Aarhus Letbane - AAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfaringskørsel
Letbanen indleder testkørsler mod Odder og Lisbjerg
Når de afsluttende testkørsler mod Odder og Lisbjerg er gennemført, mangler der kun en enkelt godkendelse fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen (TBST), inden Letbanen kan åbne fra Odder til Lisbjerg.

Mandag den 16. juli begynder Aarhus Letbane de afsluttende funktionstests og erfaringskørsler af strækningerne Aarhus H - Odder og Aarhus Universitetshospital Skejby – Lisbjerg.

Kørslerne begynder i banegraven i Viby og bevæger sig derfra mod Odder. Samtidig indledes der også funktionstest og erfaringskørsler på strækningen fra Aarhus Universitetshospital i Skejby til Lisbjerg Skole.

Der vil blive kørt på forskellige tidspunkter på alle ugens dage henover sommeren. Kørslen om natten forventes ikke at forstyrre naboer til banen, da letbanetogene er støjsvage og højst vil passere hver halve time. Bomanlæg langs Odderbanen vil dog blinke og ringe kortvarigt, når bommene går ned i forbindelse med, at letbanetogene passerer overkørslerne.

Testkørslerne bruges især til:

Funktionstest og erfaringskørsel med letbanetogenes ATP-system (Automatic Train Protection), der bremser letbanetoget, hvis letbaneføreren kører for stærkt eller overser signaler.
Funktionstest og justering af kommunikationen mellem letbanetog og passagerinformation på alle perroner.
Erfaringskørsel, der skal give letbaneførerne kendskab til strækningerne.

Nyt letbanetog tages i brug
I forbindelse med kørslerne begynder Aarhus Letbane at benytte det største af letbanens to typer letbanetog, Tango. Hidtil har Aarhus Letbane udelukkende benyttet det mindre Variobahn, der kører på den indre strækning i Aarhus. Tango skal køre mellem Aarhus og Grenaa, men også mellem Aarhus og Odder. Henover sommeren vil Aarhus Letbane også køre med Tango på den indre strækning for at udbygge erfaringen med togtypen på denne del af letbanestrækningen. Letbanesystemet er indrettet, så begge typer letbanetog kan benyttes på alle strækninger.

Når erfaringskørsler og funktionstest af strækningerne mod Odder og Lisbjerg er gennemført, udestår der kun en godkendelse af de tekniske sikkerhedsregler (regelgrundlaget for det fremtidige vedligehold af Letbanen) for de to strækninger. Når Aarhus Letbane har modtaget styrelsens godkendelse af de tekniske sikkerhedsregler, får Keolis deres operatørcertifikat og derefter kan strækningerne mod Odder og Lisbjerg åbnes for passagerer. Hvornår det sker, afhænger af TBST’s godkendelse.

- Med dagens opstart af funktionstest og erfaringskørsler rykker vi tæt på en åbning af Odderbanen og strækningen til Lisbjerg. Hvis alt går som planlagt, er det fortsat vores forventning, at vi kan begynde at køre med passagerer på de to strækninger i løbet af sommeren, siger Aarhus Letbanes direktør, Michael Borre.

Det er set tidligere, -to forstadsbaner udspringende mere eller tæt på byens centrum, bliver enige om, at "slå pjalterne sammen" ved at forbinde de to ender inde i byen og derved opnå een lang bane med fællesdrift i st. f. de oprindelige to.

I 1920-erne var der sådanne, store tanker på hhv. Amagerbanen og Slangerupbanen.  En "sammensmeltning" fra Amager over Rådhuspladsen til Nørrebro (København L), samtidig med omstilling til sporvogne og elektrisk drift.

Det blev -desværre- ikke til noget, heller ikke selvom man i1930´erne atter "snakkede" om sagen.

 

I Basel lykkedes det.  To "rimelig lange", smalsporede privatbaner (sporvidde 1000 mm) blev slået sammen (linie 10) gennem byen:  Fra Rodersdorf over Basel SBB til Dornach Bahnhof (begge i den sydlige del af Basel).

 

Aarhus Letbane.

Kort historik (der er allerede så utrolig meget på "nettet", at en total gennemgang synes unødvendig/håbløs.

Aarhus Sporveje (sporvidde 1000 mm) var nedlagt allerede i 1971, --sporvognstanken var dog ikke helt død.  Nu opstod tanken blot nu som det moderne: Letbane.

