 

Glostrup Nord   (Gln)

Glostrup Nord set mod syd 2025. Letbanen er placeret i vestsiden af Nordre Ringvej. Letbanetoget i forgrunden
er på vej mod Ishøj og letbanetoget i baggrunden er på vej mod Lundtofte. Fra stationen er der stiadgang til
Hersted Industrikvarter, der ligger bag det smalle skovbælte th for letbanen. Hersted Industrikvarter ligger i Albertslund Kommune og forventes i de kommende år at gennemgå en omfattende byudvikling.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects. 

Glostrup Hospital [Rigshospitalet]   (Glh)Ring 3: Glostrup Hospital - Glostrup.

Anlægget af letbanen kræver kun få nedrivninger. En af disse finder sted i Hovedvejskrydset i Glostrup. Der er tale om letbaneprojektets mest omfattende nedrivning. Ring 3 nord for Hovedvejskrydset var i forvejen klemt mellem etageejendomme på begge sider af Ring 3. Med de yderligere pladskrav fra letbanen gik den ikke længere og der er derfor foretaget ekspropriation til nedrivning af dels en etageejendom med 3 opgange langs vestsiden af Ring 3, dels en etageejendom med 1 opgang på hjørnet af Ring 3 og Hovedvejen. Vær opmærksom på at vejnavnet på Ring 3 nord for Hovedvejskrydset er Nordre Ringvej og syd for Hovedvejskrydset Søndre Ringvej.

 

Etageejendom under nedrivning. Ejendommen ligger langs vestsiden af Ring 3 lige nord for Hovedvejskrydset. Ejendommen havde 3 opgange, men den nordligste opgang er allerede blevet maskinernes bytte. Længst tv ses ved selve hjørnet af Ring 3 og Hovedvejen en etageejendom med 1 opgang, der også venter på nedrivning. For at sikre dem mod nedfaldende murbrokker mv er fodgænger- og cykeltrafikken midlertidigt ledet gennem de opstillede containere.

Foto.  Helge Erlandsen.   --   3. marts 2019.

 

Samme sted set mod syd mod Hovedvejskrydset. Letbanen skal gennem krydset ligge midt i Ring 3. 
Ved Glostrup Hospital skal letbanen ligge i vestsiden af Ring 3 og på vej ned mod Vestbanen skifter letbanen placering til østsiden af Ring 3. 

Foto.  Helge Erlandsen.   --   3. marts 2019.

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

 

 

Glostrup  (Gl)

 

Glostrup set mod øst 2025. Letbanestationen er udformet som en sækbanegård placeret på nordsiden
af Vestbanen med direkte forbindelse til den vestlige perrontunnel. Glostrup Kommune har omfattende
planer om byudvikling hen over Vestbanen. Indretningen af Glostrup som sækbanegård, dvs at alle
letbanetog mellem Lundtofte og Ishøj skal skifte retning under opholdet på stationen, skyldes ønsket
om at bringe letbanen så tæt som muligt på Glostrups centrum. Glostrup vil endvidere blive endestation
for letbaneprojektets etape 2, en letbane mellem Glostrup og Brøndby Strand, såfremt denne etape besluttes.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.


 

 

Ring 3,   v. Glostrup station.   

 

 

 


 


 

 

 

 

 

Søndre Ringvej set mod nord mod Hovedvejskrydset fra Ringvejsbroerne over Vestbanen og Sydvestvej.

 

Vejtrafikken er forlagt for at give plads for større ledningsomlægninger. Bemærk det vide gaderum, der skyldes nedrivningen af 2 mindre beboelsesejendomme tv for Ringvejen før Hovedvejskrydset og den næsten gennemførte nedrivning af to store etageejendomme tv for Nordre Ringvej efter Hovedvejskrydset.               v---->

 

7. april 2019.

