Øresundsvej


Inden de senere fotografier af Øresundsvej station, skal lige vises et sjældent foto, allerede fra maj 1938. Endnu ligger stationen ensomt på østsiden, langs Krimsvej.

Den svære gittermast for el-forsyningen, som også ses på de senere fotos, er allerede på plads.
I "stationsforstanderen"s have har et lille træ netop fået løftet sine grene op over stakittet.
Gad vide, om det er det træ, der har stået helt til stationens flytning til Frilandsmuseet i 2006, og som
--måske-- får lov at blive stående ???

"Det gamle træ, oh lad det stå, det må I ikke fælde", som det lyder i en gammel vise.

Foto: Erik Johansen.

- o 0 o -

 

.....Lige inden man når Øresundsvej station.

 

(Bemærk ved gennemsynet af nedenstående, at fotografierne er sat op i "strækningsorden", og indenfor denne i datoorden efter optagelsestidspunktet.

Den slags kan gøres på mange måder, --jeg har valgt denne. Det giver så i mange tilfælde bedre muligheder for tidsmæssige sammenligninger af et bestemt motiv)

 

I baggrunden rangeres der stadig
på sidesporet til maskinfabrikken ”VØLUND”, lige inden man når Øresundsvej st.Rangertrækket netop før det krydser Øresundsvej. Juni 1959.


AB 1 med udflugtstog krydser
Øresundsvej lige inden Øresundsvej station. 4. september 1966. Bemærk, at man har benyttet lejligheden til at medtage et træk godsvogne, --når man nu alligevel skulle ud at køre.

I baggrunden ses lidt af hovedbygningen for maskinfabrikken ”VØLUND”.Øresundsvej´s stationsskilt, maj 1957. ……………... og …………...sporplanen i halvtredserne.

Bemærk de to forskellige ”e-er” i stationsnavnet på skiltet.
Bemærk ligeledes -på sporplanen- den lidt anderledes udformning af arealet omkring stationsbygningen end man er vant til at se. På grund af den trange plads mellem Krimsvej mod øst og NKT-grunden mod vest, var det ikke muligt at anlægge perronen foran stationsbygningen som sædvanligt. Perronen måtte anlægges i forlængelse af bygningen, med indgang til ventesal og billetsalg i bygningens gavl. Af samme grund måtte man også lave adgangen til varehuset gennem en dør i gavlen (se foto nedenfor).

Stationsbygningen set mod nord
1959.

På dette tidspunkt er der endnu perronforkant af gamle sveller.

Den lille mast til venstre har voldt lidt problemer: "Hvad er dette".

Formentlig må der være tale om en mast for et trinbrætsignal fra tiden med persontogsdrift. Den lille lampe(?) på mastens top har formentlig været til brug i mørke, og der har sandsynligvis også været en signalvinge til brug i dagtimerne.

Foto: Niels Munch.


Gå ikke over sporet, der kommer tog
Den fra DSB overtagne F-maskine nr. 466.

Stationens bestyrerinde kommer løbende ud, formentlig for at give togpersonalet en besked, inden de kommer for langt væk fra stationsbygningen.

Perronforkanten er nu væk, og diverse græsarter holder deres indtog, men den gamle signalmast for indkørselssignalet holder stand lidt endnu.

Bemærk firmaet "Olskind & Standard"s høje søjle/vartegn i fotografiets venstre side (se nedenfor).

Foto: Ca. 1964 til 1966. Leif Bang.


Stationsbygningen, her set fra
læssevejen mod nordøst, 4. sept. 1966.

I baggrunden -rundt om stationsbygningens tag- ses de øverste etager af Maskinfabrikken ”VØLUND” s store bygninger.15. juni 1979.


Stationen, d. 22. november 2002.

1. april 2004.
I fremtiden -dvs. om ca. fire år- skal den (foreløbig) sidste del af Københavns Metro køre lige forbi stationsbygningen ligesom Amagerbanen i sin tid gjorde.

Eller skal den ???


Stationsbygningen
set fra Øresundsvej, mod sydøst, maj 1957.


AB 1 med godstog juni 1959.
Som det ses var der endnu dengang god gang i godstrafikken på AB.

Bemærk den gamle (formentlig rød/hvid-malede) mast for indkørselssignalerne på perronen foran gavlen af stationsbygningen. Signalvingerne er dog forlængst nedtaget.


Juni 1959 ....


.......... og 4. september 1966.

15. juni 1979.......... og 22. november 2002.Set mod -næsten- syd, mod Kastrup (Dragør). 15. juni 1979.
Fotografiet er ikke det bedste, men illustrerer godt, hvorledes, der ikke -på vanlig vis- var plads til en normal perron foran stationsbygningen. Sporet ”sniger” sig helt op til bygningens langside.

Samme motiv 3. marts 2004.
Foto: Jørgen Grandt.