Omkring årtusindskiftet (2000) opstod der (igen) tanker en tilsvarende sammenslutning / sammensmeltning af det to baner Aarhus H - Grenå (Grenåbanen - DSB) og Aarhus H - Odder (Odderbanen eller Hads-Ning Herreders Jernbane - HHJ - Indledning.).  Begge baner var allerede normalsporede og begge med udgangspunkt fra Aarhus H, så tanken var vel egentlig nærliggende:  

 

I sin oprindelse består Aarhus Letbane i to gamle jernbaner, DSB-strækningen Aarhus-Grenå (Grenåbanen) og privatbanen Hads-Ning Herreders Jernbane (Aarhus-Odder-Hou = Odderbanen).

Delstrækningen Ryomgård-Grenå åbnedes d. 26. august 1876 og strækningen Aarhus-Ryomgård d.  1. december 1877. Sporvidden var på begge baner 1435 mm / normalspor og banernes længde i alt 68,9 km.

Privatbanestrækningen Aarhus-Odder-Hou åbnedes for trafik d. 19 juni 1884. (I 1977 nedlagdes banens yderste ende, Odder-Hou.) Sporvidden var 1435 mm og banens længde (Aarhus-Odder) 26,5 km.

Gennem nedlæggelser og sammenslutninger blev den resterende strækning Aarhus-Grenå til Grenåbanen, der d. 9. december 2012 blev forbundet med Odderbanen (Aarhus-Odder) som Aarhus Nærbane med gennemgående kørsel -en kort tid- helt fra Odder over Aarhus H til Grenå uden togskifte.

D. 26. august 2016 indstilledes jernbanedriften på Aarhus Nærbane med henblik på ombygning til elektrisk letbane over hele denne næsten 95 km lange strækning: Aarhus Letbane.

 

Aarhus Letbane består -som ovenfor nævnt- af to ældre jernbaner men hertil også en mere sporvognsagtig bystrækning Aarhus H - Universitetshospitalet i Skejby, som senere skal forlænges og støde til Grenåstrækningen i Lystrup.

 

 

Aarhus Letbane.  Linjeoversigt.  --  Oktober 2017.    Kort:  Aarhus Letbane.

Letbanen får i alt 50 stationer. Grenaabanens ”gamle” stationer bevares og derudover vil der blive anlagt nye standsningssteder i Thorsager og Hessel.

Til gengæld nedlægges to stationer på Odderbanen. Hertil kommer 19 stationer på den nye strækning.


Den første letbane-delstrækning, Aarhus-Universitetshospitalet skulle have været indviet d. 23. september 2017. Indvielsen blev imidlertid aflyst dagen før på grund af manglende sikkerhedsgodkendelser.

Alt –undtaget sikkerhedsgod-kendelserne- var ellers klart til den helt store indvielses-fest. Massevis af boder og lign. var stillet op ved DOKK1. 4000 stk. kranse-kage var bestilt, bagt og leveret. Kransekagerne måtte foræres væk til alle, der kom forbi – ja borgerne blev i tv opfordret til at lægge vejen forbi og hente nogle stykker ! ! !

Unægtelig stor forvirring, hvor ”alle” lagde skylden på de andre.


Herefter åbnedes banen først for drift d. 21. december 2017 med op til 104 afgange fra Aarhus H i døgnet.

 

 

Næste delstrækning, Aarhus H-Odder forventes åbnet i løbet af foråret 2018 og sidste del af ”den lange strækning”, Aarhus-Grenaa også i løbet af dette år.

 

Aarhus Letbane-nyheder d. 29. januar 2018:

  • Når ansøgningerne for Odderbanen er indsendt, fortsætter det tilsvarende arbejde med ansøgningen for Grenaabanen. På strækningen mod Grenaa vil der være en del genbrug fra godkendelsen af Odderbanen. Forventningen er derfor, at godkendelsesprocessen bliver kortere for Grenaabanen.

  • Når Trafikstyrelsen har sagsbehandlet Aarhus Letbanes ansøgninger, kan styrelsen enten afvise eller godkende ansøgningen. Hvis ansøgningen godkendes, vil det typisk ske med en række vilkår, som Aarhus Letbane skal forholde sig til. Først når godkendelserne foreligger, kan Aarhus Letbane udføre de sidste funktionstest af Odderbanen, herunder give letbaneførerne det krævede strækningskendskab. Når de er gennemført, kan Odderbanen begynde at køre med passagerer.

Som det fremgår, kan Aarhus Letbane ikke give et præcist bud på, hvornår strækningen mod Odder kan åbne for passagerdrift. Belært af erfaring ønsker Aarhus Letbane ikke at melde en åbningsdato ud, før alle nødvendige godkendelser fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er modtaget. Aarhus Letbane arbejder på højtryk for, at Odderbanen og derefter Grenaabanen kan åbne så snart som muligt”

 

 

 

 

 

Aarhus Letbane I drift

Tekst og fotos:  Helge Erlandsen.