 

 

Vejtrafikken er forlagt for at give plads for større ledningsomlægninger. Bemærk det vide gaderum, der skyldes nedrivningen af 2 mindre beboelsesejendomme tv for Ringvejen før Hovedvejskrydset.   ^----v

 

 

Hovedvejskrydset og den næsten gennemførte nedrivning af to store etageejendomme tv for Nordre Ringvej 
efter Hovedvejskrydset. 

 

 Nedrivning af en række bygninger samt ledningsomlægninger syd for Hovedvejskrydset.

 

 

 

Ring 3 / Glostrup station.   

Affotografering af et udsnit af målebordsbladet fra år ca 1900. Et oprindeligt ledvogterhus lå på østsiden af overskæringen og er nedrevet før letbanen blev vedtaget (se f eks Googlemaps luftfoto).

 

I bogen ”Vestegnen og jernbanen gennem 150 år” er der på side 206-207 en stationsplan 1923, hvoraf det 
fremgår, at der allerede da er anlagt en vejbro over banen lidt vest for overskæringen. Overskæringen er 
derfor allerede nedlagt før 1923. Ledvogterhuset ses stadig på stationsplanen, men der er nu bygget 
yderligere et baneformandshus umiddelbart nord for ledvogterhuset, fortsat på østsiden af Bryggergårdsvej. 
Også dette hus er nedrevet før letbanen blev vedtaget. Konklusionen må være at de to huse, der er under 
nedrivning er alm parcelhuse uden særlig tilknytning til jernbanen.

Målebordsblad.  1900.    Geodætisk Institut.

 

Glostrup  --  set mod Glostrup station, mod øst fra Ringvejsbroen. Tv ses to parcelhuse under nedrivning 
for at give plads til letbanens forbindelsesstrækning ned til letbaneterminalen.   ----^      7. april 2019. 

 

Glostrup station set mod øst fra Ringvejsbroerne.    I forgrunden er en mindre, nedslidt erhvervsbebyggelse 
allerede nedrevet, medens to parcelhuse er under nedrivning.  Bag huset skimtes den nuværende P-plads 
ved Glostrup station, der inddrages til letbanens forbindelsesstrækning ned til letbaneterminalen.

7. april 2019.

 

 

  

De to villaer på, og set fra, Bryggergaardsvej under nedrivning.   ^^---v    9. april 2019.  

 

 

Glostrup station.

Glostrup station, perronfacaden.   --   9. april 2019.   ^---vv

Stationsbygningen set i køreretning mod vest.   ---^

og set i køreretning mod øst / København.   --   9. april 2019.   ---^ 


Kirkebjerg  (Kir)

I 2025 kan du tage den første tur med letbanen mellem Lyngby og Ishøj. Den planlagte letbanestrækning bliver 28 km lang, går igennem ni kommuner og får 29 letbanestop - heraf to stop i Brøndby Kommune. 

 

I Brøndby Kommune vil letbanen køre langs Søndre Ringvej, og der kommer to letbanestationer:  

 

  • en station i krydset Sdr. Ringvej/Park Allé (Kirkebjerg)
  • en station i krydset Sdr. Ringvej/Vallensbækvej (Brøndbyvester)

 

Tæt på kommunegrænsen vil der også blive letbanestationer ved både Vallensbæk og Glostrup Station. 

I Brøndby vil letbanen blive lagt i vestsiden af Søndre Ringvej, dog vil letbanen ved kommunegrænsen til Glostrup krydse over til østsiden. Ved de to kommende letbanestationer forventes der også at skulle placeres stationsforpladser. Stationsforpladserne bliver planlagt og etableret af Brøndby Kommune og vi vil være i tæt dialog med de berørte borgere.

Brøndby Kommunes hjemmeside.  Marts 2019.