Sporet "sniger" sig ikke længere op til stationsbygningen, og det ser i det hele taget ret mistrøstigt ud. Hvad sker der med stationsbygningen ? ? ?

Det er -i det store og hele- banestykket herfra og mod syd til Kastrup, hvorom al den megen "blæst" står i øjeblikket. Skal Metroen graves ned, eller skal den ikke ? ? ?

Jeg skal ikke gøre mig til dommer over det, men ville håbe, at man fandt den endelige løsning inden man anlægger et langt stykke Metro, som mange -om ikke alle- senere vil fortryde. Hastværk kunne meget nemt ende med at blive lastværk ! ! !


Stationsbygningen, her set fra ”vejkrydset” Øresundsvej/Krimsvej, mod sydvest. 30. marts 1970.


.... og igen d. 15. juni 1979.


Det ser ikke for godt ud..............
3. marts 2004. - Foto Jørgen Grandt.


. . . og i 2017.

"Stationsforstanderes"s træ --i den lille have for enden af stationsbygningerne-- fik lov at blive stående,
og står der stadig.   --   23. maj 2017.   Foto:  Helge Erlandsen.
Her ses bygningen fra Krimsvej
mod nordvest.
Bemærk personvognen, der er den ene af bogievognene AB A 1 eller 2. Foto ca. 1908 ...... og i maj 1957.
Også her ses signalmasten foran stationsbygningen.


Endnu beboet ??? 15. juni 1979.


3. august 1996.


Lukket, afventende sin skæbne.
22. november 2002.
Øresundsvej station, set mod -næsten- nord, fra en DSB-Mh på vej mod Amagerbro, 15. juni 1979.

På VØLUND-bygningen til højre, ses at denne på dette tidspunkt er ”Amager Lilleskole”.


Varehuset, banefacaden og …..
... vejfacaden, set fra Krimsvej.
Begge 15. juni 1979. Bemærk døren i gavlen for personalets adgang til pakhuset.

Når man så ind ad den åbentstående varehusport mod gaden, var rummet fyldt af -tilsyneladende- alle banens gamle godsvægte (decimalvægte), --frit tilgængelige for alle, i døgnets 24 timer. Gad vide, hvad der er blevet af dem ???


Varehuset i streg:


Bemærk, at målene er opgivet i Alen (1 alen = 2 fod = 4 kvarter = 24 tommer = 0,62771 m)

  

Varehus for Kastrup, Dragør og Store Magleby stationer.   ---    Længde 12 alen / bredde 10 alen.


Varehus for Tømmerup og Øresundsvej stationer.  --   Længde 12 alen / bredde 8 alen.

Varehusenes længde og portanbringelser er således ens på alle varehuse - kun gavlene er forskellige. Hertil er der en lille dør i gavlens højre side, mod stationsbygningen.

EVP´s egen tegning ud fra mål og fotos fra varehuset ved Øresundsvej station. Den lille -stærkt hældende- perron var beliggende på vejsiden (Krimsvej).  På sporsiden -hvor der i de første år var en smal perron forbi varehuset, var der ikke læsserampe, men måtte benyttes en laaang læssebro.


Udklip af stationens sporplan visende stationsbygning med udhus og "stationsforstanderens have" samt det ret langt væk beliggende varehus.

Stationsarealet og varehuset (som set ovenfor)  
set mod nord fra det daglige MH-trukne godstog d. 15. juni 1976.

Bemærk også her den lange afstand fra sporet ind til varehuset. Umiddelbart forventer man, at der engang var en lille læsserampe ud mod sporet, --men nej. Det var der ikke plads til, for oprindelig gik perronen videre langs varehuset og ca 8-10 meter forbi dette.

Den slags havde man næppe fået lov til i dagens Danmark.


Banemærker solgt på Øresundsvej st.


og et aftryk af stationens datostempel.


Amagerbanen har vist altid haft en vis tiltrækning på jernbaneentusiaster. Dels lå den så dejligt nær ved København, dels var der ingen (eller næsten ingen) trafik i week-enderne, og dermed ofte lidt nemmere at arrangere et udflugtstog på, uden at komme i vejen for den ordinære trafik. Sidst -men ikke mindst- var der alle de herlige sidespor.

Se Øresundsvej stations sidespor i næste afsnit ("side").


AB 1 med endnu et udflugtstog ...
... afgår fra Øresundsvej 4. sept. 1966.

"Amagerbanen" v/ Italiensvej.
3. marts 2004. - Foto: Jørgen Grandt.

Stort set samme motiv . . . . . . .
AB-rester set fra Italiensvej mod Øresundsvej st.

Og hvis man vender sig om ......


Forberedelser til Metrobyggeriet, bl.a. med geotektiske undersøgelser. 1. april 2004.

Skinnesamling(-stød) ved Italiensvej.
”Krupp 1939” synes der at stå på siden af skinnekroppen.
Juni 1959.