 

Aarhus H.

Letbanens spor 0 på Aarhus H set mod vest mod depotet og den kommende strækning mod Odder.

Pt vender L2- letbanetogene til og fra Aarhus Universitetshospital i spor 1 på den modsatte side af perronen. 
28. december 2017.


 

DOKK1


DOKK1 station set mod nord med nordgående letbanetog mod Aarhus Universitetshospital.

28. december 2017.

 

Sydenden af DOKK1 station, hvor letbanen passerer under DOKK1-komplekset. Overgangen, der giver adgang
til letbanens perroner, er set mod øst. Der er hastighedsbegrænsning til 20 km/t under DOKK1-komplekset.
28. december 2017.

 


Sydenden af DOKK1 station set mod syd, hvor letbanen passerer under DOKK1-komplekset.

Umiddelbart foran det nordgående letbanetog ses overgangen, der giver adgang til letbanens perroner.
28. december 2017.

 

 

 

Skolebakken

Nørreport

Universitetsparken

Aarhus Universitet

Stjernepladsen

Stockholmsgade

Vandtårnet

 

 

Nehrus Allé.

Letbanetog mod Aarhus Universitetshospital under ophold på Nehrus Allé. Passagerantallet midt på søndagen er begrænset.

8. juli 2018.  Foto:  Helge Erlandsen.   ^---v


Nehrus Allé set fra fodgængerovergangen ved Randersvej. Græsset her og på hele strækningen i øvrigt har det ikke godt pga den langvarige tørke.

8. juli 2018.  Foto:  Helge Erlandsen.


Letbanetog mod Aarhus H under indkørsel til Nehrus Allé.   --   8. juli 2018.  Foto:  Helge Erlandsen.

Tak til Helge Erlandsen.

 

 

Olof Palmes Allé

 

 

Aarhus Universitetshospital.   


Den sydlige udkørsel fra Aarhus Universitetshospital station mod Aarhus H set mod syd.

28. december 2017.

 

Aarhus Universitetshospital station spor 2, set mod nord. Stationen er den foreløbige, nordlige endestation.
28. december 2017.   


Aarhus Universitetshospital station set mod nord. Stationen er den foreløbige, nordlige endestation.

L2-togene vender i det midtliggende spor 3 (som toget holder i) . Tv. det sydgående hovedspor, spor 1 og th. det nordgående hovedspor, spor 2.      ^---v

28. december 2017.  

Sporene 1(øv. tv.),       3 ---^    og  2 helt th.      ^---v


Den nordlige udkørsel fra Aarhus Universitetshospital station set mod nord. Den fortsatte strækning mod
Grenå er endnu ikke ibrugtaget.   Bemærk hastighedstavlen.


Den højst tilladte hastighed er divideret med 10, og skæve hastighedsangivelser som 35 km/t skrives som 3 med 5 ”in mente”.   ! ! !


En tilsvarende tavle (skilt), hvid med sorte tal og kant tilkendegiver:

Æ 4:  "Strækning med højere hastighedsbe-grænsning end tidligere hastighedsbegrænsning begynder."

(Denne tavle ses til venstre i foto, næsten lige her udfor.) 

Endvidere findes en tilsvarende hvid tavle med sort kant med bogstavet "E":

Æ 3: "Ophør af hastighedsbegrænsning".

 

28. december 2017.  --->For at spare en meget lang diskussion blev der i Trafikstyrelsens Letbaneforum i enighed mellem Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og de 3 letbaneprojekter besluttet at anvende de tyske faste tavler, som de er fastlagt i BOStrab. Disse er herefter formelt fastlagt af Vejdirektoratet i Afmærkningsbekendtgørelsen, fordi alle afmærkninger og
tavler, der anvendes på de danske veje, skal fremgå af denne.

 

Tak til:

Helge Erlandsen.

 

 

Aarhus-Odder.

 

21. juli 2018.

Aarhus Letbane.   --   2018.

Testkørselerne til Odder -på Aarhus Letbane- er begyndt.

 

Tranbjerg.

Aarhus Letbane.   Et af de første prøvetog i Tranbjerg.  Set mod Aarhus.   --   20. juli 2018.      
Den  frasolgte stationsbygning anes tv. og som i Odder, skal passagerudvekslingen fra begge spor ske til Ø-peronen.

Foto: Helge Erlandsen.
Odder.

Aarhus Letbane.  Et af de første prøvetog i Odder.   --   20. juli 2018.   Foto: Helge Erlandsen.   ^---v

 

Tak til Helge Erlandsen.


Forrige side: Aarhus Sporveje.
Næste side: Sporvejshistorisk Selskab /