Kirkebjerg set mod nord 2025. Letbanen er placeret i vestsiden af Søndre Ringvej. Letbanetoget er på vej
mod Ishøj. Stationen er placeret umiddelbart nord for Park Allé. Letbanestationen er forsynet med ø-perron
for at give lette omstigningsmuligheder mellem strækningen til Ishøj og den evt kommende strækning mod
Brøndby Strand. Letbanetoget er på vej mod Ishøj. Brøndby Kommune forventer i de kommende år at
Kirkebjerg industrikvarter øst for Søndre Ringvej gennemgår en omfattende byudvikling.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 


Brøndbyvester  (Brv)

Brøndbyvester set mod nord 2025. Letbanen er placeret i vestsiden af Søndre Ringvej. Letbanetoget er på
vej mod Ishøj. Stationen er placeret umiddelbart nord for Vallensbækvej.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.


Brøndbyvester (Brv)

Lige syd for Brøndbyvester station er Søndre Ringvej ført over først Holbækmotorvejen og dernæst den nye København-Ringsted-bane. For ikke at genere driften på den nye, når den først er ibrugtaget, er det besluttet at fremskynde de for letbanen nødvendige broarbejder, der består i etablering af en udvidelse af Ringvejsbroen mod vest. Udvidelsen skal fremtidigt benyttes af de gående og cyklende, medens letbanen overtager den plads på den nuværende bro, hvor fortov og cykelsti i dag er placeret. Broudvidelsen er støbt på arbejdspladsen syd for banen 
og løftet på plads i weekenden den 29-31 marts 2019.

 

Brøndbyvester station. København-Ringsted-banen set mod øst. Udvidelsen af overføringen for Søndre Ringvej er løftet på plads.

Foto:  Helge Erlandsen.   --   31. marts 2019.

 

 

 


Delta Park (Dep)

 


Vallensbæk  (Vlb)

Vallensbæk set mod syd 2025. Letbanen er placeret i vestsiden af Søndre Ringvej. Letbanetoget i forgrunden
er på vej mod Lundtofte og letbanetoget i baggrunden er på vej mod Ishøj. Stationen er placeret umiddelbart
nord for overføringen for Køge Bugtbanen. Der er adgang til S-togsperronen ad den eksisterende trappe fra
Søndre Ringvej. Der etableres en ny elevator til S-togsperronen fra Rådhusstien.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

 


Strandhaven  (Stn)

 


Ishøj Strand [Arken]  (Iss)

Letbanen kommer fra Store Vejle Å til Ishøj Stationsvej til at følge landsiden af Ishøj Strandvej, hvor stationen Ishøj Strand (Arken) bliver placeret. Lige netop placeringen af denne station har krævet den eneste nedrivning, der er nødvendig i Ishøj Kommune, et lille ældre parcelhus, der allerede er ryddet. Den ryddede grund set mod vest fra Ishøj Strandvej.   --   12. marts 2019.

Foto:  Helge erlandsen.Fra Ishøj Strandvej kommer letbanen til at svinge op ad Ishøj Stationsvej på den sidste del af strækningen til endestationen på forpladsen ved Ishøj station. Ishøj Stationsvej set mod nord fra Ishøj Strandvej.

Th er der allerede ryddet for at muliggøre den udvidelse af Ishøj Stationsvej, der skal gøre det muligt at indpasse letbanen i midten af vejen.   --   12. marts 2019.

Foto:  Helge Erlandsen.
Ishøj  (Ih)

Hovedstadens Letbane har nu afsluttet drøftelserne med Ekspropriationskommissionen. Åbningstidspunktet for letbanen er fastsat til 2025

 

En forlænget proces for ejergodkendelse af letbanen har betydet, at ca. en tredjedel af de planlagte ekspropriationsdage i første halvår af 2018 måtte aflyses.

Ekspropriationerne er nødvendige for at gøre plads til først ledningsomlægninger og derefter anlægsarbejde på letbanen.

Derfor rykkes åbningen af Hovedstadens Letbane fra andet halvår 2024 til 2025.

De senere ekspropriationsdage har betydning for, hvornår gravearbejdet kan finde sted. Flere gravearbejder er afhængige af vejrforhold, og kan fx ikke udføres i frostvejr.