DSB-cirkulære fra 1975, med skematiske sporplaner for området Prags Boulevard – Kirsten Kimersvej.

.

Engvej trb.

Mellem de to tværgående veje, Italiensvej og Kirsten Kimers Vej, anlagdes allerede fra banens åbning -og midt i et tyndt befolket villaområde- trinbrættet Engvej.

Trinbrættet, der var udstyret med et lille træ-venteskur, fik aldrig den store succes, og bedre blev det næppe af, at en større del af det omkringliggende område var udlagt som ”Haveforeningen Strandbo”. Mange af haveejerne har formentlig været lokale beboere, der næppe benyttede toget på deres vej til kolonihavehuset, og de eventuelle haveejere, der dog har måttet benytte toget frem og tilbage, kørte næppe meget med Amagerbanen i vintersæsonen.


Et kik fra ”Haveforeningen Strandbo” mod Engvej trinbræt. Det store billede viser -udover kolonihaveejer Grandt -, Amagerbanens diselelektriske lokomotiv M 2, DEVA-lokomotivet, ved trinbrættet i 1933.
Det lille billede -næsten samme billedvinkel- viser bagsiden af trinbrættets lille skur i 1937. Gad vide, hvad de har brugt den lille stige til, der hænger på skuret ? Fotos: Arkiv: Jørgen Grandt, Aarhus.

D. 13. august 1933 forlængedes Københavns Sporvejes linie 5 fra endestationen ved Øresundsvej til en tilsvarende ny endestation ved Italiensvej (og Sundby Hospital) kun ca. 500 meter fra banen, hvilket ikke ligefrem virkede fremmende på passagertallet til og fra Engvej trinbræt.

Med persontrafikkens indstilling i 1938 fjernedes det lille venteskur, og ved denne trafiks genoptagelse under krigen, blev trinbrættet ikke genåbnet.


Sporarealet ved det nedlagte trinbræt Engvej, 4. september 1966.
Til venstre anes lige det yderste hjørne af ”Haveforeningen Strandbo”.

Samme motiv, 3. marts 2004.
"Nogen" har lagt et stykke skinne på tværs af den gamle banelinie.
3. marts 2004. Foto: Jørgen Grandt.

Taget nærmere i øjesyn . . . . . .
viser det sig at være overkørselens "gamle" sporstykke med sammensvejsning af strækningens almindelige jernbaneskinne og rilleskinnen fra vejoverskæringen her ved Ramundsvej.
Man kan undre sig over, at der så sent som i 1973 (eller står der ´78´) kommer én eller flere -formentlig helt nye sveller ned her.
1.april 2004.

Overkørselen ved Ramundsvej.
3. marts 2004. --- Foto: Jørgen Grandt.

Amagerbanen ved Formosavej-overskæringen, her set mod nord ( mod Amagerbro). På højre side af banen, bag cyklisten , ses Tovelillevej, der længere mod nord ”skifter navn” til Krimsvej, som den hedder ved Øresundsvej station.

Juni 1959.

AB 1 med godstog, på vej mod Amagerbro, juni 1959.

På billedet krydser toget Formosavej, dér hvor samme AB 1, påkører den blå vare-/lastbil i Olsenbanden-filmen ”Olsenbanden på sporet”.

.

>> Aprilsnar. << 1. april 2004.

Det nydeligste damplokomotiv, og dog er det omkring 35-40 år siden, der har kørt damplokomotiver her i "officiel" drift.

 

Ikke langt herfra, lige på den anden side af Formosavej, ligger et af de gamle forter, Kastrupfortet, som først i 1900-årene indgik i Københavns Befæstning. Dette blev straks efter 2. verdenskrig, dvs. i 1946, åbnet for publikum som "parkområde" med legeplads for områdets børn.

Kastrupfortets smalsporslokomotiv:

På Kastrupfortet stod i mange år et smalsporet industrilokomotiv som en slags legetøj for de besøgende børn. En nærliggende tanke kunne være, at det kom fra en af de lokale industrier f. eks DS&SF eller AKI. Dette var dog ikke tilfældet. Iht. Industribaneklubben i Hedehusene, kom lokomotivet fra entr.firmaet Jespersen & Søn, København -anskaffet ca. 1920-, og blev af Københavns Kommune, opstillet på Kastrupfortets legeplads i 1946. I 1982 kom det til Industribaneklubben, men er derfra -i 2003- blevet langtidsudlånt til FFM (Frankfurter Feldbahn Museum) med henblik på istandsættelse. Fa. Jespersen & Søn er i sin tid blevet forespurgt om lokomotivets anvendelse, men vidste intet om dets tidligere indsats. Sporvidde: 600 mm. ------

 

------------

 

Jørgen Grandts hj.side om Amager:

Øresundsvej, nordlige side, ulige gadenumre:  * Øresundsvej Nord 

Øresundsvej,  sydlige side,  lige  gadenumre:    * Øresundsvej Syd 

 

 

- o 0 o -