Nogle opgaver forsinkes derfor mere, end hvad der svarer til den forlængede proces for ejergodkendelse, som følge af risiko for vintervejr.

 

Arbejdet er i gang

Hovedstadens Letbane er sammen med ekspropriationskommissionen og ejerkommunerne i gang med at gennemføre ekspropriationsforretninger, så letbane-entreprenørerne kan rykke ind og gøre arealer klar til ledningsomlægninger.

Ledningsomlægningerne er også så småt i gang flere steder langs Ring 3, blandt andet i Herlev og Glostrup.

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang efter sommeren 2018.

(Ishøj Kommunes hjemmeside.  Marts 2019)

Aften på Ishøj set mod vest mod Køge Bugtbanen 2025.  Endestationen er placeret på forpladsen syd for Køge Bugtbanen mellem den nuværende busterminal tv og den nye bebyggelse med Netto-butikken th.

Endestationen har ø-perron af hensyn til den alternerende benyttelse af de to perronspor. Sporadgangen til
stationen sker fra vestsiden af Ishøj Strandvej, midtlagt i Ishøj Stationsvej og langs østsiden af Vejlebrovej . Stationens dobbelttransversal er placeret langs østsiden af Vejlebrovej.

Visualisering: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

 

Nu begynder arbejdet med at anlægge letbane, der vil løfte den kollektive trafik i hele regionen, når den står klar i 2025. I anlægsperioden vil der dog være gener og trafikale udfordringer.
De første tegn på Hovedstadens Letbane vil i løbet af efteråret kunne ses langs Ring 3. I Glostrup skal der opføres et kontrol- og vedligeholdelsescenter, hvorfra letbanen skal styres, og hvor tog kan rengøres og vedligeholdes. I Brøndby begynder arbejdet med at anlægge en stibro over Ringstedbanen, og ved Buddinge Station tages der fat på at bygge en ny fodgængertunnel.

Desuden skal ledningerne under jorden flyttes og omlægges langs hele strækningen, så der kan gøres plads til letbanebyggeriet.

Anlægsarbejdet vil særligt kunne mærkes hos de mange trafikanter på langs og tværs af Ring 3. Kommunerne langs strækningen og Vejdirektoratet har derfor indgået et samarbejde, som skal sikre aktuel og pålidelig trafikinformation, så trafikanterne får de bedste muligheder for at tilrettelægge deres kørsel i perioden. Der stilles desuden en række krav til entreprenørerne om, at de eksempelvis ikke må ombygge bestemte kryds samtidig.

 

Tak til Helge Erlandsen for de nutidige fotos.- o -

 

Stationsnavne og –forkortelser.

Stationsnavn

forkortelse


Lundtofte

Lut

Rævehøjvej

Rhø

Anker Engelundsvej (DTU)

Eng

Akademivej (DTU)

Akv

Fortunbyen

Fob

Lyngby Centrum

Lyc

Lyngby

Ly

Gammelmosevej

Gmo

Buddinge

Bud

Gladsaxe Rådhus

Gxr

Gladsaxevej

Gxv

Gladsaxe Trafikplads

Gxt

Dynamovej

Dyv

Herlev Hospital

Heh

Herlev Bymidte

Hem

Herlev

Her

Herlev Syd

Hey

Rødovre Nord

Rød

Glostrup Ejby

Glj

Glostrup Nord

Gln

Glostrup Hospital (Rigshospitalet)


 

Glh

Glostrup

Gl

Kirkebjerg

Kir

Brøndbyvester

Brv

Delta Park

Dep

Vallensbæk

Vlb

Strandhaven

Stn

Ishøj Strand (Arken)

Iss

Ishøj

Ih

 


 

 

 - o - 

 

 


Forrige side: Letbanen Aarhus-Odder.
Næste side: Udenlandske sporveje.